Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" listopad 2022

11 DREWNO • RAPORT BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2022 cen wyjściowych, na którą nie ma i nie bę- dzie zgody ze strony przemysłu. Organi- zacje branżowe zaapelowały o interwen- cję do premiera Mateusza Morawieckiego i obiecały walkę o zmianę absurdalnych zasad sprzedaży drewna. Trudno nazwać rewolucyjną zmianą, zmniejszenie o 5% wagi ceny do 80%. Punk- towanie przerobu, jego głębokości, miałoby sens jedynie w przypadku znacznego zwięk- szenia ilości punktów, obecnie leśnicy pro- ponują 10 punktów. Jedyną rewolucyjną zmianą, jaką nam zaproponowano jest dra- styczna podwyżka cen wyjściowych. Algo- rytm, jaki nam pokazano na ostatnim spo- tkaniu zakłada, że w skrajnych przypadkach sosna W może kosztować ponad 40% wię- cej już na starcie! Drewno liściaste będzie jeszcze droższe. Oznacza to, iż ostateczny koszt zakupu surowca może być wyższy na- wet o 60%! – głosił komunikat, który wy- dał Marek Kubiak, prezydent PIGPD. Przedsiębiorcy zostali zaskoczeni tak szybkim ogłoszeniem nowych rozwiązań. Jeszcze 7 września proszono ich o przed- stawienie uwag do proponowanych zasad przez Lasy Państwowe. Zapewniano ich też o woli kontynuacji poszukiwań kom- promisu. Organizacje branżowe mówiły jednym głosem i wystosowały odpowied- nie pismo, w którym przedstawiły swoje uwagi. Tymczasem Lasy Państwowe bez żadnego uprzedzenia skierowały do or- ganizacji pismo o zakończeniu negocjacji, a kilka godzin później została ogłoszona decyzja nr 107 Józefa Kubicy. CZY PREMIER ZAREAGUJE NA PROBLEMY BRANŻY? Wysokie ceny drewna, podwyżki cen energii elektrycznej i rosnąca inflacja – z tymi problemami już teraz zmagają się firmy. Perspektywy są jednak o wiele gor- sze. Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, przestrzegł rządzących i zaapelował o po- moc dla zagrożonej zapaścią i zwolnie- niami grupowymi branży meblarskiej. Przemysł drzewny również doświadcza ignorancji ze strony władz, a jednocześnie boryka się z dramatycznym w skutkach za- łamaniem rynku. Organizacje zrzeszają- ce przedsiębiorców działających w branży meblarskiej i przemyśle drzewnym wysto- sowały apele do premiera Mateusza Mora- wieckiego i oczekują podjęcia działań. Czy szef rządu w końcu zareaguje na problemy branż meblarskiej i drzewnej, które zatrud- niają 400 tysięcy pracowników? BRANŻA MEBLARSKA NA KRAWĘDZI Jak poinformowała Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, jej pre- zes – Jan Szynaka – napisał list do pre- miera Mateusza Morawieckiego, w któ- rym zaapelował o pomoc dla zagrożonej zapaścią i zwolnieniami grupowymi bran- ży meblarskiej. Prezes Izby zwraca uwagę na trudną sy- tuację, w jakiej obecnie znalazła się polska branża meblarska, która do tej pory była światowym liderem w produkcji i ekspor- cie. Tylko w okresie od marca do czerwca br. ilość sprzedawanych za granicę mebli spa- dła prawie o 100 tysięcy ton. Złą koniunk- turę w branży potwierdzają badania GUS, według których sytuacja gospodarcza przed- siębiorstw meblarskich jest najgorsza od stycznia 2014 roku. Widać to także w pogłę- biającym się spadku zamówień krajowych i zagranicznych, który osiągnął już poziom -35,7% – czytamy w komunikacie wyda- nym przez OIGPM. Izba zwróciła uwagę na to, iż dyna- miczny wzrost kosztów energii elektrycz- nej, materiałów stosowanych w produk- cji mebli, wynagrodzeń i innych kosztów okołoprodukcyjnych spowodowały, że polska branża meblarska traci konkuren- cyjność cenową na rynkach zagranicz- nych. Według prognoz OIGPM i B+R Stu- dio, w 2023 roku nastąpi spadek o 8% wartości i aż o 30% wolumenu produkcji sprzedanej w sektorze meblarskim. Bazując na komunikacie OIGPM, przy- taczamy postulaty, które znalazły się w li- ście do szefa rządu: W związku z coraz trudniejszą sytuacją polskich producen- tów mebli, Jan Szynaka apeluje do premiera o działania, które uchroniłyby branżę przed zapaścią i zwolnieniami grupowymi. Postu- luje o pilne objęcie polskiej branży meblar- skiej systemem rekompensat związanych z dynamicznym wzrostem cen energii elek- trycznej oraz niewprowadzanie w niej tzw. podatku od nadmiarowych zysków. Prosi również o rozwiązanie kwestii związanych ze sprzedażą surowca drzewnego przez Lasy Państwowe. Jak wskazuje, konieczne jest wstrzymanie dalszych podwyżek cen surow- ca drzewnego, jego eksportu na rynki zagra- niczne i dotowania przemysłowego spala- nia drewna. Apeluje również o utrzymanie i pilne przywrócenie certyfikacji FSC we wszystkich dyrekcjach regionalnych Lasów Państwowych. Utrata tego certyfikatu, wy- maganego przez większość kontrahentów, spowoduje bowiem dalsze spadki zamówień na polskie meble. Prezes OIGPM nie pozostawił bez ko- mentarza ignorowania merytoryczne- go głosu całej polskiej branży drzewnej, w tym meblarskiej, przez Lasy Państwo- we oraz Ministerstwo Klimatu i Środowi- ska. Okazuje się bowiem, że w ciągu ostat- nich kilku miesięcy organizacje branżowe reprezentujące przemysł drzewny wysto- sowały kilkanaście pism z propozycja- mi zmian w systemie sprzedaży surowca drzewnego. LASY PAŃSTWOWE PAŃSTWEM W PAŃSTWIE? 3 października w mediach ogólnopol- skich ukazał się list otwarty do premie- ra Mateusza Morawieckiego. Apel podpi- sały najważniejsze organizacje branżowe w Polsce. Dotyczył on bardzo trudnej sy- tuacji, w jakiej znalazły się firmy związa- ne z przerobem drewna, w efekcie decyzji p.o. Dyrektora General- nego Lasów Państwo- wych. Autorzy listu wskazali premierowi, Dalsze podwyżki cen surowcóww tymdrewna okrągłego wywołają kolejne spadki produkcji i wkonsekwencji koniczność zwolnień grupowych. Sektor meblarski zatrudnia obecnie ponad 200.000 osób, z czego pracę może stracić nawet 20% pracowników. Większość z nich to wykwalifikowani, przeszkoleni w obsłudze zaawansowanych technologicznie urządzeń, specjaliści, których być może nie uda się już odzyskać. MICHAŁ STRZELECKI, DYREKTOR BIURA OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓWMEBLI PODCZAS KONFERENCJI, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 5 PAŹDZIERNIKA WWARSZAWIE.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=