Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2018

MiesiÚcznik branĝowy grupy meble.pl ISSN 2082-6338 nr 11/2018 (97) Wydawca: Wydawnictwo meble.pl sp. zbo.o. ul. Hetmañska 40 lok. 108 15-727 Biaïystok tel. +48 85 653 79 65 fax +48 85 651 35 13 www.wydawnictwo.meble.pl wydawnictwo@meble.pl Prezes ZarzÈdu Redaktor naczelny: Marek Hryniewicki tel. +48 533 340 140 m.hryniewicki@meble.pl Redaguje zespóï: Diana Nachiïo tel. +48 533 340 240 d.nachilo@meble.pl Anna ¿amojda tel. +48 533 340 440 a.zamojda@meble.pl Anna Szypulska tel. +48 533 340 940 a.szypulska@meble.pl ZdjÚcia: Tomasz Markowski Skïad: www.urbanarts.pl Reklama: Urszula Ditrych tel +48 533 340 840 u.ditrych@meble.pl Katarzyna Romanowska tel. +48 533 341 040 k.romanowska@meble.pl Kinga Antonowicz +48 533 340 740 k.antonowicz@meble.pl Redakcja nie zwraca materiaïów nie zamówionych ibzastrzega sobie prawo do dokonywania wbnich skrótów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoĂci za treĂÊ zamieszczanych reklam. ZdjÚcie na okïadce: Janusz CiÚciwa, wiceprezes ZarzÈdu Motionitalia. Fot. Tomasz Markowski. spis treĂci 116 TEGOROCZNA, TRZECIA ODS’ONA „WARSAW HOME” TO CA’A PLEJADA GWIAZD, CZYLI TOPOWYCH ZAGRANICZNYCH PROJEKTANTÓW, AbW¥RÓD NICH: TOM DIXON, STEFANO GIOVANNONI, NIKA ZUPANC, GIULIO CAPPELLINI IbJONAS PETTERSSON. 100 50. Naturalnie i profesjonalnie Rozmowa zbJanuszem CiÚciwa, wice- prezesem ZarzÈdu Motionitalia. 54. „Drema” impulsem do inwestycji 74. Wartość czasu Na targach „Furnica” ib„SoFab” moĝna byïo obejrzeÊ wiele wartoĂciowych roz- wiÈzañ dedykowanych przemysïowi me- blarskiemu. Obserwatorom nie umknÚïo jednak wraĝenie mniejszej powierzchni wystawienniczej ibreĠeksja obtym, co targom przyniosÈ przyszïe lata. 90. Zaskakująco inne M.O.W. 94. Zrównoważony rozwój na targach„Index” Czy wspóïczesna perspektywa, osa- dzona wbdziedzictwie ibkulturze oraz zrównowaĝony rozwój majÈ kluczowe znaczenie dla architektury regionu ibarchitektury wnÚtrz? 95. Tkaniny na„Heimtextil Russia” Spotkania producentów ibdostawców zbprzedstawicielami sieci handlowych, trendy dla domu ibwnÚtrz kontraktowych zdominowaïy trzy targowe dni. DESIGN 96. Wiadomości 100. Londyńskie opowieści 102. Kreatywny hub „100% Design” to tylko jedno zbwyda- rzeñ wbramach London Design Festival, które değniuje pozycjÚ stolicy Wielkiej Brytanii wbĂwiecie wzornictwa. 106. 5 lat Projektowania mebli na WTD IntegralnÈ czÚĂciÈ obchodów piÈtych urodzin kierunku Projektowanie mebli na WTD Uniwersytetu Przyrodniczego wbPoznaniu, byïa wystawa prac studen- tów podczas targów „Drema”. 108. Trendy 110. Nowości CHILLOUT 112. Przez grzeczność nie zaprzeczę Rozmowa zbArturem WasÈĝnikiem, dy- rektorem ds. handlu ibmarketingu ğrmy Meble Marzenie ibautorem powieĂci „Przemienienie. Zakïadnik obietnicy”. 116. Galaktyczne„Warsaw Home” 118. Na 100% o designie Obczym dyskutowali topowi projektanci, zaproszeni na London Design Festival? Przede wszystkim obprzyszïoĂci Ăwiato- wego wzornictwa. 120. Felietony Kaĝda zbinstalacji na London Design Festival (15-23 wrzeĂnia br.) opowiada obpotrzebie poszukiwania zmian ibobodkrywaniu istoty wzornictwa. listopad 2018 [ BIZNES meble.pl 3 54 108 Digitalizacja ibautomatyzacja procesów technologicznych, abtakĝe ochrona Ărodowiska ibbezpieczeñstwo pracy –bto kluczowe tematy tegorocznych targów „Drema”.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=