Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

44 BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 BRANŻA • WYWIAD naszych starań są niezastąpione i nigdy o tym nie zapomnimy. Czyli jest dywersyfikacja nie tylko od strony produktów, ale też od strony odbiorców? Zdecydowanie zawsze bardzo ważna była dla nas dywersyfikacja odbiorców. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby na- sze „być albo nie być” było uzależnione od jednego kontraktu. Dywersyfikacja źródeł przychodów spółki jest niestety bardziej kosztowna, ale daje nam bezpieczeństwo prowadzenia działalności. Czy obsługują Państwo sektor HoReCa? Nie. Kiedyś o tym myśleliśmy. Temat jest na liście ewentualnych planów roz- wojowych, ale coś musimy wybrać. Wy- braliśmy trochę inne projekty. Na nich się koncentrujemy. Jakie to są projekty? To już jest tajemnica. Niespodzianką, ale też naturalną kon- sekwencją była zmiana nazwy firmy na Comforteo. Jest Pan zadowolony z tej decyzji? Decyzja o zmianie nazwy firmy nigdy nie jest łatwą decyzją. Firma przez wie- le lat funkcjonowała na rynku pod na- zwą Meble Marzenie. Rok 2022 był dla nas przełomowy. Przyniósł firmie wiele zmian – najważniejszą była decyzja o re- brandingu. W maju 2022 roku nazwa fir- my Meble Marzenie została zastąpiona nową Comforteo. A skąd ta decyzja? Mi- sją naszej firmy od początku było dostar- czenie klientom mebli ich marzeń – pięk- nych, funkcjonalnych i przede wszystkim wygodnych. Nowa nazwa pozwoliła prze- kierować tę uwagę na sprawy związane z szeroko rozumianym komfortem. Jest również odzwierciedleniem nowej ścieżki, podejścia, wartości i filozofii firmy. Istotą zmiany było przekazanie klientom infor- macji, że firma już nie tylko dostarcza me- ble marzeń, ale dba o jeszcze jeden bardzo istotny aspekt – o poczucie komfortu każ- dego klienta w jego domu. Stąd też nowy slogan „Mój dom ,moje wygody”. Decyzja o zmianie i o ukierunkowaniu się na jeden brand ma pozytywny wpływ również na funkcjonowanie firmy. Pozwa- la na skupieniu wszelkich działań pro- mocyjnych i świadomościowych wśród klientów na jednej marce. Po ponad roku od wprowadzenia tej zmiany mogę śmia- ło stwierdzić, że był to bardzo dobry ruch. Meble Marzenie zawsze było, jest i pozo- stanie w moim sercu i mojej pamięci, ale myślę że również w sercach moich klien- tów i pracowników, którzy towarzyszą mi od wielu lat. Ale co najważniejsze – zmia- na nazwy została bardzo dobrze przyję- ta zarówno przez pracowników firmy, jak i naszych klientów. Dlatego tak, jestem bardzo zadowolony z tej decyzji. Jak wygląda dziś temat surowców? Do- świadczyli Państwo trudności w łańcu- chu dostaw? Czy jest płynność, dostęp- ność do surowca? Jak wygląda poziom cenowy? Czasy pandemii pokazały nam, jak bar- dzo w przeciągu dosłownie chwili może zdestabilizować się cała gospodarka. To był niezwykle trudny dla nas okres. Z jed- nej strony nieracjonalny i niepropor- cjonalny wzrost zamówień na praktycz- nie każdy asortyment, z drugiej strony niestabilny rynek wszystkich surowców i materiałów potrzebnych do zrealizowa- nia zamówień. Dzisiaj, kiedy mamy już względną stabilizację, chciałbym podzię- kować wszystkim naszym dostawcom, którzy pomimo bardzo trudnego okresu, nigdy nie zostawili nas i nie zawiedli. Za- wsze mogliśmy na nich liczyć, choć zda- rzały się sytuacje, że surowiec docierał na ostatnią chwilę. Wielu z nich wkłada- ło ogrom pracy, stresu i wysiłku, aby ter- minowo realizować nasze zamówienia. To chyba pierwsza taka okazja, gdzie mogę wszystkim naszym stałym dostawcom pu- blicznie podziękować. A jak sytuacja wygląda dzisiaj ? W cza- sie pandemii odnotowaliśmy gwałtowny wzrost popytu na nasze produkty. Obec- nie rynek względnie ustabilizował się, popyt naturalnie wraca do normalnego poziomu, czego konsekwencją jest po- wrót do stałej, niezakłóconej dostępności wszystkich surowców i materiałów. Nie- stety trudniej z powrotem cen do pozio- mu sprzed pandemii. Koszty prowadze- nia działalności niestety wzrastają z roku na rok, choćby koszty samej energii. Nie- stety przekłada się to na ceny surowców, a w konsekwencji produktów gotowych wytworzonych z tych surowców. Obawiam się tylko jednego. Nieste- ty ostatnio bardzo modnym trendem jest konsolidacja rynku sprzedaży mebli, ale również rynku dostawców surowców. Są tacy, którzy do biznesu podchodzą bardzo uczciwie, ale niestety nie brak i takich, którzy wykorzystują tę sytuację. Obawiam się, że przyjdą takie czasy, kiedy presja ce- nowa rynku i presja cenowa ze strony do- stawców postawią mnie pod murem, bo trudno będzie to pogodzić. A bardzo tego bym nie chciał, ponieważ wiem, że wraz z moim zespołem mamy ogromny poten- cjał na dalszy rozwój firmy i realizację ko- lejnych strategii i wyzwań. Mam jeszcze pytanie o kwestie środo- wiskowe, ekologiczne. Czy Państwa obowiązuje np. konieczność recyklingu materacy? Nasze regulacje prawne nie obligu- ją nas do recyklingu materacy. Na szczę- ście na rynku mamy firmy, które się w tym aspekcie specjalizują. Ochrona środowi- ska zawsze była dla mnie priorytetem, dlatego staram się podejmować działania ograniczające negatywny wpływ na śro- dowisko. Nasza branża – branża meblar- ska – nie należy do branż o wysokiej szko- dliwości dla środowiska. Nie mniej jednak, jeśli mogę w jakiś sposób pomóc ekologii, to to robię. Ograniczamy zużycie energii poprzez inwestycje w nowoczesne, nisko- emisyjne linie produkcyjne, w całym za- kładzie mamy oświetlenie w technologii LED, odzyskujemy energię z różnych pro- cesów produkcyjnych. Posiadamy również własną farmę fotowoltaiczną. Również nie jest nam obca optymalizacja zużycia surowców i materiałów produkcyjnych – nie generujemy żadnych odpadów pianek ani tkanin. Realizujemy politykę „no wa- ste”. Zainwestowaliśmy również w nisko- emisyjną flotę – wszystkie nasze pojazdy spełniają europejskie normy emisji spa- lin. Ekologia jest bliska memu sercu, dla- tego też nie wyobrażam sobie działać na jej szkodę. Robię wszystko, aby przyszłym pokoleniom zapewnić jak najbardziej godne warunki do życia. Dziękuję za rozmowę. Osobiście jestem zwolennikiem dywersyfikacji asortymentu, nie skupiam się wyłącznie na jednym typie produktów.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=