Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2018

branĝa X analiza 30 BIZNES meble.pl [ grudzieñ 2018 W zamieszczonym na str. 32-33 zestawieniu naj- większych producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna w Polsce pierwsze miejsce zajmuje Swiss Krono z przychodami netto w wysoko- ści ok. 2,1 mld zł (wzrost w porówna- niu z rokiem poprzednim o 4,11%) i z największym spośród wszystkich firm zyskiem netto (blisko 216,9 mln zł). Drugie miejsce przypadło firmie Krono- span Szczecinek, której przychody (ok. 1,75 mld zł) były niższe od poprzednich o 0,69%. Na trzeciej pozycji znalazł się Kronospan Mielec z przychodami się- gającymi 1,06 mld zł (wzrost o 0,47%). Dane tej trójki firm obejmują okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. Łączne przychody netto wszystkich 50 firm z zestawienia zamknęły się kwo- tą 11,62 mld zł (rok wcześniej przycho- dy tych samych 50 firm wynosiły 10,63 mld zł, co oznacza wzrost o 9,37%). Środki trwałe wynosiły łącznie 4,32 mld zł, aktywa obrotowe – 3,52 mld zł, zapasy – 1,25 mld zł, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 639,28 mln zł, aktywa razem – 14,1 mld zł, kapitał własny – 7,57 mld zł, zysk netto – 1,22 mld zł, zobowiązania długoterminowe – 1,938 mld zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe – 4,1 mld zł. W zestawieniu największych produ- centów płyt w Polsce, które sporządzili- śmy przy współpracy z firmą Info Veriti Polska, uwzględnione zostały firmy, któ- rych zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje PKD 16.21Z Pro- dukcja arkuszy fornirowych i płyt wyko- nanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zestawieniu decydowała wielkość ostatnich, dostępnych w Kra- jowym Rejestrze Sądowym na dzień 15 listopada br. przychodów. Wyniki finansowe większości firm pochodzą z 2017 r. i najczęściej, chociaż nie zawsze, pokrywają się z rokiem ka- Swiss Krono, Kronospan Szczecinek oraz Kronospan Mielec – podobnie jak przed rokiem – to najwięksi w Polsce producenci arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 1621Z). W gronie 50 największych producentów płyt jako jedyne firmy zanotowały przychody powyżej 1 mld zł. DOBRY ROK PRODUCENTÓW P’YT Opr. Marek Hryniewicki CO OZNACZAJk POSZCZEGÓLNE WSKA½NIKI? ROA (return on assets), czyli stopa zwrotu z aktywów, informuje o tym, jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowanych przez nią zysków, tj. jakie zyski przynosi każda złotówka zainwestowanego przez firmę kapitału w spółce, bez względu na to, czy została pożyczona, czy też nie. Wskaźnik ROA wyraża się następującym wzorem: zysk netto aktywa ogółem x 100% ROA = Kolejny wskaźnik – ROS – to marża zysku netto (wskaźnik rentowności sprzedaży). Ob- liczamy go dzieląc ostateczny zysk firmy przez przychody ze sprzedaży, co przedstawia następujący wzór: zysk netto przychody ze sprzedaży x 100% ROS = Wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży z roku na rok oznacza, że każda złotówka przycho- du wypracowywanego przez firmę przynosi coraz wyższy zysk. Kolejny wskaźnik to ROE (return on equity) , czyli wskaźnik rentowność kapitału własnego, gdzie kapitał własny to różnica między aktywami ogółem a zobowiązaniami krótkotermino- wymi i długoterminowymi. ROE wyraża się następującym wzorem: zysk netto kapitał własny x 100% ROE = Wskaźnik ogólnego zadłużenia , kolejny z uwzględnionych w zestawieniu, to relacja zobo- wiązań przedsiębiorstwa, czyli kapitałów obcych, do posiadanego przez spółkę majątku. Pokazuje, jak duży udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług. Im więk- sza wartość wskaźnika, tym wyższe jest zadłużenie firmy i co za tym idzie wyższe odsetki od długu. Wyraża go następujący wzór: zobowiązania ogółem aktywa ogółem x 100% Wskaźnikogólnego zadłużenia = Ostatni wskaźnik, to wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) , pokazujący możliwości firmy do spłacania bieżących zobowiązań. Otrzymujemy go dzieląc aktualną wartość aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe, co wyraża następujący wzór: aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = lendarzowym. W zestawieniu uwzględ- niliśmy jednak także firmy, których spra- wozdania za 2017 r. w dniu 15 listopada nie były jeszcze dostępne w wersji elek- tronicznej. W ich przypadku publikuje- my dane za rok poprzedni, czyli 2016. Zamieszczone przez nas dane finan- sowe (przychody netto, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pie- niężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał/fundusz własny, zysk/ strata netto, zobowiązania długotermi- nowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w KRS i nie były przez na- szą redakcję weryfikowane. Pozostałe dane (procentowy wzrost przychodów w stosunku rok do roku, wskaźnik sto- py zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS, wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płynności bieżącej) pochodzą z wyliczeń własnych redakcji. d

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=