Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2020

42 branża • advertorial I nteligentne rozwiązania systemu Imos idą o krok dalej i pozwalają klientom na własną „ekspresję twór- czą” bez wychodzenia z domu. Imos udo- stępnia prostą i intuicyjną w obsłudze aplikację internetową iX NET, za pomocą których klienci mogą samodzielnie zapro- jektować mebel czy wręcz zestawy mebli, używając jedynie przeglądarki interne- towej, dostępnej w każdym komputerze. Oznacza to, że klient przy wykorzystaniu tej technologii może samodzielnie stworzyć do- wolny mebel – ustalić jego parametry, ko- lorystykę, rodzaj płyt, okuć, wykończeń itd., a następnie za pomocą kilku kliknięć i edy- cji danych formularza, zamówić go do domu – wyjaśnia Krzysztof Rykowski, dyrektor Imos Polska. Rozwiązanie te wprowadziliśmy i udo- stępniliśmy klientom już wiele lat temu. Opierały się one wówczas o dostępne funk- cjonalności interfejsów internetowych, które wraz z czasem, postępem technolo- gicznym oraz wymogami bezpieczeństwa, znacznie zmieniły model prezentacji, ob- sługi i użyteczności. Skutkowało to ich większym upowszechnieniem i zwiększo- nym zainteresowaniem. Teraz intrefejsy te, dostępne w aplikacjach i przeglądarkach in- ternetowych, oferują nie tylko szerszy wa- chlarz możliwości, ale przede wszystkich Internetowe rozwiązania uznane w branży meblarskiej Sytem Imos wdraża innowacje w produkcji, projektowaniu i sprzedaży mebli. biznes.meble.pl | listopad 2020 większą łatwość w użyciu, ergonomię obsłu- gi i technologiczną kompatybilność. Aplikacje zintegrowane z siecią internetową Dzięki wprowadzonym innowacjom, system Imos został poszerzony o narzędzia, za pomocą których można wyświetlać dane projektowe, informacje dotyczące produkcji oraz możliwości zakupu, nie tylko na kon- wencjonalnych komputerach, ale również na tabletach oraz innych urządzeniach mo- bilnych, bez konieczności drukowania ich na papierze. Dzięki temu projektanci, wy- konawcy oraz dystrybutorzy mogą teraz prezentować klientom ofertę wraz z pełną dokumentacją projektową i instrukcją mon- tażową w prosty i przejrzysty sposób. Co na tym zyskają klienci? Dzięki zintegrowanej z Imosem aplika- cji iX NET klienci, decydujący się na zakup mebli, mogą zrobić to, wykorzystując kom- puter bądź proste urządzenie mobilne np. smarfon. Klient wchodząc na stronę sklepu, może wybrać gotowy mebel bądź korzysta- jąc z kofiguratora skonstruować jego indy- widualną wersję i po dokonaniu płatności wysłać go pod wskazany przez siebie adres. Proces ten jest na tyle prosty, że użytkownik robi to bez wcześniejszej wiedzy i przygotowa- nia –wyjaśnia K. Rykowski. Obsługa i realizacja zamówień Cyfrowy Asystent systemu iX to apli- kacja, która generuje i wyświetla wszyst- kie potrzebne informacje wraz z danymi konstrukcyjno-produkcyjnymi dotyczą- cymi poszczególnych zleceń, w jednym miejscu, dając możliwość bieżącego ich podglądu za pomocą zwykłego tabletu. Aplikacja ta wyposażona jest w przeglą- darkę 3D, dzięki której można swobod-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=