Miesięcznik BIZNES.meble.pl maj 2023

60 BIZNES MEBLE.PL | MAJ 2023 DESIGN • ZJAWISKA P rojekty są wpisane w kontekst kulturowy i lokalne możliwo- ści dostarczenia komponen- tów. Rozwiązują problemy społeczne i są wrażliwe na środowisko. CZYM JEST DESIGN ODPOWIEDZIALNY? Dawid Grynasz z Grynasz Studio za- znaczył: Design zrównoważony, odpowie- dzialny, poszanowanie naturalnych zaso- bów czy aspekt empatii społecznej zawsze były dla nas ważne. Z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem podejmujemy się pra- cy nad projektami, gdzie po stronie produ- centa widzimy świadomość i chęć wdrażania takich rozwiązań. Naszą misję realizujemy wielotorowo. Począwszy od pracy z klienta- mi już na etapie formułowania briefu i za- łożeń projektowych, gdzie ze swojej strony dzielimy się wiedzą z zakresu ochrony śro- dowiska, potrzeb osób z ograniczoną spraw- nością, po wybór jakościowych materiałów, ponadczasowość wzorów, czy redukcję od- padów i transparenty proces produkcyj- ny. Założenia te staramy się w możliwie jak największym stopniu realizować w każdym projekcie studia. Np. pracując nad nową ko- lekcją Match dla marki BAZA prace projek- towe poprzedzone były wielomiesięcznymi badanami i konsultacjami tak by jak najle- piej odpowiedzieć na potrzeby nastolatków / młodych dorosłych. Meble te są tak zapro- jektowane by spełniały zarówno potrzeby ergonomiczne, ale też by jak najlepiej towa- rzyszyły młodzieży w okresie dynamicznych zmian w każdym aspekcie ich życia, tak- że uwzględniając stany emocjonalne. Cała produkcja odbywa się w Polsce, z posza- nowaniem surowców i z dbałością o jakość produkcji. Podobnie np. fotel Bofii mar- ki Bizzarto, czy stoliki kawowe Tondo lub Purro produkowane są z najwyższej jako- ści materiałów, korzystając z lokalnych łańcuchów dostaw i doświadczenia polskich rzemieślników. Meble za- projektowane w zgodzie z założenia- mi gospodarki cyrkularnej, możemy ła- two rozłożyć na komponenty by poddać je konserwacji lub recyclingowi Marta Niemywska-Grynasz z Gry- nasz Studio podkreśliła: Mamy również na swoim koncie projekty na styku sztuki i designu, oraz udział w różnych warszta- tach, których efektem są obiekty skłaniają- ce do głębszej refleksji i dyskusji np. „Domek dla jeży z Żoliborza” – projekt realizowany w ramach „Miasto i las”, którego zadaniem było zwrócenie uwagi na dzikie zwierzę- Circula to projekt Studio Rygalik o rosnącym znaczeniu kulturowym, czego efektem jest ekspozycja w bezpośrednim sąsiedztwie Białego Domu. Fot. Agnieszka Kula. Design bierze odpowiedzialność Jak polscy projektanci rozumieją design społecznie odpowiedzialny? Jak go realizują? TEKST: DIANA NACHIŁO

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=