Miesięcznik BIZNES.meble.pl kwiecień 2024

88 BIZNES.MEBLE.PL | KWIECIEŃ 2024 BRANŻA • WYWIAD N iebawem odbędą się tar- gi INDEX PLUS – najpierw na przełomie maja i czerwca w Mumbaju, a w sierpniu w New Del- hi. Od kiedy i dlaczego Nuernberg- Messe organizuje targi w Indiach? INDEX PLUS ma ponad 35-letnią tra- dycję i uchodzi za jedną z najważniejszych wystaw handlowych w Indiach dla branży meblarskiej i wystroju wnętrz. W Nuern- bergMesse India organizujemy INDIA- WOOD – globalny szczyt technologii ob- róbki drewna i przemysłu meblarskiego, który odbywa się już od 25 lat. Integracja INDEX PLUS (od zeszłego roku) z naszym portfolio była idealną strategią, aby zaofe- rować pionową ekspansję tematu i zba- dać synergię w całym łańcuchu wartości. INDEX PLUS wspiera biznes i kontakty od ponad 3 dekad. Uchodzi za skuteczną platformę do eksploracji szybko rozwija- jącego się i rozległego rynku indyjskiego. Jaką ofertę zaprezentują wystawcy tar- gów INDEX PLUS? Czy będę to tylko wy- stawcy z Indii, czy też z innych krajów? INDEX PLUS zaoferuje zróżnicowa- ną gamę produktów, koncentrując się na meblach, w tym meblach komercyjnych, mieszkalnych, hotelowych i zewnętrznych, a także produktach do wnętrz, sklasyfiko- wanych w kategoriach wystroju i estety- ki, rozwiązań kuchennych oraz okuć i okuć architektonicznych. W wydarzeniu weźmie udział wiele lokalnych i międzynarodowych marek oferujących szeroką gamę rozwiązań w zakresie różnych materiałów i estetyki. Czy oprócz INDEX PLUS Nuernberg- Messe organizuje w Indiach także i inne targi? NuernbergMesse India organizuje po- nad 20 wystaw w różnych branżach. To m.in . obróbka drewna i produkcja mebli, rolnictwo, technologia ogrodzeń, odle- wanie ciśnieniowe, farby i powłoki, pa- sywna ochrona przeciwpożarowa czy cy- berbezpieczeństwo, by wymienić tylko kilka. Wystawy organizujemy w całych Indiach, w tym w głównych miastach: Delhi NCR, Bombaju, Bengaluru, Chen- nai itp. Te branże w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju Indii. Oferu- jąc wyselekcjonowane platformy dla tych sektorów, NuernbergMesse India wysu- wa na pierwszy plan indyjskie rolnictwo, produkcję i przemysł usługowy. Czy Indie są już (albo staną się w naj- bliższym czasie) atrakcyjnym partne- rem dla firm z Europy? W jakich bran- żach ta współpraca szczególnie może się rozwijać? Czy wśród tych branż jest przemysł meblarski i drzewny? Indie stają się coraz bardziej pożą- danym partnerem dla europejskich firm, a trend ten ma się utrzymać w najbliż- szej przyszłości. Atrakcyjność ta wyni- ka z różnych czynników, w szczególności z rozwijającego się rynku konsumenc- kiego Indii, rozwijającego się krajobra- zu biznesowego, sprawnej siły roboczej i strategicznego położenia geograficzne- go. Niektóre z branż, w których widać już tę współpracę, obejmują usługi IT i opro- gramowania, energię odnawialną, farma- cję, żywność itp. Co więcej, rosnące zapotrzebowa- nie Indii na meble i produkty z drew- na, napędzane przez urbanizację, ro- snącą zamożność i zmieniające się gusta konsumentów, stwarza lukratywne moż- liwości. Europejskie firmy specjalizujące się w projektowaniu, technologii i zrów- noważonych praktykach leśnych są do- brze przygotowane do nawiązywania partnerstw w indyjskim przemyśle me- blarskim i drzewnym. Współpraca może obejmować takie obszary, jak optymali- zacja łańcucha dostaw, penetracja rynku i inicjatywy mające na celu podnoszenie kwalifikacji. Czy meble z Europy (i z Polski) mogą osiągnąć sukces w Indiach? Dlaczego? Europejskie meble, w tym polskie, są cenione za wyjątkowe rzemiosło, trwa- łość i innowacyjny design. Indyjscy kon- sumenci coraz częściej poszukują dobrze wykonanych mebli, które płynnie łączą styl z funkcjonalnością. Rosnący popyt odzwierciedla chęć indyjskich nabywców do inwestowania w meble premium, któ- re oferują trwałą wartość, czyniąc euro- pejskie marki szczególnie atrakcyjnymi. Aby jednak dobrze prosperować na rynku indyjskim, europejskie marki me- blowe, w tym te z Polski, muszą dostoso- wać swoją ofertę do lokalnych preferencji i niuansów kulturowych. Wrażliwość na ceny, preferencje dla materiałów pozyski- wanych lokalnie oraz opcje personaliza- cji są kluczowe dla skutecznego porusza- nia się po dynamicznym indyjskim rynku meblarskim. Jakie meble z Europy mają największe szanse na sukces w Indiach? Meble ta- nie czy może ekskluzywne i drogie? Niedrogie meble z Europy mogą od- nieść sukces wśród świadomych ceno- wo konsumentów w Indiach. Zwłasz- cza w segmentach, w których koszt jest Meble z Europy mają szansę w Indiach Sonia Prashar, dyrektor zarządzająca NuernbergMesse India, o targach INDEX PLUS, indyjskim rynku mebli, a także współpracy z europejskimi producentami mebli. ROZMAWIAŁ: MAREK HRYNIEWICKI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=