Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2018

raport X globalny popyt na meble 10 BIZNES meble.pl [ listopad 2018 N a początku br. Zwią- zek Niemieckiego Przemysłu Me- blarskiego (VDM) ogłosił, że global- ny popyt na meble wyprodukowane w Niemczech nadal rośnie. W pierwszej połowie roku nie- miecki eksport mebli wzrósł o 2,2% do około 5,5 mld euro. Eksport na poziomie prawie 70%, sprawia, że Unia Europejska pozostaje głównym rynkiem dla niemiec- kich producentów mebli, ale najwyższe wskaźniki wzrostu osiągają oni poza Eu- ropą – mówi Jan Kurth, prezes Związku Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego (VDM). Okazuje się, że niemiecki przemysł meblarski zwiększył ponad dwukrotnie swój kontyngent eksportowy od prze- łomu XX i XXI w. Najważniejsze rynki zbytu stanowią kraje sąsiednie: Francja i Szwajcaria, a każdy z nich ma ponad 10% udział w eksporcie ogółem. Kolej- ne miejsca zajmują Austria, Holandia, Wielka Brytania i Belgia – każde z tych państw to od 5 do 10% udziału w eks- porcie. Coraz ważniejsze dla niemiec- kich producentów stają się rynki poza UE, takie jak Rosja, Kanada, Meksyk czy Japonia, mimo że ich udział w nie- mieckim eksporcie mebli jest nadal sto- sunkowo niski. Natomiast eksport do USA wzrósł o 9,5% w pierwszej połowie br., w porównaniu z pierwszą połową ub.r. Ogólnie rzecz biorąc, eksport stanie się najważniejszym motorem rozwoju niemieckiego przemysłu meblarskiego w nadchodzących latach – stwierdza Jan Kurth. NA RYNKU KRAJOWYM STAGNACJA Podczas zapowiadającej kolońskie targi IMM i „Living Kitchen” konferen- cji prasowej, która odbyła się 6 września br. w Madrycie, Jan Kurth informował o sytuacji w branży meblarskiej w Niem- czech. Jak zauważył, tak się złożyło, że podsumowanie przypadło na koniec wyjątkowo gorącego lata, które dopro- wadziło konsumentów do odkrytych basenów i ogródków piwnych, a nie do salonów meblowych. Przedstawiciele niemieckiego przemysłu meblarskie- go musieli się więc odnieść do kwestii ograniczonego wzrostu w tym sektorze. Przedstawiciele niemieckiego przemysłu meblarskiego są zdeterminowani, by odwrócić niekorzystne trendy rynkowe. Główne powody wzmożonej aktywności producentów to stagnacja w handlu meblami w kraju i poszukiwania nowych odbiorców, szczególnie poza UE. Czy z wyzwaniami, z którymi zmagają się obecnie firmy na Zachodzie, przyjdzie się wkrótce zmagać również polskim przedsiębiorcom? Na Zachodzie NIE BEZ ZMIAN A n n a S z y p u l s k a Po spadku sprzedaży w drugiej połowie ub.r., koniunktura dla producentów nie- znacznie się poprawiła w pierwszej po- łowie br., ale ogólnie rzecz biorąc, sprze- daż mebli utknęła w martwym punkcie, szczególnie w Niemczech. Od stycznia do czerwca wpływy ze sprzedaży mebli wyniosły około 9,1 mld euro, czyli o 1% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Po spadku sprzedaży o 0,7% w całym ub.r., w szczególności w wyniku nega- tywnego trendu w drugim półroczu (-1,6%), niemieccy producenci mebli byli w stanie wygenerować niewielki wzrost sprzedaży, ale sytuacja pozostaje rozczarowująca. Ten marginalny wzrost sprzedaży wynikał wyłącznie z eksportu, ponieważ sprzedaż poza granicami Niemiec wzro- sła w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Z drugiej strony sprzedaż krajowa uległa stagna- cji przy minimalnym wzroście o 0,3%. Działalność eksportowa zyskała na oży- wieniu popytu na kluczowych europej- skich rynkach zbytu oraz, w coraz więk- szym stopniu, na rozwoju gospodarczym w najważniejszych regionach poza UE. Niemal jedna trzecia niemieckiego eks- portu mebli jest obecnie sprzedawana do krajów spoza UE. ZMIANA KLIMATU DLA BIZNESU Latem br. VDM przeprowadził ba- danie dotyczące sytuacji gospodarczej firm w sektorze meblarskim. 34% ankie- towanych oceniło obecny klimat bizne- sowy jako satysfakcjonujący, 40% jako zły, a tylko 26% oceniło go jako dobry. W porównaniu z latem ub.r. sytuacja Stefan Schultheiß, dyrektor zarządzający CSG (Cologne Strategy Group), podczas październikowego spotkania Związku Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego w Kolonii. Fot.VDM.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=