Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

36 BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 BRANŻA • WYDARZENIA J uż po raz dziesiąty PIGPD zor- ganizowała w stolicy Wielkopol- ski spotkanie, którego uczestni- cy rozmawiali o trendach, problemach i wyzwaniach, z jakimi mierzy się obec- nie przemysł drzewny w Polsce. TRZY BLOKI TEMATYCZNE X KOOPDREW był przede wszystkim okazją do rozmów o kluczowych z per- spektywy przedsiębiorców wyzwaniach. Tak został też ułożony program jubile- uszowej edycji konferencji, który składał się z trzech bloków tematycznych: • Część pierwsza: Przemysł 4.0 szansą dla rozwoju firm drzewnych; • Część druga: Branża leśno-drzewna, perspektywy i prognozy; • Część trzecia: Polsko-ukraińskie forum przemysłu drzewnego; Spotykamy się w bardzo trudnym okre- sie. Mierzymy się z bardzo silną recesją, fir- my stają w obliczu bardzo trudnych decy- zji. Mam pewność, że wzorem lat ubiegłych, sprostamy tym wyzwaniom, a konsekwen- cją, jedyną konsekwencją tego, będzie jesz- cze silniejsza i rozwijająca się branża. Jak wiemy, gospodarka w swej naturze jest cy- kliczna. To, mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, jest gwarantem tego, że za chwilę nadejdą lepsze czasy – powiedział Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, wi- tając uczestników spotkania. #DREWNOJESTEKO Otwarcie konferencji było w tym roku szczególne nie tylko ze względu na jubile- usz. Piotr Poziomski ogłosił start progra- mu #drewnojesteko: Korzystając z okazji chciałbym zaprezentować i zainaugurować nasz nowy projekt o nazwie #drewnojesteko. Skąd taki pomysł? To, jak wyjątkowym, co najważniejsze: odnawialnym, ekologicznym surowcem, o ogromnym spektrum zastoso- wań, jest drewno, myślę, że większość z nas wie. Od dłuższego czasu mierzymy się jednak jako sektor leśno-drzewny z bardzo złym wi- zerunkiem. Niestety to narasta. Można za- pytać, czy i jaki to ma na nas wpływ. Niko- go nie muszę przekonywać, jak wielki wpływ na branżę ma polityka. Nikogo nie muszę przekonywać, jaki wpływ na politykę i poli- tyków mają głosy wyborców. Z jednej strony konsumenci chcą dobrych, bezpiecznych dla zdrowia ekologicznych wyrobów, a z drugiej wskazują na chęć ograniczenia pozyskania drewna. Trzeba edukować ludzi, trzeba edu- kować społeczeństwo, że zrównoważona go- spodarka pozwala na zaspokojenie potrzeb jednej i drugiej strony. Piotr Poziomski zaprosił też wszyst- kich do współpracy i współuczestni- czenia w tym projekcie: Tylko wspólnym wysiłkiem, działając na wszystkich płasz- czyznach, począwszy od naszych znajo- mych, sąsiadów, bliskich współpracowni- ków, przez lokalne społeczności, kończąc na politykach – z dużym naciskiem właśnie na tę przestrzeń – możemy z mozołem bu- dować świadomość społeczną, jak ekolo- gicznym i często niezastąpionym surowcem jest drewno. Za każdym razem, gdy ktoś nas zapyta o drewno, mam prośbę, byśmy zadali jedno pytanie: „Jeśli nie drewno, to co?” Plastik, stal, beton, wyroby rafineryj- ne? Proszę państwa, właśnie przed chwi- lą wymieniłem surowce, które odpowiada- Jeśli nie drewno, to co…? Tematem X edycji międzynarodowej konferencji Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego – KOOPDREW, która odbyła się 11 września 2023 r. w Poznaniu, były szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach. TEKST: ANNA SZYPULSKA Uczestnicy panelu dyskusyjnego, pt. „Szanse i zagrożenia dla sektora leśno-drzewnego w najbliższych latach”, który odbył się podczas X edycji konferencji KOOPDREW, 11 września 2023 r. w Poznaniu. Fot. materiały PIGPD.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=