Miesięcznik BIZNES.meble.pl wrzesień 2023

12 RAPORT • KONIUNKTURA W BRANŻY TEKST: MATEUSZ STRZELCZYK, TOMASZ WIKTORSKI (B+R STUDIO TOMASZ WIKTORSKI) W  drugiej połowie 2022 roku B+R Studio prognozowało, że kryzys w branży meblarskiej jest nieunikniony, a jego szczyt przypad- nie na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2023 roku. Zgodnie z naszymi przewidywaniami szczyt kryzysu nad- szedł, jednakże nieco się spóźnił dając złudną nadzieję, że może jednak nie bę- dzie tak źle. Świadczył o tym przyzwoity, jak na aktualne warunki, pierwszy kwar- tał 2023 roku. Jednak drugi kwartał bie- żącego roku rozwiał tę nadzieje w bo- lesny sposób. Jak bardzo bolesny? Aby odpowiedzieć na to pytanie niezbędne jest zapoznanie się z najnowszymi da- nymi Głównego Urzędu Statystycznego. PRODUKCJA MEBLI Poniższa analiza dotyczy wartości pro- dukcji sprzedanej mebli wypracowanej przez firmy duże, średnie i małe, z wyłą- czeniem firm mikro. Według opublikowa- nych przez GUS danych, wartość produk- cji sprzedanej mebli w pierwszej połowie 2023 roku wyniosła 29.988,6 mln złotych. Taki wynik oznacza spadek w porównaniu do analogicznego samego okre- su 2022 roku o 5%, kiedy wartość produkcji sprzedanej mebli wy- niosła 31.712,0 mln złotych. Na podstawie danych GUS,  dodatkowo przeprowadzono ana- lizę wyniku wartości produkcji sprzedanej samego tylko drugiego kwar- tału 2023 roku. W okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku wartość ta wyniosła 14.065,8 mln złotych, co oznacza spadek o około 11% w porównaniu do drugiego kwartału roku ubiegłego. Już dane dotyczące produkcji jasno po- kazują, że branża meblarska znajduje się w poważnym kryzysie i nawet inflacja nie jest w stanie go częściowo zamaskować. Drugi kwartał 2023 przyniósł realne i bar- dzo wyraźne spadki wartości produkcji sprzedanej mebli. Ostatni raz świadkami dwucyfrowych spadków byliśmy w drugim kwartale 2020 roku, kiedy to pandemia wymusiła niemal całkowite zamknięcie branży meblarskiej na kilka tygodni. Analizując dane dotyczące wolume- nu produkcji w pierwszym półroczu 2023 roku, odnotowano spadek liczby wypro- dukowanych mebli we wszystkich czte- rech badanych przez GUS grupach me- bli w porównaniu do pierwszej połowy 2022 roku. Najmniejszy spadek wolume- nu i jednocześnie jedyny, który jest jed- nocyfrowy, zaobserwowano w najwięk- szej grupie mebli drewnianych, którą są meble stosowane w pokojach i salonach. W badanym okresie wyprodukowano ich 18.498 tys. sztuk i było to o 7% mniej niż w pierwszym półroczu 2022 roku. W pozo- stałych grupach mebli odnotowane spadki były już znacznie wyższe. Meble do siedzenia przekształcal- ne w miejsca do spania zostały wypro- dukowane w liczbie 1.346 tys. sztuk, co oznaczało spadek o 11% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. Po zsu- mowaniu danych z sześciu miesięcy 2023 roku największe spadki zaobserwowa- no w przypadku mebli drewnianych sto- sowanych w kuchni (wyprodukowano ich 1.417 tys. sztuk) oraz mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni (wy- produkowano ich 3.269 tys. sztuk). W uję- ciu procentowym spadki wolumenu pro- dukcji tych dwóch grup wyniosły kolejno 21% i 15% Dokonując analizy same- go tylko drugiego kwartału 2023 roku odnośnie wolumenu pro- dukcji mebli, zaobserwowano, że – za wyjątkiem mebli drew- nianych w rodzaju stosowanych w sypialni – spadki są jeszcze wyraźniejsze. Mebli ze wspo- mnianej grupy wyprodukowa- no w drugim kwartale 2023 roku w liczbie 1.617 tys. sztuk, co Szczyt kryzysu w branży meblarskiej Dane dotyczące produkcji są bezwzględne: branża meblarska znajduje się w poważnym kryzysie i już nawet inflacja nie jest w stanie go choćby częściowo zamaskować. Ostatni raz dwucyfrowe spadki wartości produkcji sprzedanej mebli miały miejsce podczas lockdownu wiosną 2020 roku. Tylko że wtedy zaczynała się w Polsce pandemia COVID-19… BIZNES.MEBLE.PL | WRZESIEŃ 2023 14,07 mld zł wyniosła wartości produkcji sprzedanej mebli wypracowana przez firmy duże, średnie i małe (bez firm mikro) w drugim kwartale 2023 roku, co oznacza spadek r/r o 11%

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=