Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" listopad 2022

58 BIZNES MEBLE.PL | LISTOPAD 2022 DESIGN • ZJAWISKA Od 10 do 13 stycznia 2023 roku we Frankfurcie nad Menem prezentowane będą zrównoważone i przyszłościowe trendy „Textiles Matter”. Miejsce ich prezentacji – „Heimtextil Trend Space” będzie stanowić serce targów. Odwiedzającym z całego świata pozwolą spojrzeć w przyszłość tekstyliów domowych i kontraktowych. Tkaniny TEKST: DIANA NACHIŁO, FOT. PIM TOP DLA FRANKLINTILL mają znacznie W  „Heimtextil Trend Pre- view 23/24” zaprezentowa- no trendy, koncepcje pro- jektowe i inspiracje dla przemysłu tekstylnego. Dzięki „Textiles Matter” targi „Heimtextil” wyznaczają standar- dy dla przyszłościowego i zrównoważo- nego wyposażenia. Skupiono się na go- spodarce o obiegu zamkniętym. Marta Giralt Dunjó z agencji badawczej Fran- klinTill (Wielka Brytania) przedstawiła prognozę projektową 23/24 z Flemings Hotel Riverside Frankfurt. Na targach „Heimtextil”, które odbędą się od 10 do 13 stycznia 2023 we Frankfurcie nad Me- nem, kreatywnym impulsem będzie in- scenizacja postępowych innowacji na „Trend Space”. Dzięki skoncentrowanej analizie i specjalistycznej wiedzy, Rada Tren- dów „Heimtextil”, składająca się ze Stu- dio FranklinTill (Londyn), Stijlinstituut Amsterdam oraz duńskiej agencji SPOTT Trends & Business, przeanalizowała przy- szłość rynku krajowego i międzynarodo- wego. Zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym są bardziej niż kie- dykolwiek w centrum uwagi i wyznaczają trend na sezon 23/24. Cieszymy się, że dzięki „Heimtextil Trend Preview 23/24” możemy przedstawić spoj- rzenie na przyszłość wyposażenia i orien- tacji tekstylnej. W ten sposób pokazujemy możliwości i rozwiązania w celu towarzy- szenia branży w zrównoważonej przyszłości – zrelacjonował Olaf Schmidt, wiceprezes ds. tekstyliów i technologii tekstylnych w Messe Frankfurt. Tekstylia stały się integralną czę- ścią codziennego życia. Zastosowa- nia materiałów i ich produkcja są tak różnorodne, jak wymagania użytkowników. To stawia przed międzynarodowym przemysłem poważne wyzwanie. Przemysł tekstylny pozyskuje surowce z różnych źródeł i wykorzy- stuje liczne procesy do wy- twarzania nieskończonej różnorodności produktów. Daje to ogromny potencjał do dalszego zrównoważonego rozwoju prze- mysłu tekstylnego. Trendy „Heimtextil” pokazują sposoby wykorzystania tego po- tencjału i promowania zrównoważone- go rozwoju. Pod hasłem „Textiles Matter” zaprezentowane zostanie podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, które daje rynkowi impuls do zrównoważone- go rozwoju. Biorąc pod uwagę kryzys ekologiczny, którego obecnie doświadczamy, przemysł tekstylny ma obowiązek dokonania przeglą- du swoich procesów i zmiany ich na lepsze. Z tego powodu, w tym wydaniu „Heimtextil Trends” przyjmujemy podejście zorientowa- ne na materiał, koncentrując się na designie i trwałości materiałów. „Textiles Matter” pokazuje potencjał gospodarki o obiegu za- mkniętym i celebruje inicjatywy projektowe, które są piękne, odpowiednie i co najważ- niejsze, zrównoważone – wyjaśniła Marta Giralt Dunjó z FranklinTill. Nadchodzący „Heimtextil 2023” zapre- zentuje w „Trend Space” pomysły i roz- wiązania dla gospodarki tekstylnej o obie- gu zamkniętym. W jaki sposób tekstylia są produkowane w sposób zrównoważo- ny? Jakie są opcje recyklingu? Jak wyglą- da optymalny recykling wyrobów tekstyl- nych? W ramach gospodarki o obiegu zamkniętym do cyklu użytkowania sta- le dodawane są materiały. Zmniejsza to, z jednej strony, zapotrzebowanie na nowe surowce, a z drugiej, produkcję odpa- dów. Materiały nieorganiczne, takie jak nylon, poliester, tworzywa sztuczne lub metale, można poddać recyklingowi i po- nownie wykorzystać w cyklu technicznym bez utraty jakości. Materiały organiczne, takie jak len czy rafia, wracają do natury w cyklu biologicznym.  q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=