Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2017

design X wydarzenia 106 BIZNES meble.pl [ listopad 2017 Aż trudno uwierzyć, że dopiero teraz doczekaliśmy się pierwszej w Polsce wystawy pokazującej w tak kompleksowy sposób proces projektowy. O tym, że warto było na nią czekać, mogli się przekonać zwiedzający ekspozycję„Projektowanie – kulisy” podczas targów„Warsaw Home”, które odbyły się w dniach 6-8 października br. w Nadarzynie. Na backstage’u u Krystiana Kowalskiego P A T R O N A T Stefan Bieñkowski, kurator: Wystawa „Krystian Kowalski. Projektowanie –bkulisy” po- wstaïa zbobserwacji zjawisk zachodzÈcych aktualnie wbpolskim wzornictwie. Rozwój przemysïu ibbiur pro- jektowych wymaga dopraco- wania sposobu wspóïpracy miÚdzy tymi podmiotami. To jest wïaĂnie ten moment, wbktórym trzeba nauczyÊ siÚ ze sobÈ rozmawiaÊ. ChcieliĂmy pokazaÊ projektantom ibprojektantkom, jak wyglÈda wspóïpraca zbprzemysïem ibzwró- ciÊ uwagÚ inwestorom, czego oczekiwaÊ od dizajnerów, ale teĝ na co im pozwalaÊ. Chcemy, ĝeby dobre projekty byïy wdraĝane na masowÈ skalÚ, dlatego zaleĝaïo nam, ĝeby zbtreĂciÈ wystawy dotrzeÊ zarówno do biur projektowych, jak ibdo inwestorów ibproducentów. StworzyliĂmy teksty ibwybraliĂmy przedmioty, które pokazujÈ wszystkie etapy procesu projektowego. Zaleĝaïo nam na tym, ĝeby pokazaÊ jego skompliko- wanie ibzwróciÊ uwagÚ na szereg specjalistów ibspecjalistek zaangaĝowanych wbpowstanie dobrego produktu. Udaïo siÚ nam stworzyÊ materiaï, który moĝe sïuĝyÊ za punkt wyjĂcia do szerszej dyskusji na temat relacji designu zbprzemysïem. Chcemy skonfrontowaÊ róĝne punkty widzenia, ĝeby móc póěniej znaleěÊ wspólny jÚzyk. Dlatego chcielibyĂmy, ĝeby wystawa miaïa swoje kolejne odsïony ibĝeby ten sposób opowiadania obpro- jektowaniu staï siÚ powszechnÈ narracjÈ. Fotel „Ripple” zaprojek- towany dla marki Comforty dostępny jest w wielu wariantach, które różnią się rodzajem tapice- rowania i rodzajem użytych nóg. Forma krzesła „Prism”, któ- re Krystian Kowalski zaprojek- tował dla marki Noti opiera się na geometrii, prostych i zarazem ostrych podziałach brył.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=