Miesięcznik BIZNES.meble.pl kwiecień 2024

112 TEMAT WYDANIA • ORGANIZACJA PRACY BIZNES.MEBLE.PL | KWIECIEŃ 2024 2023 r. przyniósł rewolucję w prawie pracy. Tymczasem rok 2024 może być jeszcze bardziej przełomowy. Czy firmy są gotowe na zmiany w sposobie, czasie i miejscu pracy? TEKST: ANNA SZYPULSKA zmiany w biurach Nadchodzą M ija rok od momentu wpro- wadzenia ogromnych zmian w prawie, które objęły za- równo pracodawców, jak i pracowników. Chodzi przede wszystkim o przełomo- wą w polskim ustawodawstwie noweli- zację kodeksu pracy. Zmieniły się m.in . przepisy dotyczące pracy zdalnej. Nato- miast koniec ubiegłego roku przyniósł kolejne zmiany w biurach. 17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie bhp na sta- nowiskach wyposażonych w monito- ry ekranowe. Już tylko do 17 maja 2024 r. pracodawcy mają czas na dostosowa- nie miejsc pracy do nowych wymagań. A co będzie następne? Czy firmy powin- ny przygotowywać się na krótszy tydzień pracy? Zmiany są nieuniknione, a rok 2024 może być pod tym względem prze- łomowy. PRACA WEDŁUG NOWYCH ZASAD Ergonomia stanowiska pracy z moni- torem ekranowym stała się jednym z klu- czowych elementów dbania o bezpieczeń- stwo i higienę pracy. Z końcem 2023 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stano- wiskach wyposażonych w monitory ekra- nowe. To oznacza, że zmiany w biurach są już tylko kwestią czasu. Zmiany w biurach do wdrożenia przez pracodawców: • nowe stanowiska pracy powinny speł- niać wymogi od 17 listopada 2023 r., • dotychczasowe stanowiska należy wy- posażyć i zaktualizować dokumentację do 17 maja 2024 r. NOWE ZASADY DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY 17 listopada 2023 r. Ministerstwo Pra- cy i Polityki Socjalnej wprowadziło nowe zasady dotyczące organizacji stanowisk

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=