Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2017

które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. I tak, w EUIPO zgłoszono znak słowny „organic” m.in. dla pojemników nie- metalowych (zgłoszenie znaku numer 010335875). W tym wypadku Urząd odmówił ochrony znakowi, ponieważ uznał, że zgłoszony znak ma charakter opisowy oraz jest pozbawiony jakiego- kolwiek charakteru odróżniającego, ale także wszedł do języka potocznego lub jest zwyczajowo używany w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Przykłady sytuacji, w których znak nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów lub usług, dla których jest prze- znaczony, można by mnożyć. Jednak już na tych przykładach widać, że poprzecz- ka dla uzyskania ochrony znaku stawia- na jest wysoko. SKUTKI BRAKU ZDOLNOŚCI DO ODRÓŻNIANIA Znaki, które opisują towar, nie mogą być zastrzeżone do użytku tylko jednego podmiotu. Każdy na rynku powinien mieć możliwość ich używania. Jedno- cześnie, jeśli znak nie może odróżnić pochodzenia jednego towaru od dru- giego, to trudno mówić o wprowadze- niu w błąd odbiorcy co do pochodze- nia towaru – a właśnie głównie przed taką sytuacją przepisy prawa własności przemysłowej czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chronią ozna- czenia. Dlatego tego rodzaju znakom od- mawia się ochrony zarówno w zakresie ich rejestracji, ale też na podstawie prze- pisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Skutki prawne to jednak nie jedyna, a wręcz drugorzędna negatywna konse- kwencja posługiwania się oznaczeniem nieposiadającym zdolności do odróżnia- nia towarów. Przede wszystkim istotne jest to, że konsumenci nie będą kojarzyć oznaczenia z danym podmiotem na ryn- ku. A więc rola takiej marki, przynaj- mniej na początku, będzie znikoma. CO ZROBIĆW RAZIE PROBLEMÓW ZE ZDOLNOŚCIĄ ODRÓŻNIAJĄCĄ? Jeśli przedsiębiorca posługuje się oznaczeniem nieposiadającym zdolno- ści odróżniającej w wersji słownej, lecz stosuje przy okazji wyróżniającą grafikę, może uzyskać ochronę na znak słowno- -graficzny. Nie jest jednak wystarczają- ce ujęcie napisu w prostą czcionkę, czy dodanie banalnej, typowej grafiki – jak widać na przykładzie znaku „Mother- hood”. Można też pomyśleć o dodaniu wyróżniającego innego słowa, na przy- kład odpowiednika firmy. Trzeba jednak pamiętać, że w takim wypadku słowo opisowe i tak nie będzie podlegać samo- dzielnej ochronie. Taka taktyka nie doprowadzi więc do uzyskania realnej ochrony prawnej, któ- rej oczekuje właściciel oznaczenia. Nie- kiedy w takiej sytuacji klienci decydują się na rebranding. Bazując na dotychcza- sowej marce, w porozumieniu z marke- tingowcami i rzecznikami patentowymi dokonują takiego odświeżenia marki, aby uczynić ją silniejszą. Zatem, choć minimalizm graficzny w zakresie marki, nawiązywanie nazwą do opisu towaru jest obiektywnie do- puszczalne i zgodne z obecnymi tren- dami, to jednak może być niekorzystne. Nadmierna prostota i oczywistość ozna- czeń są niekiedy problemem, jeśli powo- dują, że konsument nie będzie odróżniał produktu na rynku i uprawniony nie będzie mógł skutecznie zabraniać innym posługiwania się oznaczeniem. Choć więc prostota marki jest modna, to nie zawsze korzystna. d r e k l a m a prawo X branĝa Nadaj swoim projektom niepowtarzalny charakter. Dzięki uniwersalnej ofercie obrzeży akcentujących firmy EGGER możesz za pomocą modnych połączeń elementów dekoracyjnych i materiałów uzyskać fascynujący efekt. Ozdobne detale sprawiają, że nawet zwykły mebel może się wyróżniać eleganckim wykończeniem . Na zdjęciu: H8956 ST10, Akcent trójwarstwowy biało-szary. » Dowiedz się więcej na stronie www.egger.com/edging Obrzeża akcentujące: Szczegóły mają znaczenie. Kolekcja materiałów dekoracyjnych Egger 2017–2019

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=