Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2018

branĝa X targi 94 BIZNES meble.pl [ listopad 2018 Z raportu GCC Construction Analytics BNC Network wy- nika, że sektor budownictwa miejskiego ma największą liczbę projektów na świecie (jest ich łącz- nie 17.912), a ich wartość szacuje się na 1,21 tryliona dolarów. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę projektów budowlanych, które wkrótce wejdą w fazę projekto- wania i wykończenia wnętrz, eksperci, tacy jak Victoria Redshaw z brytyjskie- go Trend Futurists Scarlet Opus, duński guru projektowania Johannes Thorpe, Pallavi Dean, założycielka Roar, którzy uczestniczyli i przemawiali na „Index 2018”, jednogłośnie uznali dubajskie tar- gi za projekt nowoczesny, ale zachowu- jący jednocześnie autentyczność i wraż- liwość płodnej kultury i dziedzictwa regionu. Zgodnie z najnowszym raportem do- tyczącym przemysłu hotelarskiego na Bliskim Wschodzie, opracowanym przez firmę Lodging Econometrics, hotele budo- wane są obecnie na 355 nieruchomościach i będą dysponowały 113.635 pokojami gościnnymi, co jest najlepszym wynikiem w historii tego regionu . Z kolei według De- loitte GCC Powers of Construction 2017, Dubai, koncentrując się na Expo 2020, na- dal będzie rynkiem napędzanym różnego rodzaju eventami . d Czy współczesna perspektywa, osadzona w dziedzictwie i kulturze oraz zrównoważony rozwój mają kluczowe znaczenie dla architektury regionu i architektury wnętrz? Eksperci, którzy pojawili się w dniach 16-18 września na targach„Index”w Dubaju, zgodnie twierdzą, że tak. Odbywające się w tym samym czasie, w Dubai World Trade Center (DWTC), Hotel Show Dubai, Leisure Show i FIM zgromadziły ponad 30,2 tys. osób. Nazwa: „Index 2018” Termin: 16-18 września 2018 r. Miejsce: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Organizator: dmg events Liczba wystawców: 566 Liczba zwiedzających: 27.448 Termin następnej edycji: 17-19 września 2019 r. Wydarzenia towarzyszące: FIM, The Hotel Show i The Leisure Show Zrównowaĝony rozwój na targach „Index” Wśród gości targów „Index”był m.in . Sami Al Qamzi, dyrektor ge- neralny Departamentu Rozwoju Gospodarcze- go Dubaju (na zdjęciu: w środku). Opr. Marek Hryniewicki Victoria Redshaw, Trend Futurists Scarlet Opus: Biotech to zróĝnico- wana dyscyplina, która analizuje, jak nauka ibtechnologia ewoluujÈ ibwspóïpracujÈ ze sobÈ, aby przesuwaÊ granice ibiĂÊ naprzód, aby osiÈgnÈÊ poprawÚ warunków Ărodowiska ibzwiÚk- szyÊ korzyĂci zdrowotne. BiorÈc to jako inspiracjÚ, zarówno Dubaj, jak ibinne miasta poïoĝone wbkrajach GCC, które majÈ wyjÈtkowÈ pozycjÚ ekologicznÈ, majÈ moĝliwoĂÊ przyjÚcia bioğlicznego projektu ibbyÊ miastami-bohaterami bioğlicznego wzornictwa na Ăwiecie. Aby tak siÚ staïo planiĂci ibarchitekci miast muszÈ zintegrowaÊ naturÚ, dobre samopoczucie, zrównowaĝony rozwój, przy jednoczesnym uwzglÚdnieniu zaso- bów architektonicznych tego regionu. Samantha Kane MacDonald, dyrektor eventowy tagów „Index” wbDubaju: Reakcja wystawców, odwiedzajÈcych oraz prelegen- tów na temat targów „Index” byïa wiÚcej niĝ pozytywna. MieliĂmy 300 zagranicznych wystawców zbróĝnych krajów: od Europy po Chiny, abwszyscy zgodnie stwierdzili, ĝe byïy to 3 bardzo konkretne dni targowe wypeïnione roz- mowami biznesowymi ibnetworkingiem. Jestem bardzo usatysfakcjonowana, ĝe zaliczyliĂmy udany wystÚp ibczekam juĝ na przygotowania do kolejnej edycji targów „Index”, które odbÚdÈ siÚ we wrzeĂniu przyszïego roku. Jedną z kluczowych części targów„Index” są seminaria w Design Hub, w których wzięło wielu uczestników dubajskiej imprezy.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=