Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2018

raport X koniunktura wbbranĝy meblarskiej 10 BIZNES meble.pl [ grudzieñ 2018 M ożna powiedzieć, że za nami ko- lejny pracowity rok dla branży. Świadczyć mogą o tym szacunki B+R Studio na temat wartości produkcji sprzedanej mebli. Według danych opu- blikowanych w raporcie „Polskie Meble Outlook 2018” wartość produkcji sprze- danej mebli na koniec 2018 r. osiągnie poziom ponad 49 mld zł. Będzie to zatem już kolejny rok z rzędu, w którym zosta- nie pobity rekord wartości produkcji. PRODUKCJA MEBLI Ostatnie oficjalne dane Główne- go Urzędu Statystycznego dostępne w chwili przygotowywania niniejszego materiału dotyczyły września 2018 r. Skumulowana wartość produkcji sprze- danej branży meblarskie za okres pierw- szych dziewięciu miesięcy br. wyniosła 32,604 mld zł (wartość bez firm mikro), co oznacza poprawę względem wyniku za analogiczny okres 2017 r. z dynami- ką sięgającą 1,07. Wartość produkcji sprzedanej mebli w samym tylko wrze- śniu wyniosła 3,77 mld zł z dynamiką 1,04 względem poprzedniego miesiąca. Wśród wszystkich gałęzi zaliczanych do przemysłu, branża meblarska odnotowu- je jedno z najwyższych temp wzrostu. Dane w podziale na klasy wielkości firm (firmy duże, średnie i małe) po- kazują, że po pierwszym półroczu br. we wszystkich firmach, bez względu na wielkość, odnotowano wzrost wartości produkcji. Łączna wartość produkcji mebli dla grupy firm dużych, średnich oraz małych, traktowanych łącznie, za okres styczeń-czerwiec 2018 r. wynio- sła 22,033 mld zł. Daje to ponad 8% wzrost (w cenach bieżących) względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższy wzrost wartości produkcji zaobserwowano w przypadku firm ma- łych – było to aż 15,4%. W grupie firm dużych i średnich, traktowanych łącznie, także odnotowano zwiększenie produk- cji sięgające 7%. Analizując dane na temat wolumenu produkcji monitorowanych przez GUS czterech głównych grup mebli stwier- dzono, że w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. we wszystkich grupach odnoto- wano wzrost wolumenu produkcji. Naj- wyższy wzrost odnotowano dla grupy: meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach, któ- rych wyprodukowano 22,993 mln sztuk. W porównaniu do analogicznego okre- su w 2017 r. produkcja mebli do jadalni oraz salonu zwiększyła się o ponad 18%. W przypadku grupy mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni także miało miejsce zwiększenie wolumenu produkcji. W pierwszych trzech kwarta- łach 2018 r. wyprodukowano ich łącznie 5,017 mln sztuk, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzednie- go oznacza wzrost na poziomie 16,1%. Na brak pracy nie mogą także narze- kać producenci mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w kuchni. Po pierwszych dziewięciu miesiącach br. wolumen produkcji mebli kuchennych zwiększył się o 7,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Należy jednak pamiętać, że monitorowa- ne grupy mebli stanowią około 25% war- tości produkowanych w Polsce mebli. Zaprezentowane wyniki dotyczące produkcji mebli mają swoje odzwiercie- dlenie w danych dotyczących zatrudnie- nia w branży meblarskiej. Producenci w dalszym ciągu zgłaszają chęć zatrud- niania nowych pracowników. Analizując dane na podstawie publikacji GUS „Na- Grudzień to czas refleksji, wspomnień i podsumowań. To także czas na wyznaczenie sobie celów na najbliższe miesiące. Dlatego też w naszej analizie przedstawimy aktualne dane dotyczące przemysłu meblarskiej, jak też pokusimy się o spekulacje na temat tego, co czeka branżę w niedalekiej przyszłości. Rok rozwoju branĝy meblarskiej RAPORT KWARTALNY O SYTUACJI W PRZEMYŚLE MEBLARSKIM WARTO¥m PRODUKCJI SPRZEDANEJ MEBLI I-IX 2017br. (mln zï) I-IX 2018br. (mln zï) I-VI 2017br. = 100 Produkcja sprzedana mebli 30.566,6 32.690,3 1,07 ½ródïo: GUS. WARTO¥m PRODUKCJI SPRZEDANEJ MEBLI WbPODZIALE NA KLASY WIELKO¥CI FIRM Produkcja sprzedana mebli I-II kw. 2017br. (mln zï) I-II kw. 2018br. (mln zï) I kw. 2017br. = 100 Firmy duĝe, Ărednie ibmaïe 20.334,7 22.033,1 1,08 Firmy duĝe ibĂrednie 16.965,6 18.142,0 1,07 Firmy maïe 3.369,1 3.891,1 1,15 ½ródïo: obliczenia B+R Studio na podstawie danych GUS. WOLUMEN PRODUKCJI WYBRANYCH GRUP MEBLI Wyroby IX 2018br. IX 2017br. VIII 2018 I-IX 2018br. I-IX 2017br. (tys. szt.) = 100 = 100 (tys. szt.) = 100 Meble do siedzenia obkonstrukcji gïównie drewnianej 1.592 98 110,2 13.633 100,3 w tym meble do siedzenia przeksztaïcane wbmiejsce do spania 352 109 120,1 2.744 105,9 Meble drewniane, wbrodzaju stosowanych wbkuchni 364 114,1 85,2 3.324 107,7 Meble drewniane wbrodzaju stosowanych wbsypialni 558 100 105,7 5.017 116,1 Meble drewniane wbrodzaju stosowanych wbpokojach stoïowych ibsalonach 2.870 114,6 115 22.993 118,7 ½ródïo: GUS.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=