Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2018

branĝa X fundusze europejskie 22 BIZNES meble.pl [ listopad 2018 C elem Go to Brand (3.3.3 POIR) jest wsparcie pro- mocji marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpo- znawalne na rynkach zagranicznych. Po- moc ta, kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród branż określonych jako wysoko konkurencyjne i innowacyjne, które mogą sięgać po fun- dusze w ramach Go to Brand, znalazły się także meble. CZTERY KONKURSY Dotychczas w ramach Go to Brand przeprowadzono cztery konkursy: dwa w 2016 r., jeden w 2017 r. i jeden w 2018 r. Meble mogły stanąć do konkursu już od pierwszego naboru, jako jeden z siedmiu branżowych programów promocji – obok branż IT/ICT, jachty i łodzie, kosmety- ki, polskie specjalności żywnościowe, usługi prozdrowotne i sprzęt medyczny. Również w 2016 r. zorganizowany został specjalnie przygotowany konkurs skiero- wany do przedsiębiorców, którzy chcieli uczestniczyć w dwóch programach pro- mocji o charakterze ogólnym. Wiązały się one z udziałem Polski w targach Hanno- ver Messe i Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie. W konkursach przeprowadzonych w 2017 r. i w 2018 r., przedsiębiorcy mogli realizować projekty w ramach dwunastu branżowych programów promocji i pię- ciu programów promocji o charakterze ogólnym na rynkach perspektywicz- nych. Do branż wspieranych w konkursie w 2016 r. dołączyły branże: biotechnologii i farmaceutyków, budowy i wykańczania budowli, części samochodowych i lot- niczych, maszyn i urządzeń oraz mody polskiej. Programy ogólne były zaś skie- rowane na rynki Algierii, Indii, Iranu, Meksyku i Wietnamu. NA COWYDAĆ FUNDUSZE Z GO TO BRAND? Maksymalna łączna wartość wydat- ków kwalifikowanych dla danej firmy, objętych wsparciem finansowym w ra- mach Go to Brand, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Działania, na które należy wydać te pieniądze to m.in. uczestnictwo we wskazanych wydarzeniach targowych (dla branży meblarskiej były lub wciąż są to np. targi IMM w Kolonii, „Ambiente” we Frankfurcie, „iSaloni” w Mediolanie czy „Orgatec” w Kolonii), organizację misji gospodarczej do wybranego kraju czy zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspek- tywiczne. Generalnie swoje działania pro- mocyjne skierowane na wskazane rynki można finansować w zakresie m.in. : • wynajmu, budowy i obsługi stoiska na targach, • przeprowadzania szkoleń związanych z umiędzynarodowieniem, • kosztów podróży służbowych pracow- ników uczestniczących w targach lub misjach, • rezerwacji miejsc wystawowych, • zakupu reklamy w mediach targowych, • organizacji wystaw i pokazów mają- cych na celu promocję marki, • prowadzonych działań promocyjnych na rynkach zagranicznych. ŁĄCZNE STATYSTYKI GO TO BRAND Do tej pory przedsiębiorcy złożyli łącznie 1999 wniosków o wsparcie w ra- W unijnej perspektywie dla Polski na lata 2014-2020 branża meblarska została potraktowana wyjątkowo. Uznana została m.in . za jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, co wiąże się z pieniędzmi na badania i rozwój. Ale jest również sektorem, któremu wsparcie z funduszy europejskich pomóc może w rozwoju firmy poprzez eksport. Temu służy konkurs Go to Brand realizowany przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Go to Brand, czyli polskie meble za granicÈ mach Go to Brand, a do dofinansowania zostało wybranych 935 projektów. Pierw- szy konkurs w 2016 r., przy siedmiu bran- żowych programach promocji zamknął się liczbą 502 złożonych wniosków. Naj- więcej projektów zostało zgłoszonych w konkursie trzecim w 2017 r., bo aż 778. Przy tej samej liczbie programów promo- cji w konkursie z 2018 r. złożonych zosta- ło 666 wniosków. W umowach zawartych z przedsię- biorcami, PARP zadeklarowała wsparcie dla projektów w łącznej kwocie 281,5 mln zł. Rozpoczął się już proces podpisywa- nia umów z przedsiębiorcami, których projekty zostały wybrane w konkursie w 2018 r. i spodziewamy się, że do końca roku wysokość wsparcia dla firm wzrośnie o dodatkowe 150 mln zł – mówi Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przed- siębiorstw w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Środki, które dotych- czas przekazane zostały do przedsiębior- ców w formie zaliczek i refundacji związa- nych z realizowanymi projektami to kwota blisko 90 mln zł. COW NAJBLIŻSZYM CZASIE? Tegoroczny nabór w konkursie Go to Brand zakończył się 8 maja, konkurs rozstrzygnięto 16 sierpnia, a od września trwa proces podpisywania umów. PARP zamierza podpisać wszystkie umowy do końca 2018 r. Czy planowane są kolejne nabory? Kiedy i ile naborów zostanie jeszcze ogłoszonych w ramach Go to Brand zależy od tego, kiedy i w jakim kształcie zostaną opracowane branżowe programy promocji, które umożliwią przedsiębiorcom apliko- wanie. Działanie to jest realizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Techno- logii – tłumaczy Mariola Misztak-Kowal- ska. Jak mówi, za wcześnie jest także na komentarz odnośnie efektów realizacji poszczególnych projektów. d Miliony na promocjÚ ibinternacjonalizacjÚ W ramach branżowego programu Meble konkursu Go to Brand w latach 2016-2017 wpłynęło 112 wniosków na kwotę 58.738.221,94 zł. Aktualnie PARP ma podpisanych 48 umów o łącznej wartości 24.647.286,38 zł. Natomiast w naborze zakończonymwmaju br. zostało złożonych 45 wniosków opiewających na 19.192.165,80 zł. Do wsparcia zostało rekomendowanych 35 wniosków na kwotę 14.904.035,00 zł. PARP podejmuje starania, aby umowy o dofinansowanie zostały podpisane do końca roku 2018. M a r t a B o r o w s k a

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=