Miesięcznik BIZNES.meble.pl wrzesień 2023

52 BIZNES MEBLE.PL | WRZESIEŃ 2023 DESIGN • SYLWETKA J esteśmy bardzo wdzięczni wszyst- kim naszym klientom, którzy nas wspierali i czekali na wznowie- nie pracy – powiedzieli przedstawicie- le ukraińskiego Levantin Design. Teraz zmieniliśmy naszą działalność. Część ze- społu nadal rozwija produkcję artykułów wyposażenia wnętrz w Ukrainie, a część zespołu ma swoją siedzibę w Mediolanie. Kieruje dodatkowe wysiłki na projektowa- nie produktów dla zagranicznych fabryk. Czujemy wsparcie międzynarodowej spo- łeczności projektantów i staramy się być użyteczni dla światowego rynku meblar- skiego – zaznaczyli. Twórcze stowarzyszenie Siergie- ja i Aleksandra Lwowów rozpoczęło się od eksperymentów z renowacją mebli, równolegle ze studiami na uniwersyte- cie. W 2012 roku stworzyli pracownię Le- vantin redesign work. Później przekształ- ciła się ona w multidyscyplinarne studio projektowania obiektowego Levantin De- sign, które skupiło wokół siebie zespół pasjonatów i niezależnych rzemieślni- ków.  Naszymi produktami chcemy poka- zać, że w Ukrainie można realizować naj- bardziej śmiałe i kosmopolityczne pomysły, których domagają się ludzie z kreatywnym spojrzeniem na świat! Nasz projekt nawią- zuje dialog na temat współczesnego tem- pa życia, które po przeżyciu luksusu pozo- stawia najważniejsze, praktyczne, ale nie nudne przedmioty. Są uosobieniem bardziej naturalnego i swobodnego stylu życia! – po- wiedzieli. DROGA DO LEVANTIN DESIGN Dlaczego początki Levantin Design to renowacja mebli? Skąd takie zaintereso- wania? – zapytaliśmy Siergieja i Aleksan- dra Lwowów. Zadaliśmy sobie to pytanie również wtedy, gdy zobaczyliśmy zdezo- rientowane spojrzenie mężczyzny, od które- go właśnie kupiliśmy zdezelowaną komodę i z trudem włożyliśmy ją na tył ciężarówki. Wcześniej zamieściliśmy na miejskich tabli- cach ogłoszenie „Kupię stare meble”. Stało się to latem 2012 roku. Mając stypendium z instytutu i pomoc rodziców, w sumie aż 900 euro, frywolnie wybraliśmy dla siebie letnie hobby, które wkrótce przerodziło się w na- szą działalność – odpowiedzieli. Kupiliśmy ciekawe meble i część zabraliśmy za dar- mo, wyczyściliśmy i naprawiliśmy, a potem przerobiliśmy na sztukę współczesną. Apo- geum tego dwuletniego okresu twórczości była tytułowa wystawa „Levantin Redesign work” i sprzedaż w miejscowym muzeum hi- storycznym. Potem zaczęliśmy opracowy- wać własne produkty, ale renowacja zdefi- niowała podstawową zasadę naszej pracy: świadome tworzenie – wzbogacanie świata o produkty mające znaczenie i bycie dum- nym z każdej pojedynczej jednostki – dodali. Mający doświadczenie w pracy rze- mieślniczej Siergiej Lwow, absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Charkowskiej Akademii Projektowania i Sztuki, oraz Aleksander Lwow, który uzy- skał tytuł licencjata zarządzania na Poli- technice w Charkowie, postanowili wdro- żyć własny projekt. Inspirując się formami inżynierskimi, zastosowali geometrycz- ne kompozycje o symetrycznych liniach. Prace te zostały zauważone przez prasę zagraniczną i otrzymały pierwsze nagro- dy za wzornictwo. Nasze portfolio powięk- szyło się o śmiałe pomysły: nowoczesne me- ble w jaskrawych kolorach, bez względu na racjonalność i funkcjonalność. Zostało to negatywnie ocenione przez lokalne fabry- ki mebli, które nie potrzebowały zbyt krzy- kliwych produktów nie do masowej produk- cji – wspominają Siergiej i Aleksander. Nie straciliśmy jednak zapału, decydując się na samodzielne wytwarzanie naszych wyrobów Życie wwolności W pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie Levantin Design zmuszone było wstrzymać pracę warsztatu w Charkowie. Przemysłową przestrzeń w centrum miasta przekształciło w schronienie dla kilkudziesięciu osób i ich pupili. Po zwolnieniu z okupacji większej części Obwodu charkowskiego, udało się wznowić działalność i rozpocząć wysyłkę zamówień. TEKST: DIANA NACHIŁO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==