Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

17 BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 CO DALEJ Z POPYTEM NA MEBLE? • RAPORT C zy i od kiedy firma odczuwa osłabienie popytu? Gdzie to osłabienie jest mocniej od- czuwalne: w kraju czy w eksporcie? Po dobrych pandemicznych latach 2020-21 przyszedł trudniejszy czas dla branży wyposażenia wnętrz. Nie było to jednak dla nas zaskoczeniem, gdyż pierwsze zapowiedzi recesji w branży meblarskiej pojawiły się już podczas VII Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskie- go na początku września 2022 roku. Spo- dziewaliśmy się zatem, że koniec roku 2022 i rok 2023 nie będą łatwym czasem dla producentów i sprzedawców mebli. Prognozy okazały się w pełni uzasadnio- ne. Odczuliśmy, podobnie jak cała bran- ża, spadek popytu na nasze produkty. Aktualnie zauważamy odwrotny trend, wzrasta nam liczba zamówień za- równo ze strony klientów zagranicznych, jak i krajowych. Wydaje się, że spadek po- pytu na dobra konsumpcyjne do domów i mieszkań w Polsce i całej Unii Euro- pejskiej był podobny. Europa mierzy się z analogicznymi problemami jak nasz kraj, mającymi związek z inflacją, wojną w Ukrainie, czy kryzysem energetycznym. Nieco inaczej sytuacja wygląda na ryn- kach pozaeuropejskich. Zainteresowanie zakupami ze strony klientów z USA jest bardziej zależne w danym momencie od aktualnej geopolityki oraz poziomu ba- rier w wymianie handlowej z krajami Da- lekiego Wschodu. Z jakimi wyzwaniami mierzą się pro- ducenci mebli w Polsce poza słabym popytem? Największym wyzwaniem na dziś dla producentów mebli jest… liczba wyzwań. Produkcja jest procesem bardzo moc- no powiązanym z wieloma czynnikami wpływającymi na poziom rentowności firmy. Liczba składników wpływających na ostateczną cenę mebla u producentów jest bardzo duża. Mocniejsze wahnię- cia choć w jednym ze składników pozy- cji kosztorysowej bardzo mocno zaburza przyjętą kalkulację. Do najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją dziś producenci mebli – oprócz spadku popytu – można zali- czyć: wysoką inflację przekładającą się na wzrost cen surowców, wysokie ceny energii elektrycznej, wzrosty płacy mi- nimalnej, utrzymanie stanu zatrud- nienia w czasie mniejszych zamówień, Wierzę, że zgodnie z przewidywaniami ekspertów, kolejny rok przyniesie oczekiwane wzrosty zamówień dla całej branży. i z drugiej strony – pozyskanie wykwa- lifikowanych pracowników w momencie zwiększenia mocy produkcyjnych, ob- ciążenia fiskalne w tym głównie składki do ZUS, problemy z dostępnością niektó- rych surowców z powodu wojny w Ukra- inie, rosnące koszty utylizacji odpadów poprodukcyjnych, czy wreszcie spadek rentowności produkcji. Te wszystkie czynniki powodują, że dziś trudno planować w dłuższej per- spektywie. Umiejętność podejmowa- nia kroków wyprzedzających przy dobrej analizie zmieniającej się sytuacji w bran- ży to najważniejsza kompetencja, która może pozwolić na wyjście naprzeciw po- wyższym wyzwaniom. Jak dużym problemem są aktualne ob- ciążenia finansowe (koszty płacowe, koszty energii, koszty materiałów)? Wszystkie wymienione koszty wpły- wają na spadek konkurencyjności pol- skiej branży meblarskiej. Inflacja dławi naszą gospodarkę, a kolejne wzrosty pła- cy minimalnej powodują z jednej strony spadek rentowności produkcji, a z dru- giej – utratę przewagi konkurencyjnej pod względem kosztów pracy w  sto- sunku do innych krajów z dawnego blo- ku wschodniego. Niepokojące są również doniesienia, że polski przemysł jest obar- czany jednymi z najwyższych kosztów energii elektrycznej nie tylko w Europie, ale i na świecie. Tymczasem obniżenie zasobności portfela klientów zmusza polskich pro- ducentów do poszukiwania oszczędno- ści niemal na każdym etapie procesu pro- dukcji. Dla firm stawiających na wysoką jakość swoich produktów konkurowanie ceną nie jest możliwe. Stąd, współpraca z klientami doceniającymi wysoką jakość oferowanych produktów oraz wprowadza- nie innowacji produkcyjnych jest jedyną drogą, aby pozostać konkurencyjnym na rynku przy jednoczesnym utrzymaniu sa- tysfakcjonującej rentowności. Czy firma bierze pod uwagę inwestycje w dalszą automatyzację procesów pro- dukcyjnych? Inwestycje w innowacje produkto- we i procesowe to dziś konieczność. W ostatnich 12 miesiącach udało nam się wdrożyć znaczącą innowację pro- cesową w dziale, który charakteryzuje się typową pracą rzemieślniczą. Zosta- ło stworzone autorskie oprogramowanie pokazujące krok po kroku sposób mon- tażu wybranych kilkudziesięciu modeli mebli w dziale montowni stelaży meblo- wych. Udało nam się tego dokonać dzięki pozyskaniu środków unijnych w ramach programu „Bony na cyfryzację”. Ostat- nie lata to również systematyczne inwe- stycje w park maszynowy i automatyza- cję wybranych procesów produkcyjnych. Planujemy zakup kolejnych urządzeń usprawniających produkcję. Na bieżąco rozglądamy się za dostępnymi instru- mentami wsparcia, które pomogą nam zrealizować nasze zamierzenia. Kiedy można spodziewać się polep- szenia popytu na meble, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach eks- portowych? My już odczuwamy wzrost popy- tu na nasze produkty, zarówno ze stro- ny odbiorców zagranicznych, jak i klien- tów naszego e-sklepu. Nie jest to jednak spowodowane wzrostem liczby zamó- wień u dotychczasowych klientów, lecz poszerzeniem portfela zamówień ze strony nowych klientów. Ostatni rok był dla nas czasem wytężonej pracy w za- kresie wielokanałowych działań marke- tingowych oraz ogromnej determinacji działu sprzedaży w zakresie pozyskania nowych partnerów biznesowych. Z mo- jej obserwacji wynika, że obecne czasy drastycznie weryfikują elastyczność pol- skich firm meblarskich do zmian, ich po- ziom organizacji oraz otwartości na in- nowacje. Kiedy poprawi się koniunktura na me- ble? Wierzę, że zgodnie z przewidywa- niami ekspertów, kolejny rok przyniesie oczekiwane wzrosty zamówień dla całej branży. Tym niemniej staram się pozo- stać umiarkowanym optymistą i loku- ję swoją aktywność w obszary, na które jako firma mamy wpływ, bacznie obser- wując zjawiska, które na nas oddziałują. Dziękuję za rozmowę.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=