Miesięcznik BIZNES.meble.pl wrzesień 2023

13 BIZNES.MEBLE.PL | WRZESIEŃ 2023 KONIUNKTURA W BRANŻY • RAPORT zatrudnionych w organizacjach społecz- nych, politycznych, związkach zawodo- wych i innych. Wskaźnik przeciętnego za- trudnienia w branży meblarskiej obejmuje osoby zatrudnione na podstawie stosun- ku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na peł- nozatrudnionych. Analizując dane GUS dotyczące prze- ciętnego wynagrodzenia w branży me- blarskiej w pierwszej połowie 2023 roku można zaobserwować wyraźne wzrosty. Przeciętne wynagrodzenie w branży me- blarskiej w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku wyniosło 5.355,3 złotych brut- to. Jest to więcej o około 9% w porówna- niu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Nieco wyższy wzrost obserwujemy, gdy weźmiemy pod lupę tylko drugi kwar- tał 2023 roku. Przeciętne wynagrodzenie w tym okresie wyniosło 5.380,1 złotych brutto, czyli o 10% więcej niż w tym sa- mym okresie 2022 roku. KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE MEBLARSKIM Wszystkie wskaźniki koniunktury są obliczane jako saldo odpowiedzi nega- tywnych oraz pozytywnych, które udzie- lane są przez menedżerów firm. Nie są przełożyło się na spadek 11% w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku. W naj- większe grupie, a są nią meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach sto- łowych i salonach, odnotowany spadek był najmniejszy i wyniósł 8%. Największe spadki w drugim kwartale 2023 roku do- tyczyły mebli do siedzenia przekształcal- nych w miejsca do spania i mebli drew- nianych w rodzaju stosowanych w kuchni. Było to kolejno 13% i 25%. Zaznaczamy, że cztery omawiane w tym opracowaniu grupy mebli stanowią około 25% całości wolumenu produkcji branży meblarskiej. ZATRUDNIENIE W BRANŻY MEBLARSKIEJ Według najnowszych danych GUS przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej w pierw- szej połowie 2023 roku wyniosło średnio 153 tys. Dla porównania w pierwszym półroczu 2022 roku przeciętne zatrudnienie wynio- sło średnio 165 tys., co ozna- cza, że w przeciągu roku liczba etatów zmniejszyła się o 7% (12 tys.). Warto również dodać, że proces zmniejszania zatrudnie- nia nadal trwa. Od stycznia do czerwca bieżącego roku przeciętna licz- ba zatrudnionych spadła ze 155 tys. do 151 tys. Jest to najniższa wartość od maja i czerwca 2020 roku, kiedy to w wyniku w lockdownu przeciętne zatrudnienie wy- niosło odpowiednio 147 tys. i 148 tys. Przedstawione liczby w tabeli „Prze- ciętne zatrudnienie w branży meblarskiej” nie uwzględniają właścicieli i współwła- ścicieli, jak również pracujących członków ich rodzin. Dane te nie obejmują także za- trudnionych poza granicami Polski oraz WARTOŚĆ PRODUKCJI SPRZEDANEJ MEBLI FIRM DUŻYCH, ŚREDNICH I MAŁYCH I-II kw. 2023 r. (mln zł) I-II kw. 2022 r. (mln zł) I-II kw. 2022 r. = 100 II kw. 2023 r. (mln zł) II. kw 2022 r. (mln zł) II kw. 2022 r. = 100 29.988,6 31.712,0 0,95 14.065,8 15.747,0 0,89 ŹRÓDŁO: OBLICZENIA B+R STUDIO NA PODSTAWIE DANYCH GUS. WOLUMEN PRODUKCJI WYBRANYCH GRUP MEBLI Wyroby I-II kw. 2023 r. I-II kw. 2022 r. I-II kw. 2022 r. II kw. 2023 r. II kw. 2022 r. II kw. 2022 r. (tys. szt.) (tys. szt.) = 100 (tys. szt.) (tys. szt.) = 100 Meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania 1.346 1.504 0,89 646 743 0,87 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni 1.417 1.786 0,79 697 934 0,75 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 3.269 3.831 0,85 1.617 1.827 0,89 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach 18.498 19.815 0,93 8.500 9.211 0,92 ŹRÓDŁO: OBLICZENIA B+R STUDIO NA PODSTAWIE DANYCH GUS. uwzględniane odpowiedzi neutralne. Ba- dany okres przypadł na maj 2023 roku – lipiec 2023 roku. W tym okresie wszystkie wskaźni- ki uległy znacznemu pogorszeniu w po- równaniu do poprzedniego badane- go okresu (luty-kwiecień 2023 roku), co jest efektem trwającego szczytu kryzysu w branży meblarskiej. Pierwszymi prze- analizowanymi ocenami koniunktury w przemyśle meblarskim były tradycyj- nie oceny bieżące. W badanym okresie oceny menedże- rów dotyczące bieżącego portfela zamó- wień były bardzo negatywne i z każdym miesiącem pogarszały się. Odnotowa- ne oceny to kolejno -21,4, -33,5 i -33,9. Również w przypadku wskaźni- ka bieżącej produkcji nastąpiło tąpnięcie, co pokazują odnoto- wane oceny w okresie maj 2023 roku – lipiec 2023 roku wynoszą- ce kolejno -25,6, -32,1 i -31,0. Dla porównania w poprzednim ba- danym okresie (luty – kwiecień 2023 roku) wynosiły one -14,0, -9,0 i -7,1. Znacznie pogorszyły się również oceny menedżerów odnoszące się do bieżącej sytu- acji finansowej przedsiębiorstw. Odnotowane przez GUS oceny to -12,3, -24,7 i -21,6. Kolejnym badanym wskaźnikiem jest bieżący stan zapasów wyrobów gotowych. Trzeba nadmienić, że interpretacja ocen dotyczących tego wskaźnika wygląda ina- czej niż w przypadku pozostałych. Oceny dodatnie wskazują na niedobór zapasów, ujemne zaś na ich nadmiar. Podsumowu- jąc: oceny najbliższe wartości 0 są ocena- mi najlepszymi. W okresie maj-lipiec 2023 roku menedżerowie wskazywali na lek- 29,99 mld zł wyniosła wartości produkcji sprzedanej mebli wypracowana przez firmy duże, średnie i małe (bez firm mikro) w pierwszej połowie 2023 roku, co oznacza spadek r/r o 5%

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=