Miesięcznik BIZNES.meble.pl czerwiec-lipiec 2024

10 BIZNES.MEBLE.PL | CZERWIEC-LIPIEC 2024 RAPORT • KONIUNKTURA W BRANŻY Odbicie w branży meblarskiej? Początek 2024 roku, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, miał kontynuować cykl spadków, który obserwowaliśmy w branży meblarskiej niemal przez cały miniony rok. TEKST: MATEUSZ STRZELCZYK, TOMASZ WIKTORSKI O ficjalne dane nie pozostawia- ją złudzeń: branża meblarska w I kwartale 2024 roku po raz kolejny zaliczyła wyraźny spadek. Pa- radoksalnie jednak odnotowane wyniki wcale nie są bardzo słabe. Jak to możli- we? W odpowiedzi na to pytanie trady- cyjnie z pomocą przychodzą dane Głów- nego Urzędu Statystyczne, które jako B+R Studio przeanalizowaliśmy dla Państwa. PRODUKCJA MEBLI Poniższa analiza dotyczy wartości pro- dukcji sprzedanej mebli wypracowanej przez firmy duże, średnie i małe, z wyłą- czeniem firm mikro. Według opublikowa- nych przez GUS danych, wartość produk- cji sprzedanej mebli w I kwartale 2024 roku wyniosła 14.826,6 mln złotych. Dla porównania w I kwartale 2023 roku war- tość produkcji sprzedanej mebli wyniosła 15.969,9 mln złotych. Mówimy o spadku r/r wynoszącym około 7%. Na podstawie danych Głównego Urzę- du Statystycznego przeprowadzono rów- nież analizę wyniku wartości produkcji sprzedanej w ostatnim miesiącu I kwar- tału 2024 roku. Marzec 2023 roku cha- rakteryzował się drugim najwyższym osiągniętym wynikiem w historii branży meblarskiej. Wartość sprzedana produk- cji mebli wyniosła wtedy 5.720,2 mln zło- tych stając się bardzo wysoką bazą porów- nawczą dla marca bieżącego roku. Wartość produkcji sprzedanej mebli w marcu 2024 roku wyniosła 4.911,8 mln. Nie było to wynikiem złym, ale ze względu na wspo- mnianą wyżej bazą porównawczą przeło- żyło się na spadek wynoszący aż 14%. Dane dotyczące wolumenu produkcji w I kwartale 2024 roku, poza jednym wy- jątkiem, prezentują kontynuację spadków, Jeszcze nie teraz PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2024 ROKU które obserwowaliśmy przez cały 2023 rok. Spadki w stosunku do I kwartału 2023 roku odnotowano w trzech z czterech ba- danych grupach mebli. Zacznijmy jednak od wspomnianego wyjątku, którym były meble od siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej. W I kwartale 2024 roku mebli tej grupy wyprodukowano w liczbie 4.485 tys. sztuk. Było to o około 8% więcej niż w I kwartale 2023 roku. WMARCU PRODUKCJA W BRANŻY MEBLARSKIEJ POLECIAŁA W DÓŁ Mebli drewnianych w rodzaju stosowa- nych w kuchni w badanym okresie wypro- dukowano 681 tys. sztuk. Przełożyło się to na spadek o 5% w stosunku do analogicz- nego okresu 2023 roku. Największe spad- ki w I kwartale 2024 roku zaobserwowano w przypadku mebli drewnianych w rodza- ju stosowanych w sypialni (wyprodukowa-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=