Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

26 BRANŻA • TARGI BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 DREMAwyznacza kierunki rozwoju Zaprezentowane podczas targów DREMA 2023 innowacyjne rozwiązania usprawniające proces obróbki drewna i produkcji mebli to dowód na to, że wydarzenie, które odbyło się w Poznaniu w dniach 12-15 września, jest dla branży znaczącym wsparciem w zrównoważonej transformacji. TEKST: MAREK HRYNIEWICKI, ANNA SZYPULSKA FOT. TOMASZ MARKOWSKI N iepewna sytuacja rynko- wa wymaga silnego przemy- słu drzewnego i odpornej na trudności branży meblarskiej. 39. edy- cja Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemy- słu Drzewnego i Meblarskiego pokaza- ła, że branża drzewno-meblarska spo- tyka się w Poznaniu, aby rozmawiać o możliwościach i kierunkach rozwoju oraz przeciwdziałaniu kryzysowi. Pod- czas tegorocznej odsłony targów na po- wierzchni 16 700 m 2 swoją ofertę zapre- zentowało blisko 400 wystawców z 16 krajów. Przez cztery dni stolica Wiel- kopolski gościła ponad 11 tys. profe- sjonalistów z 24 krajów, reprezentują- cych sektor obróbki drewna i produkcji mebli. PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO AUTOMATYZACJI I ROBOTYZACJI Targi DREMA to główna platforma promocji przemysłu drzewnego. Obecnie, wśród zdefiniowanych największych za- grożeń branży jest oczywiście inflacja, ale również brak dostępności surowca i wy- kwalifikowanych kadr. W odpowiedzi na te wyzwania wszyscy uczestnicy rynku drzewnego i meblarskiego powinni przyło- żyć się w swoich firmach do propagowania przemysłu 4.0. oraz rozwoju automatyza- cji. Cieszę się, że nasi wystawcy i partne- rzy obecni na targach odpowiadają na te potrzeby – wspomniał podczas ceremo- nii otwarcia targów DREMA 2023 An- drzej Półrolniczak, dyrektor targów DRE- MA oraz prezes Stowarzyszenia Maszyn, Urządzeń i Narzędzi Do Obróbki Drewna DROMA. Na targach DREMA 2023 zaprezento- wane zostały zaawansowane technolo- gicznie rozwiązania, zintegrowane sys- temy i maszyny, które mogą znacznie obniżyć koszty produkcji, a co za tym idzie – usprawnić wydajność, jakość i zrówno- ważony rozwój obróbki drewna i produk- cji mebli. Ekspozycja obejmowała zarów- Przez cztery dni na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich prezentowane były nowości z branży obróbki drewna, innowacje sprzętowe oraz premiery rynkowe, jak również rozwiązania, które wyznaczać będą trendy na kolejne lata. P A T R O N A T

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=