Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2017

MiesiÚcznik branĝowy grupy meble.pl ISSN 2082-6338 nr 11/2017 (85) Wydawca: Wydawnictwo meble.pl sp. zbo.o. ul. Hetmañska 40 lok. 108 15-727 Biaïystok tel. +48 85 653 79 65 fax +48 85 651 35 13 www.wydawnictwo.meble.pl wydawnictwo@meble.pl Prezes ZarzÈdu Redaktor naczelny: Marek Hryniewicki tel. +48 533 340 140 m.hryniewicki@meble.pl Redaguje zespóï: Diana Nachiïo tel. +48 533 340 240 d.nachilo@meble.pl Anna ¿amojda tel. +48 533 340 440 a.zamojda@meble.pl Anna Szypulska tel. +48 533 340 940 a.szypulska@meble.pl ZdjÚcia: Tomasz Markowski Skïad: www.urbanarts.pl Reklama: Urszula Ditrych tel +48 533 340 840 u.ditrych@meble.pl Katarzyna Romanowska tel. +48 533 341 040 k.romanowska@meble.pl Kinga Antonowicz +48 533 340 740 k.antonowicz@meble.pl Redakcja nie zwraca materiaïów nie zamówionych ibzastrzega sobie prawo do dokonywania wbnich skrótów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĂci za treĂÊ zamieszczanych reklam. ZdjÚcie na okïadce: Tom K. Schäbinger, prezes PĠeiderer Group. spis treĂci 44 B}DZIE DOBRZE, JE¥LI WZIkm POD UWAG} POZIOM WRA¿LIWO¥CI SPO’ECZNEJ IbPROJEKTOWEJ, KTÓRk MO¿NA BY’O ZAUWA¿Ym NA TEGOROCZNYM ’ÓD½ DESIGN FESTIVAL. OD¥WIE¿ONA F ORMU’A FESTIWALU I WYSOKI POZIOM DYSKUSJI BY’Y NAJLEPSZYM WYRAZEM WDRO¿ENIA Wb¿YCIE HAS’A „OD.NOWA”. Druga edycja „Warsaw Home” pokazaïa, ĝe organizatorzy majÈ pomysï, abtakĝe Ărodki, by zrobiÊ targi na naprawdÚ wysokim poziomie ibprzyciÈgnÈÊ na nie architektów, projektantów oraz dekoratorów wnÚtrz. Atutem tegorocznych targów „Furnica” ib„SoFab” byïa znaczÈca liczba nowoczesnych, funkcjonalnych mechanizmów do wyposaĝenia wnÚtrz mebli ibuszlachetnienia ich powierzchni. Kaĝdy mebel to nowe wyzwanie, od- krywanie, fascynacja. (...) Kaĝdy detal to godziny rysunków technicznych, godziny pracy wykonawców ibw co gïÚ- boko wierzÚ wiele chwil poruszenia, przyjemnoĂci ibsatysfakcji uĝytkowania. listopad 2017 [ BIZNES meble.pl 3 64 48 103. Potencjał „100% Design” 104. 15 lat London Design Festival 106. Na backstage’u u Krystiana Kowalskiego 108. Nasza drużyna 110. Leśne opowieści 112. Trendy 114. Nowości PRODUKT 116. Z warsztatów na salony Ze wzglÚdu na swoje wïaĂciwoĂci meble metalowe sÈ polecane przede wszystkim do warsztatów, magazynów, hal przemysïowych czy laboratoriów. 122. Meble dla osób niepełnosprawnych Wedïug wyników ostatniego Narodo- wego Spisu Powszechnego LudnoĂci ibMieszkañ, wb2011br. wbPolsce ĝyïo ok. 4,7 mln osób niepeïnosprawnych, co stanowiïo 12,2% ogólnej ludnoĂci naszego kraju. TECHNOLOGIE 125. Taki nasz mały hygge Chcemy ĝyÊ jak Duñczycy, nawet obtym nie wiedzÈc. Budowie wnÚtrz ukie- runkowanych na psychiczny ibğzyczny komfort, nazywany przez nich hygge, sprzyja ergonomia. 128. Ergonomia w pracy to podstawa Aĝ 51,6% stanowisk pracy wbpolskich biurach nie speïnia wymogów ergono- mii, ab46% speïnia je tylko czÚĂciowo. CHILLOUT 132. „Ona”, czyli Maggie Piu 133. Księga prawdziwych trendów 134. Energia na kolejne 20 lat 135. Nie tylko biznes 136. Meetblogin na Łódź Design Festival 137. Rekordowe„ArchiDay” 138. Strzał w dziesiątkę 139. Kuchnia na maxa 140. Felietony 98

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=