Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2018

wiadomoĂci 33. MIEJSCE zajęła Polska w najnowszym rankingu Banku Światowego Doing Business (w poprzednim zestawieniu nasz kraj zajmował 27. miejsce, jednak zdaniem BŚ polski system podatkowy staje się coraz bardziej skomplikowany) ZAKŁAD BĘDZIE FUNKCJONO- WAŁ w systemie 2-zmianowym, a pro- dukcja będzie odbywała się na kilku wydziałach produkcyjnych. Fabryka docelowo będzie dysponować własną szwalnią, wydziałem montażu kom- pletnych korpusów, tapicernią, a także wydziałami pomocniczymi. Hala wypo- sażona jest w nowoczesne rozwiązania techniczne, zapewniające ergonomię pracy i właściwą organizację wszystkich wydziałów. Nowoczesny park maszyno- wy, w tym napycharka do poduch oraz maszyna do rozkroju pianki, pozwolą na optymalizację procesu i skrócenie łańcu- cha dostaw z zewnątrz. Infrastruktura techniczna obiektu obejmuje nowoczesny system wentyla- cyjny. Zaplecze socjalne dla pracowników jest nowoczesne i bardzo estetyczne, na stołówce urządzono minikuchnię wyposa- żoną w drobny sprzęt AGD. Nowa fabryka działa w ramach Zintegrowanego Syste- mu Zarządzania Jakością wdrożonego we wszystkich zakładach Libro, co pozwala na produkcję mebli przy zachowaniu wy- sokich parametrów jakościowych i powta- rzalność produktu. d Nowa inwestycja Libro Lada chwila ruszy nowa inwestycja firmy Libro, zlokalizowana w miejscowości Nielbark (woj. warmińsko-mazurskie). Na obszarze około 6 ha powstała hala produkcyjna o całkowitej powierzchni ponad 10 tys. m 2 . W nowej fabryce znajdzie zatrudnienie około 170 osób. 18 BIZNES meble.pl [ grudzieñ 2018 Forte dla lokalnej spoïecznoĂci Zakończyła się III edycja programu wolontariatu pracowniczego„Formy – fabryka inicjatyw”. W Suwałkach, Białymstoku, Hajnówce i Ostrowi Mazowieckiej na rzecz lokalnych spo- łeczności zrealizowano 12 projektów, przy wsparciu finansowym Fabryk Mebli Forte w wysokości 80 tys. zł. W RAMACH PROGRAMU każdy pra- cownik Fabryk Mebli Forte może ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego lub pozafinansowego na realizację wła- snego projektu, skierowanego do lokal- nych środowisk, w miastach prowadzenia działalności przez Forte. W trzech zreali- zowanych do tej pory edycjach zrealizo- wano 47 projektów, na które firma prze- znaczyła 292 tys. zł Aż pięć tegorocznych realizacji doty- czyło obiektów użyteczności publicznej w Hajnówce. Znalazły się wśród nich sto- łówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących, pracownie biologiczno-przyrodnicza i fi- zyczna w Szkole Podstawowej nr 1, klub sportowy Żubr, szkoła rodzenia działająca przy SP ZOZ oraz Studio Piosenki dzia- łające w Domu Kultury. Z kolei w Bia- łymstoku wolontariusze wraz z rodzicami dzieci własnoręcznie podjęli się moderni- zacji świetlicy szkolnej. W Suwałkach wygospodarowano i wy- remontowano pokój dzienny oraz aneks kuchenny w Środowiskowym Domu Sa- mopomocy, powstały ponadto dwa nowe obiekty w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pozostałe projekty to siłownia zewnętrz- na na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiewie oraz remont pomiesz- czenia Niepublicznego Punktu Przed- szkolnego w Trynosach-Osiedle. d W ramach III edycji programu„Formy – fabryka inicjatyw” zmodernizowano m.in . świetlicę szkolną. Nowa hala produkcyjna firmy Libro to ponad 10 tys. m 2 . Docelowo w fabryce znajdzie zatrudnienie ok. 170 osób. BADANIE TOP MARKA 2018 jest wspólnym przedsięwzięciem pomysło- dawcy projektu – magazynu „Press” i au- tora metodologii – Press-Service Monito- ring Mediów. Ranking został stworzony na podstawie analizy materiałów z prasy, internetu i social mediów opublikowa- nych od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. W badaniu wyselekcjonowano 50 branż najczęściej pojawiających się w me- diach. W każdym z sektorów wyłoniono 10 brandów, o których wzmiankowano najwięcej. O miejscu w rankingu decydo- wał wskaźnik siły marki, który był wypad- kową kilku zmiennych – liczby publikacji, impaktu oraz indeksu sentymentu, które świadczyły zarówno o liczbie kontaktu odbiorców z marką, jak i jakościowej oce- nie komunikatu na jej temat. W branży meblarskiej zwyciężyła IKEA, a drugie miejsce zajęła marka Me- ble Wójcik. Zajęcie drugiego miejsca, zaraz po glo- balnej marce, jaką jest IKEA, to ogromne wyróżnienie. Dla nas jako firmy rodzinnej, budowanie pozytywnego i spójnego wize- runku marki Meble Wójcik w mediach jest tym bardziej istotne, że wszystkie produkty i informacje, które wypuszczamy na rynek są bezpośrednio firmowane naszym nazwi- skiem – mówi Ewelina Wójcik, dyrektor działu marketingu Mebli Wójcik. – Tego- roczne wyniki badania Top Marka 2018 pozwolą namnie tylko na przeanalizowanie naszych dotychczasowych działań komu- nikacyjnych w obszarze samej branży me- blowej i naszej bezpośredniej konkurencji, ale również innych brandów, które zostały uwzględnionych w zestawieniu. W rankingu Top Marki 2018 branży meblarskiej znalazły się również inne pol- skie firmy, m.in . Forte (3. miejsce), Black Red White (4. miejsce), Szynaka Meble (7. miejsce) czy Vox (8. miejsce). d Meblarskie Top Marki Top Marka 2018 to jedno z największych badań obecności polskich marek w mediach. Tegoroczny, 11. już ranking objął aż 500 brandów z 50 branż.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=