Miesięcznik BIZNES.meble.pl luty 2024

56 BRANŻA • ANALIZA BIZNES.MEBLE.PL | LUTY 2024 M imo pandemii, niestabilnej gospodarki i zmian w sytuacji geopolitycznej nasz kraj po- został liczącym się graczem na świato- wym rynku mebli. Eksport mebli z Polski stoi jednak pod dużym znakiem zapyta- nia. Andrzej Kochman, autor publikacji „ Kompendium polskie meble ” , zauważa dwa zagrożenia dla polskich eksporte- rów. Po pierwsze, w czasie pandemii CO- VID-19 Chiny znacząco zwiększyły swój udział w dostarczaniu mebli do większo- ści krajów w Unii Europejskiej. Po dru- gie, jego zdaniem, można również za- uważyć wzrost znaczenia takich krajów, jak Wietnam, Turcja i Rumunia. Czy polscy meblarze muszą się oba- wiać konkurencji? Trudno wyrokować. Jak to zazwyczaj bywa z prognozami – część się sprawdzi, część będzie przypominała wróżenie ze szklanej kuli. EKSPORTMEBLI Z POLSKI WCZASACH KRYZYSU Departament Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego w raporcie pt. „Branża meblarska. Pozycja międzyna- rodowa polskich producentów i progno- zy rozwoju rynku do 2027”, jako główne kierunki eksportowe dla polskich produ- centów w 2022 r. wskazuje kraje euro- pejskie i Stany Zjednoczone: Od lat naj- większym odbiorcą są Niemcy, do których w 2022 trafiło 33,5% polskiego eksportu mebli. Trzej kolejni odbiorcy w 2022 to: Czechy, Holandia i Francja, które nabyły łącznie 20,4% eksportowanych przez Pol- skę mebli. Na 10 największych rynków do- celowych polskiej branży meblarskiej tra- fiło 74,7% naszego eksportu tych towarów w 2022. Jakie są najpopularniejsze kierun- ki eksportu w dobie kryzysu? B+R Studio Tomasz Wiktorski zwraca uwagę na dwie ważne destynacje – jeden rynek w Unii Europejskiej i jeden od 2020 r. poza UE. Zacznijmy jednak od tego, że każdego roku meble z Polski trafiają do ponad 100 krajów. Oczywiste jest jednak to, że naj- popularniejszymi kierunkami, w których największy udział ma eksport z Polski, są państwa bliskie geograficznie i jedno- cześnie kulturowo. Kluczowi odbiorcy to przede wszystkim kraje Europy Zachod- niej, dla których polskie meble stanowią gwarancję wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Znajdują się wśród nich dwie naj- większe gospodarki starego kontynentu, czyli Niemcy oraz Wielka Brytania. Jak informuje B+R Studio Tomasz Wik- torski, eksport mebli z Polski w 2022 r., tylko do tych dwóch krajów, wyniósł su- marycznie ponad 5,649 mld euro. Sta- nowiło to niemal 41,5% całości obrotów towarowych polskiego handlu zagranicz- nego meblami (bez importu) pod wzglę- dem wartości. NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN Nie jest tajemnicą, że od lat najwięk- szym partnerem polskiej branży meblar- skiej są Niemcy. Według danych Euro- statu wartość eksportu mebli do naszego zachodniego sąsiada w 2022 r. wyniosła około 4,727 mld euro. To przełożyło się na 34,7% udziału w całkowitym eksporcie. eksport mebli z Polski? Dlaczego utrzymanie wypracowanej pozycji rynkowej będzie dla polskich eksporterów coraz trudniejsze, a budowanie przewagi, w oparciu o korzystne ceny mebli, może okazać się niewystarczające? TEKST: ANNA SZYPULSKA Co czeka

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=