Miesięcznik BIZNES.meble.pl kwiecień 2024

78 BIZNES.MEBLE.PL | KWIECIEŃ 2024 BRANŻA • WYWIAD P roducenci mebli mają za sobą kilkanaście niełatwych mie- sięcy ze spadkami produkcji. Te spadki dotknęły oczywiście tak- że producentów mebli tapicerowa- nych. Domyślam się, że ta sytuacja miała i ma przełożenie na dostawców, w tym dostawców tkanin. Przy mniej- szej produkcji fabryki mebli zapewne po prostu zamawiają mniej tkanin. Jak to wygląda w przypadku firmy Fi- bero? Tak się niestety dzieje, że obniżenie sprzedaży mebli tapicerowanych wpły- wa również na dostawców komponen- tów, w tym tkanin. Najbardziej zauwa- żalny spadek występuje na zachodzie, w krajach, które dotychczas stanowiły głównych odbiorców polskich mebli. Na- tomiast sytuacja prezentuje się znacz- nie korzystniej na południu Europy. Tam sprzedaż utrzymuje się na stabilnym po- ziomie, natomiast w przypadku Fibero za- notowano wzrost sprzedaży w niektórych krajach. Czy w przypadku spadającej produkcji mebli tapicerowanych ich producenci, tnąc koszty, zmieniają dotychczaso- wych dostawców tkanin np. na tań- szych? Niestety z przykrością muszę tutaj przyznać, że ma Pan rację. Według mnie to zamknięte koło. W sytuacji spadku sprzedaży mebli tapicerowanych produ- cenci, starając się ograniczyć koszty, czę- sto decydują się na zmianę dostawców tkanin na tańszych. To zjawisko stano- wi pewien paradoks, gdyż materiał jest istotnym elementem wizerunkowym me- bla. Przecież klienci przychodzący do sklepu meblowego zwracają uwagę głów- nie na dwa aspekty: model mebla oraz tkaninę. Zaskakujący jest też fakt, że pod- czas targów branżowych niewielu pro- ducentów decyduje się eksponować mo- dele w nowych, odmiennych tkaninach. W branży meblarskiej konieczne jest wy- różnienie się spośród konkurencji, przy- ciągnięcie klienta i zwrócenie jego uwagi. Choć negocjacje cenowe są późniejszym etapem, to przyciągnięcie klienta do oferty wymaga wcześniejszego wyróżnie- nia się. Co interesujące, wielu przedsta- wicieli branży meblarskiej, w tym właści- ciele firm i kadra kierownicza, zgłasza się do nas, wyrażając chęć wykonania mebli dla siebie prywatnie, używając wysokiej jakości tkanin. Jednak trudniej im wpro- wadzić ten sam materiał do swojej oferty. Należy pamiętać, że możliwość wy- boru lepszego produktu, nawet za dodat- kową opłatą, może przyciągnąć klienta i podnieść wartość oferty. Wierzę, że wie- lu z nich zdecyduje się na taki wybór, gdy tylko zostanie im zapewniona możliwość. Czy producenci mebli to Państwa jedy- ni odbiorcy, czy Fibero ma ofertę tak- że i dla innych branż? Jak procentowo wygląda udział poszczególnych branż w Państwa przychodach? Fibero, obsługuje z powodzeniem róż- norodne branże, a producenci mebli oraz hurtownie tkanin stanowią kluczową gru- pę naszych najlepszych klientów. Cho- ciaż to główny obszar naszej sprzedaży, nie jest on jedynym. Nasze tkaniny cieszą się także dużym zainteresowaniem wśród dekoratorów wnętrz, a także firm z bran- ży zasłonowej. Dodatkowo, dzięki posia- daniu odpowiednich certyfikatów, dostar- czamy produkty do teatrów, oper i kin. W naszym portfolio znajdują się rów- nież producenci akcesoriów dla zwie- rząt. Z dumą obsługujemy także klientów z branży modowej, w tym producentów ubrań, toreb i innych akcesoriów. Cho- ciaż producenci mebli i hurtownie tkanin generują znaczący przychód, nasza firma obsługuje z powodzeniem szeroką gamę klientów, czasem zdawałoby się niezwią- zanych z naszym pierwotnym obszarem działalności. Z naszej perspektywy, różnorodność klientów stanowi siłę naszej marki, pod- kreślając uniwersalność i wysoką jakość naszych produktów. Skąd pochodzą oferowane przez Fibero tkaniny? Czy koszty logistyczne to ak- tualnie duże obciążenie? Fibero specjalizuje się w średniej lub średnio wyższej półce tkanin, przykłada- Rok 2024może być Grzegorz Rojek, CEO firmy Fibero, o sytuacji dostawców tkanin, ofercie firmy, a także strukturze sprzedaży i gustach klientów. ROZMAWIAŁ: MAREK HRYNIEWICKI całkiemudany

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=