Miesięcznik BIZNES.meble.pl maj 2024

10 BIZNES.MEBLE.PL | MAJ 2024 RAPORT • RYNEK NIEMIECKI Czy Niemcy to rynek, Niemieckie meblarstwo dopadł kryzys: sprzedaż leci w dół, padają kolejne firmy. I chociaż polscy producenci eksportujący do Niemiec także narzekają na spadki, to jednak statystyki pokazują, że wartość polskiego eksportu… rośnie. Jak zatem wygląda sytuacja na rynku mebli w Niemczech? Jakie perspektywy czeka eksport mebli z Polski do Niemiec? TEKST: MAREK HRYNIEWICKI W edług danych Stowarzysze- nia Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego VDM niemiec- kie meblarstwo odnotowało w 2023 roku obroty w wysokości ok. 18 mld euro. To o 4,3% mniej w stosunku do roku 2022, przy czym w drugim półroczu 2023 roku spadek wyniósł aż 8,4%. W 2023 roku największy spadek zali- czyła kategoria „pozostałe meble”, obej- mująca m.in. meble do salonu, jadalni i sypialni. W tym dziale sprzedaż spadła o 12,6% (do 5,6 mld euro) wobec sprze- daży w 2022 roku. Niemieckie meblar- stwo pogrąża się w poważnym kryzysie: niemieckie firmy produkują mniej me- bli, natomiast niemieccy klienci kupują mniej mebli. MEBLE Z POLSKI ZAMIAST MEBLI Z CHIN? Eksport mebli do Niemiec stanowi po- nad 1/3 całości eksportu mebli z Pol- ski. Znaczna część polskich firm powinna zatem odczuć tak wyraźne spadki sprze- daży w tym kraju. Oficjalne dane staty- styczne dotyczące eksportu do Niemiec pokazują jednak coś innego. Potwierdza to skupienie w czasach kry- zysu zarówno odbiorców, jak i dostawców na najważniejszych i bliskich geograficz- nie partnerach. W skrócie: „Gdy sytuacja jest trudna, idziemy do tych, których zna- my najlepiej i którzy są blisko”. Wartość eksportu z Polski do Niemiec w 2023 roku wzrosła o 4% (o prawie 200 mln euro) w stosunku do 2022 roku i wyniosła 4.917,8 mln euro. Spadł za to wolumen – o około 10%. Czyli polska branża meblarska sprze- dała do Niemiec mniej mebli za większe pieniądze – wyjaśnia Tomasz Wiktorski, właściciel firmy B+R Studio. Skoro zatem (według danych staty- stycznych) polski eksport mebli nie cier- pi na spadku sprzedaży mebli w Niem- czech, to czyj cierpi? Odpowiedź brzmi: którego nie da się zastąpić? W 2023 R. EKSPORT MEBLI Z POLSKI DO NIEMIEC WZRÓSŁ O 4% (W EURO), ALE WWOLUMENIE SPADŁ O 10% Sylwia Lasota, Head of Sales Domestic Market & Marketing Interprint Polska: Kondycja polskiej branży meblarskiej w dużej mierze opiera się na eksporcie i zleceniach od zachodniego sąsiada. Z informacji jakie mamy, zarówno od kolegów z centrali Interprint z Niemiec, jak i od naszych klientów meblarskich, wiemy, że spadek zapotrzebowania jest zna- czący w porównaniu z ubiegłymi latami. Jednakże chciałabym pod- kreślić, iż wzornictwo Interprint jest obecnie bardzo popularne. Nasze dekory, takie jak Artisan czy Viking Oak, sprzedają się bardzo dobrze i wciąż mają duży potencjał rozwoju. Jesteśmy dumni z tego, iż w ubiegłym roku udało się nam sprzedać w Polsce większą ilość papieru dekoracyjnego niż w roku 2022, pomimo tak trudnego rynku. chiński. W 2023 wartość importu do Nie- miec z Chin spadła o ponad 30% w sto- sunku do 2022 roku (z ok. 3 mld euro do ok. 2 mld euro). Ten wspomniany 4% wzrost wartości eksportu może być też efektem kontraktów handlowych zawartych rok wcześniej, a tak- że inflacji. Realny wpływ spadków sprzedaży w Niemczech na wyniki polskich eksporte- rów zobaczymy zapewne dopiero w danych z bieżącego roku – przewiduje Michał Strzelecki, dyrektor Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Kryzysu w relacjach handlowych z Niemcami nie widać również w targo- wych statystykach. W 2020 roku, podczas ostatnich przed pandemią targów MEBLE POLSKA, goście z Niemiec stanowili 13% wszystkich gości z zagranicy. Podobnie było podczas targów MEBLE POLSKA 2022 – pierwszych już po pandemii, ale zorgani- zowanych nie w lutym, tylko w maju. Zna- czące wzrosty gości z Niemiec przyniosły kolejne edycje poznańskich targów.W2023 roku udział zwiedzających z Niemiec się- gnął 16% ogółu gości zagranicznych, nato- miast w 2024 roku wzrósł do 18%. NIEMIECKIE MEBLARSTWO SZORUJE PO DNIE Jednak sygnały napływające z Nie- miec nie budzą wątpliwości: niemieckie meblarstwo znalazło się w trudnej sytu- acji. W efekcie drastycznie wzrosła licz- ba zgłoszonych likwidacji zakładów pro- dukcyjnych. Coraz częściej pojawiają się też informacje o wejściu do firm syndyka.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=