Miesięcznik BIZNES.meble.pl maj 2024

36 BRANŻA • ANALIZA BIZNES.MEBLE.PL | MAJ 2024 Z decydowaną walkę z nielegal- nym importem sklejki z Rosji i Białorusi Komisja Europejska rozpoczęła formalnie 22 sierpnia 2023 r. Tego dnia w dzienniku ustaw opubli- kowano decyzję KE o wszczęciu formal- nego dochodzenia w sprawie obchodze- nia istniejących ceł antydumpingowych przez rosyjskich i białoruskich produ- centów sklejki brzozowej oraz niektó- rych europejskich importerów. Pewne działania – w odpowiedzi na rosnący nielegalny import sklejki z Rosji i Białorusi – Komisja Europejska podej- mowała jednak już wcześniej. Prowadzi- ła m.in . dochodzenie antydumpingowe, które zakończyło się przed dwoma laty. W konsekwencji Unia Europejska wpro- wadziła cła ochronne na import rosyjskiej sklejki brzozowej. Zastrzeżenia budzi- ły przede wszystkim niskie ceny, tak jak i jakość rosyjskiej sklejki. Rosyjscy i bia- łoruscy producenci sklejki zaczęli jednak omijać cła korzystając z firm-słupów z Ka- zachstanu, a także Turcji. Podejrzany był przede wszystkim Ka- zachstan, kraj o stosunkowo niewielkim zalesieniu. Wątpliwości śledczych budził fakt, że z kraju tego płynęło do UE kilka razy więcej sklejki niż kraj ten oficjalnie produkował. W walkę z nielegalnym importem sklejki z Rosji i Białorusi zaangażowało się m.in . Konsorcjum Woodstock. Orga- nizacja ta powstała w 2019 r., a wśród jej członków są wiodący producenci w Euro- pie, m.in. polska Grupa Paged, Latvijas Finieris z Łotwy, UPM Plywood z Finlan- dii, a także kluczowe stowarzyszenia sek- torowe UE. KOMISJA EUROPEJSKA NA WOJNIE Z OSZUSTAMI CELNYMI Dziś Konsorcjum nie kryje satysfak- cji z decyzji Komisji Europejskiej. W ofi- cjalnym stanowisku podkreśla, że już przed wybuchem wojny na Ukrainie, po długotrwałym śledztwie, UE zwiększyła istniejące cła importowe na rosyjską sklej- kę brzozową o 15,8%, aby chronić rynek UE przed tanimi produktami z Rosji. Jed- nak zaraz po wprowadzeniu tych ceł w li- stopadzie 2021 roku, pojawiły się dowody, że rosyjscy producenci i inni próbowali je omijać, sprzedając produkty przez trzecie kraje. Kazachstan i Turcja nie były wcze- śniej znane jako znaczący eksporterzy tego typu sklejki. Konsorcjum Woodstock przypomi- na, że we współpracy z liderami branży i głównymi europejskimi stowarzyszeniami, przedstawiło Komisji Europejskiej rosnące dowody na omijanie obowiązujących ceł, co doprowadziło do formalnego i przyspieszo- nego dochodzenia rozpoczętego w sierpniu 2023 roku. Ujawnienie wyników śledztwa Komisji ponad 30 zainteresowanym stro- nom stanowi kluczowy moment w ujaw- nianiu nieuczciwych praktyk stosowa- nych przez niektórych uczestników branży drzewnej, które wpływają na codzienne straty europejskiego przemysłu w zakresie wielkości sprzedaży i przychodów. Po obszernych inspekcjach na miejscu w Kazachstanie i Turcji, Komisja Europej- Komisja Europejska: import sklejki nielegalny Komisja Europejska zakończyła śledztwo w sprawie omijania ceł przez Rosję. Potwierdziła też, że Rosja eksportowała do Unii Europejskiej swoją sklejkę przez Kazachstan i Turcję. Skutkiem śledztwa KE ma być wprowadzenie wstecznych ceł antydumpingowych w wysokości 15,8% na każdy transport sklejki sprowadzonej do UE po 22 sierpnia 2023 r. Cła dotyczą też przyszłych dostaw sklejki z tych krajów. TEKST: MAREK HRYNIEWICKI 15,8% CŁO ANTYDUMPINGOWE NA SKLEJKĘ SPROWADZONĄ DO UE Z TURCJI I KAZACHSTANU PO 22 SIERPNIA 2023 R. Każdy importer powinien zadbać o właściwy due dilligence i sprawdzenie swoich partnerów i ich towaru przed podjęciem decyzji o współpracy. Wprzeciwnymwypadku nie tylko zaległe cła i kary finansowe, ale również odpowiedzialność karna za łamanie sankcji i regulacji EUTR będzie realnym zagrożeniemdla każdego importera z tych krajów. JAROSŁAWMICHNIUK, PREZES ZARZĄDU PAGED MORĄG.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=