Miesięcznik BIZNES.meble.pl wrzesień 2023

14 BIZNES.MEBLE.PL | WRZESIEŃ 2023 RAPORT • KONIUNKTURA W BRANŻY ki nadmiar zapasów wyrobów gotowych. Odnotowane oceny to odpowiednio -8,4, -5,0 i -5,8. Po ocenach bieżących trzeba przyj- rzeć się oczekiwaniom menedżerów do- tyczących portfela zamówień, produkcji, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, cen oraz zatrudnienia. W okresie maj 2023 roku – lipiec 2023 roku przewidywany portfel zamówień oceniano odpowied- nio na -11,8 -19,0 i -10,6. Przewidywaną produkcję z kolei oceniano na -14,6 -19,7 i -19,6, a przewidywaną sytuację finanso- wą przedsiębiorstwa oceniano na -16,3, -19,7 i -19,7. Jeszcze w maju (7,9) i czerwcu (2,8) menedżerowie nadal wyrażali potrze- bę podnoszenia cen mebli, jednakże wy- raźnie słabnący popyt sprawił, że po raz pierwszy od czerwca 2020 roku odno- towano ocenę wskazującą na minimal- ną potrzebę obniżenia cen i stało się to w lipcu (-0,2). Przeciętne zatrudnie- nie w branży meblarskiej w przeciągu ostatniego roku zmniejszyło się o 12 tys. etatów. Pomimo tak dużych cięć w za- trudnieniu, trudna sytuacja sprawia, że menedżerowie nadal widzą potrzebę dalszego jego zmniejszania, co znajduje swoją odzwierciedlenie w ocenach. Od- notowane oceny przeciętnego zatrudnie- nia w okresie maj 2023 roku – lipiec 2023 roku wyniosły kolejno -13,0 -20,8 i -17,8. Ostatnimi wskaźnikami ujętymi w ba- daniu koniunktury w przemyśle meblar- skim są ogólny klimat koniunktury i ogól- na sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa. Oceny ogólnego klimatu koniunktury w 2023 roku, choć ujemne, z każdym mie- siącem się poprawiały. Niestety, począw- szy od maja znów znacznie się pogorszyły. W badanym okresie maj-lipiec 2023 roku odnotowane oceny ogólnego klimatu ko- niunktury wyniosły kolejno -4,9, -10,6 i -11,5. Do podobnej sytuacji doszło rów- nież w przypadku ostatniego wskaźnika, czyli ogólnej sytuacji gospodarczej przed- siębiorstwa. Odnotowane oceny mene- dżerów kształtowały się na poziomie -6,2, -13,1 i -10,6. HANDEL ZAGRANICZNY W ocenie sytuacji w branży meblar- skiej równie ważną rolę odgrywa handel zagraniczny. Analizę przeprowadzono na podstawie oficjalnych danych GUS doty- czących eksportu i importu mebli. Przed- stawione w tabeli poniżej dane dotyczą grup mebli takich, jak: • 9401 – meble do siedzenia, • 9402 – meble medyczne, • 9403 – meble pozostałe, • 9404 – materace. Z wymienionych grup wyłączono fo- tele samochodowe, fotele używane w lot- nictwie, ich części oraz pościele i śpiwo- ry. W poniższym rozdziale przeanalizo- wane zostały dane dotyczące wartości importu i eksportu w okresie od stycz- nia do maja 2023 roku. Porównano je do analogicznego okresu roku poprzednie- go. Ze względu na niedostępność danych za czerwiec w drugim porównaniu zesta- wiono sumę importu i eksportu za kwie- cień i maj. Według najnowszych danych GUS wartość eksportu mebli od stycznia do maja 2023 roku wyniosła 5.838,1 mln euro i w stosunku do analogicznego okre- su 2022 roku przełożyło się to na niewiel- ki spadek wynoszący 1%. Po przeliczeniu tej wartości na złotówki wartość ekspor- tu wyniosła 27.235,8 mln złotych i było to niemal tyle samo, co w 2022 roku. W przypadku importu mebli do Pol- ski odnotowane spadki są zdecydowa- nie wyraźniejsze. Import mebli do Polski od stycznia do maja 2023 roku wyniósł 1.369,8 mln euro. Przełożyło się to na spa- dek o 10% w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku. Po przeliczeniu na ro- dzimą walutę, otrzymano wartość 6.388,6 mln złotych. Tym samym w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku spadek okazał się być minimalnie mniejszy, bo wynoszący 9%. Zdecydowanie bardziej pesymistycz- nie prezentują się dane tylko z kwietnia i maja 2023 roku. Sumaryczna wartość eksportu we wspomnianych powyżej mie- siącach wyniosła 2.192,6 mln euro i był to spadek w stosunku do tego samego okre- su 2022 roku wynoszący 7%. Wartość im- portu spadła jeszcze wyraźniej. W kwiet- niu i maju 2023 roku sprowadzono meble o łącznej wartości 521 mln euro, co prze- łożyło się na spadek o 14% w porównaniu do kwietnia i maja 2022 roku. W złotów- kach ten spadek był jeszcze większy i wy- niósł aż 18%. KONIUNKTURA KONSUMENCKA Ważnym elementem w ocenie stanu sektora meblarskiego są dane dotyczące koniunktury konsumenckiej, bieżących nastrojów oraz ich oczekiwań na przy- szłość. Bieżący wskaźnik ufności konsumenc- kiej (BWUK) jest to średnia sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekono- PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W BRANŻY MEBLARSKIEJ I-II kw. 2023 r. (w zł) I-II kw. 2022 r. (w zł) I-II kw. 2022 r. = 100 II kw. 2023 r. (w zł) II kw. 2022 r. (w zł) II kw. 2022 r. = 100 5.355,3 4.903,5 1,09 5.380,1 4.908,2 1,10 ŹRÓDŁO: DANE GUS; OBLICZENIA B+R STUDIO TOMASZ WIKTORSKI. HANDEL ZAGRANICZNY W BRANŻY MEBLARSKIEJ I-V 2023 r. I-V 2022 r. dynamika r/r IV-V 2023 r. IV-V 2022 r. dynamika r/r Import 1.369,8 mln euro 1.517,4 mln euro 0,90 521,0 mln euro 607,0 mln euro 0,86 6.388,6 mln zł 7.035,5 mln zł 0,91 2.390,9 mln zł 2.926,1 mln zł 0,82 Eksport 5.838,1 mln euro 5.876,0 mln euro 0,99 2.192,6 mln euro 2.352,1 mln euro 0,93 27.235,8 mln zł 27.241,4 mln zł 1,00 10.065,8 mln zł 10.933,5 mln zł 0,92 ŹRÓDŁO: DANE GUS; OBLICZENIA B+R STUDIO TOMASZ WIKTORSKI. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W BRANŻY MEBLARSKIEJ (OBEJMUJE FIRMY DUŻE, ŚREDNIE I MAŁE) I-II kw. 2023 r. (w tys.) I-II kw.2022 r. (w tys.) I-II kw.2022 = 100 153 165 0,93 ŹRÓDŁO: DANE GUS; OBLICZENIA B+R STUDIO TOMASZ WIKTORSKI.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=