Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2018

wiadomoĂci o 56% spadł w 2017 r. napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich netto – wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (z 61,9 mld zł netto w 2016 r. do 34,7 mld zł netto w 2017 r.) IDEĄ PROGRAMU jest połączenia dzia- łań PFR, partnerów projektu oraz firm z branży meblarskiej w celu wzmocnie- nia ich pozycji w skutecznym prowadze- niu ekspansji zagranicznej. Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich – Stre- fa Nowych Rynków – obejmuje szkolenia z praktycznej wiedzy o narzędziach słu- żących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR, zapewnia kontakty zagraniczne poprzez współpracę z siecią Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na świecie oraz udział w wydarzeniach branżowych i rozmowy z partnerami zagranicznymi. Kolejna strefa – Strefa Firm – pozwala na indywidualną obsługę potrzeb uczestni- ków poprzez koordynację procesu doboru narzędzi wsparcia eksportu znajdujących się w ofercie Grupy PFR (finansowanie, ubezpieczenia, kapitał na inwestycje za- graniczne czy dotacje oraz inne usługi). Trzecia strefa – Strefa Dialogu – obejmu- je współpracę uczestników Akceleratora z administracją publiczną (m.in. Mini- sterstwem Przedsiębiorczości i Technolo- gii, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a także z placówkami dyplomatycznymi) i ekspertami w celu wypracowania założeń nowych rozwiązań służących rozwojowi eksportu w branży meblarskiej. Akcelerator adresowany jest do firm, które mają produkt oraz doświadczenie targowe, ale szukają sposobu na bezpieczny rozwój za granicą. To co wyróżnia Akcele- rator PFR, to m.in . indywidualnie dobrane narzędzia, odpowiadające potrzebomfirmy, bez konieczności samodzielnego organizo- wania konsultacji z wszystkimi podmiotami Grupy PFR – powiedział Bartłomiej Paw- lak, członek Zarządu PFR. Korzyściami z uczestnictwa w Akce- leratorze, według Bartłomieja Pawlaka, są m.in . możliwość mocnego zaprezen- towania potrzeb branży w dialogu z rzą- dem, możliwość zaprezentowania oferty w sieci Zagranicznych Biur handlowych PAIH i zabrania informacji o interesują- cych przedsiębiorców rynkach, możli- wość przedstawienia pomysłów na nowe instrumenty wspierające rozwój firm, Akcelerator pomoĝe polskim meblarzom Ruszył program Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej, przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach programu flagowego Polskie Meble. Program prezentował podczas październikowych Międzynarodowych Targów WyposażeniaWnętrz„Warsaw Home”w Nadarzynie Bartłomiej Pawlak, członek zarządu PFR. Programowi patronują Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. 14 BIZNES meble.pl [ listopad 2018 NIEWkTPLIWk WARTO¥CIk DODANk AKCELERATORA PFR JEST MO¿LIWO¥m WSPӒPRACY ZbADMINISTRACJk PUBLICZNk PRZY PROJEKTOWANIU NARZ}DZI S’U¿kCYCH WSPARCIU PROCESÓW EKSPORTOWYCH FIRM. Jadwiga Emilewicz, Minister PrzedsiÚbiorczoĂci ibTechnologii. TO BYŁ KOLEJNY świetny rok dla IKEA w Polsce, w którym udało nam się ponow- nie osiągnąć dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Konsekwentnie rozwijamy sprzedaż wielo- kanałową, udoskonalając rozwiązania cy- frowe i poszerzając sieć nowych fizycznych formatów.Wminionym roku otworzyliśmy trzy kolejne Punkty Odbioru Zamówień – w Szczecinie, Rzeszowie i Białymstoku oraz dwa punkty IKEA Gościnnie w Olsz- tynie i Gdyni. Wkrótce otworzymy pierw- szy mniejszy sklep blisko centrum miasta – IKEA w Blue City w Warszawie. Dzięki tym działaniom jesteśmy coraz bliżej na- szych klientów w całej Polsce. W kolejnym roku będziemy kontynuować nasz rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy umożliwiać Polakom prowadze- nie zrównoważonego życia w pięknym, funkcjonalnym otoczeniu – mówi Iwona Szczęka, członek Zarządu IKEA Retail w Polsce. W roku finansowym 2018 IKEA zak- tualizowała globalną strategię zrównowa- żonego rozwoju People & Planet Positive, ogłaszając nowe ambitne cele na rzecz społeczności i środowiska. W Polsce jed- nym z priorytetów firmy jest zamknięcie obiegu odpadów powstających w sklepach. Od kilku lat 100% odpadów kartonowych poddawanych jest recyklingowi materiało- wemu, a do 2025 r. firma chce ponownie przetwarzać we własnym łańcuchu dostaw surowce wtórne, takie jak drewno i plastik. Od 2016 r. Grupa Ingka (dawniej: Grupa IKEA, zarządza 367 sklepami w 30 krajach; w Polsce ma obecnie 10 sklepów i zarządza 5 centrami handlowymi) w Polsce wytwa- rza więcej energii elektrycznej niż zużywa i konsekwentnie zachęca również swoich klientów do korzystania z energii odna- wialnej, oferując instalacje fotowoltaiczne dla domów jednorodzinnych oraz umożli- wiając ładowanie pojazdów elektrycznych przy połowie sklepów w Polsce. d Rekordowa IKEA IKEA Retail w Polsce podsumowała kolejny rok finansowy (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.). Sprzedaż w wysokości 4,03 mld zł oznacza 11% r/r. Sklepy IKEA w Polsce odwiedziło prawie 29 mln osób, a strona IKEA.pl odnotowała ponad 97 mln wizyt. Wminionym roku klienci nadal najchętniej kupowali kuchnie i meble do sypialni, popularnością cieszyły się szczególnie materace oraz meble do przechowywania. wiedza o aktualnej ofercie instrumen- tów wspierających firmy z podmiotów z Grupy PFR w krótkim czasie i w jed- nym miejscu. Akcelerator jest dedykowany firmom z dominującym udziałem kapitału pol- skiego, które mają istotny potencjał pro- dukcyjny oraz oryginalny produkt pod własną marką lub są bliskie tego celu. Preferowane są zwłaszcza firmy, które w strategii szukają szans także na rynkach perspektywicznych poza Unią Europej- ską. Ponadto przedsiębiorstwa, które chcą przystąpić do akceleratora muszą przygo- tować lub już realizować strategię ekspan- sji zagranicznej. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny, a jedną edycję zaplanowa- no na 6 miesięcy. d

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=