Miesięcznik BIZNES.meble.pl maj 2024

54 TEMAT SPECJALNY • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU BIZNES.MEBLE.PL | MAJ 2024 W dniu 16 kwietnia 2024 r. od- była się premiera publika- cji „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport do- skonale obrazuje trendy i wyzwania ESG w działaniach polskich firm. Tradycyjnie już dobre praktyki zostały podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000. W zestawieniu znalazło się 1046 do- brych praktyk realizowanych przez 266 firm. W zdecydowanej większości (75%) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. 16% stanowią firmy średnie, a firmy małe i mikro to odpowied- nio 7% i 2% wszystkich przedsiębiorstw. Podobnie jak w poprzedniej edycji, także i w tym roku najwięcej działań za- prezentowanych w raporcie dotyczy za- angażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 do- brych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk). Do mniej licznych należą obsza- ry dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), uczciwych praktyk ope- racyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu or- ganizacyjnego (32 dobre praktyki). Ostatni rok przyniósł dużą dynami- kę w obszarze odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do napływu nowych regulacji – podkreśla Maria Krawczyń- ska-Kaczmarek, członkini zarządu Fo- rum Odpowiedzialnego Biznesu, w słowie wstępnym do raportu. – Jednym z kamieni milowych było przyjęcie przez Komisję Eu- ropejską zestawu ESRS. Opublikowano tak- że kolejne akty delegowane do tzw. Takso- nomii UE. Ubiegły rok upłynął również pod znakiem intensywnych prac nad CSDDD. Firmy w Polsce, nie tylko ze względu na falę nowych regulacji, dostrzegają konieczność strategicznego podejścia do zrównoważo- nego rozwoju oraz korzyści wynikające ze zrównoważonej transformacji. To kierunek, w którym podążaliśmy – jako środowisko skupione wokół FOB – od wielu lat. Obecne trendy są zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Aby im sprostać, potrzebujemy zaangażo- wania i wielostronnej współpracy, do której niezmiennie zapraszamy. DOBRE PRAKTYKI W PRZEMYŚLE DRZEWNYM I BRANŻY MEBLARSKIEJ 1. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym Firma: Kronospan Polska | Branża: Prze- mysł drzewny, papierniczy i meblarski | 12 dobrych praktyk z branż drzewnej i meblarskiej W 22. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazło się 1046 praktyk realizowanych przez 266 firm. Przemysł drzewny i branża meblarska reprezentują zaledwie 3 firmy, które zrealizowały 12 dobrych praktyk. To najsłabszy wynik od 2016 r., gdy firmy meblarskie i drzewne zgłosiły ich tylko 8. OPR. ANNA SZYPULSKA Kampania IKEA pod hasłem „To co dobre, niech się nie kończy”, ma inspirować nie tylko do niewyrzucania, ale także do odnawiania przedmiotów, które noszą ślady użytkowania. Fot. Biuro prasowe IKEA

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=