Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

66 DESIGN • WIADOMOŚCI 71% respondentów planuje wdrożyć swoje pierwsze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych dwóch lat, jak wynika z badania KPMG 77% kadry kierowniczej największych firm, niezależnie od branży, uważa że sztuczna inteligencja to rozwijająca się technologia o największym wpływie na ich dotychczasową działalność (według KPMG) BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 Przestrzeń z kreatywnym DNA Przestrzeń biurowa Re_connect jest zmaterializo- waniem idei realizowanej w tym miejscu od kilku lat. To ekosystem sprzyjający budowaniu relacji między start-upami, a dojrzałym biznesem. Nazwa nie jest przypadkowa, bo pomysł zrodził się tuż po pandemii. Za projekt odpowiada AKA Studio. Przestrzeń Re_connect liczy 1.666 m 2 . Obec- nie oddano do użytku 500 m 2 , na których znajdu- ją się przestrzenie coworkingowe, biura, sale spo- tkań, centrum innowacji wraz z częściami wspólny- mi. Łódzkie odniesienia dostrzec można w kształcie fontu neonu Re_connect nawiązującego do alfabe- tu Władysława Strzemińskiego czy elementów budki telefonicznej, inspirowanej jedną z kompozycji prze- strzennej Katarzyny Kobro. Unikatowość miejsca budują autorskie pomysły AKA Studio, które tworzą ewoluujące, dynamiczne środowisko pracy. W jed- nej z sal część regału tworzy interaktywna instalacja z ruchomymi kołami, wykończonymi w części lustra- mi i panelami akustycznymi, a w części tablicami do notowania powstających idei i pomysłów. W nie- wielkim pomieszczeniu socjalnym znalazło się miej- sce na specjalnie zaprojektowany dla tej przestrze- ni regał mieszczący stołki, krzesła i stoliki. Regał ca- ły czas ulega dynamicznym zmianom pod wpływem potrzeb użytkowników. Re_connect jest zmaterializowaniem idei, któ- rą w Strefie realizujemy już od dawna. Zajmujemy się tworzeniem ekosystemu sprzyjającego budowa- niu relacji między start-upami, a dojrzałym bizne- sem. Nazwa nie jest przypadkowa, bo pomysł zrodził się tuż po pandemii. Chcieliśmy zapewnić inspirują- cą przestrzeń do odbudowywania przerwanych połą- czeń i tworzenia się nowych. Pracownia AKA Studio otrzymała zadanie stworzenia miejsca, które wspo- magać będzie kreatywną i twórczą pracę start-upów, nowy hub rozwoju innowacji i biznesu. Zależało nam na tym, żeby wnętrza Re_connect sprawiały wrażenie przytulnych, ale i takich, które inspirują do doświad- czania nowych technologii – mówi Monika Tomaszew- ska z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Naszym zamierzeniem było połączenie funk- cji i zabawy oraz umożliwienie użytkownikom pracy w zależności od potrzeb dynamicznie zmieniające- go się świata – opowiada Agata Łapuchowska, archi- W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otwarta została dedykowana nowej wizji pracy przestrzeń Re_connect. Położona na terenie Księżego Młyna ma być łącznikiem młodych i dojrzałych biznesów, tradycji i nowych technologii. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia AKA Studio. tektka z AKA Studio. – Podeszliśmy do tematu nie- szablonowo, w konsekwencji czego udało nam się opracować wiele nowych i ciekawych rozwiązań. Na przykład w jednej z sal konferencyjnych specjalnie zaprojektowane panele akustyczne kryją za sobą ta- blice, które w zależności od potrzeb można otwo- rzyć. W części coworkingowej, oprócz standardo- wych w dzisiejszych czasach rozwiązań, jak stoły sit-stand, zaproponowaliśmy zaprojektowane przez nas przegrody wielofunkcyjne. Znalazło się w nich miejsce dla donic z zielenią, tablic piśmienniczych i magnetycznych oraz ażurowego panelu umożliwia- jącego zawieszanie różnych przedmiotów codzien- nego użytku. q We wrześniu LPP otworzyło pierwszy salon Re- served we Włoszech, przy prestiżowej Corso Vitto- rio Emanuele II w Mediolanie. To kolejny etap rozwoju sieci sprzedaży w ramach strategii wzmacniania po- zycji firmy w Europie Zachodniej. W planach są już następne otwarcia – w Medio- lanie i miastach północnych Włoch, gdzie poza Re- served pojawią się pierwsze salony Mohito. Łącznie powierzchnia handlowa LPP w nowych lokalizacjach przekroczy 9 tys. m 2 . Tym samym – wraz z Sin- say, które zadebiutowało na Półwyspie Apenińskim w ub.r., obecne tam będą salony trzech marek pro- ducenta odzieży. Lokalizacja wybrana na włoski debiut Reserved jest najważniejszą ulicą handlową oraz jedną z głów- nych arterii spacerowych w mieście. Łączy Piazza del Duomo z Piazza San Babila. Rocznie przemierza ją około 8 mln turystów. W pierwszym sklepie Rese- rved na tym rynku klientów powita przyjazne i neu- tralne wnętrze nowego konceptu, za który odpowia- da Studio 1:1. Zostały w nim wykorzystane charakte- rystyczne elementy designu nawiązujące do polskiego Studio 1:1 twórcą konceptu Reserved w Mediolanie Koncern odzieżowy LPP wzmacnia pozycję w Europie Zachodniej. We wrześniu marka Reserved zadebiutowała w stolicy mody i designu – Mediolanie. Przestrzeń Re_connect to przede wszystkim dynamiczne, choć spójne i przyjazne miejsce do pracy. Fot. Hanna Połczyńska – kroniki.studio. wzornictwa, inspirowane polskim krajobrazem i tra- dycyjnymi materiałami, jak np. ręcznie wyplatana wi- klina. W nowej aranżacji salonu oryginalne rozwiąza- nia projektowe łączą się z bardziej zrównoważonym podejściem. Kluczowe są zastosowane tu nowocze- sne systemy telemetrii i optymalnego zarządzania oświetleniem. Dzięki nim zużycie energii w tym ob- szarze będzie niższe o 30%. q Wnętrze pierwszego salonu marki Reserved w Mediolanie, proj. Studio 1:1. Fot. Paolo Abate.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=