Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2018

branĝa X fundusze europejskie 36 BIZNES meble.pl [ grudzieñ 2018 Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwo- ju Przedsiębiorczości wyni- ka, że ponad 73% badanych przedsiębiorców ma świadomość potrzeby inwestowania w design. Jednocześnie, pra- wie 43% z nich uważa, że polskich firm nie stać na usługi z nim związane. To myślenie stara się zmienić Program Operacyjny Polska Wschodnia. Jednym z jego priorytetów jest rozwój innowacyj- nej przedsiębiorczości. W ramach dzia- łania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW dofinansowuje firmy – także z branży me- blarskiej – z województw lubelskiego, pod- laskiego, podkarpackiego, świętokrzyskie- go i warmińsko-mazurskiego, w zakresie działań związanych m.in . ze stworzeniem strategii wzorniczej, a następnie wdroże- niem produktu na rynek. Konkursy w ra- mach działania realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. CELE DO OSIĄGNIĘCIA Działanie „Wzór na konkurencję” de- dykowane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie wspomnianych pięciu województw. Pro- wadzone w jego ramach konkursy umoż- liwić mają wybór takich projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPW oraz celów dzia- łania określonych w SZOOP. Należą do nich wzmocnienie konkurencyjności przed- siębiorstw z sektora MŚP poprzez zwiększe- nie ich potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalno- ści przedsiębiorstw. Znajdzie to przełożenie na wdrożenie nowych produktów na rynek – tłumaczy Miłosz Marczuk, rzecznik pra- sowy PARP. WDWÓCH ETAPACH Konkurs podzielony jest na dwa eta- py. Pierwszy etap dotyczy sfinansowania przeprowadzenia audytu wzorniczego i stworzenia strategii wzorniczej. Etap drugi związany jest ze sfinansowaniem działań rekomendowanych do wdroże- nia w ramach strategii wzorniczej. Mowa tu o działaniach z wykorzystaniem pro- cesów projektowania, których efektem będzie wprowadzenie na rynek inno- wacji. W pierwszym etapie konkursu, uzyskane wsparcie można przeznaczyć na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzornicze- go oraz strategii wzorniczej. Maksymalna wysokość dofinansowania w tej części to 100 tys. zł. Na tym etapie, pomoc mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki: • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; • zamknęli przynajmniej jeden rok obrotowy, trwający przynajmniej 12 miesięcy; • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym przy- najmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy zł; • w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy zatrudniali co najmniej 5 pracowników (średnio- roczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty). Fundusze przyznane w drugim etapie konkursu mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających bezpo- średnio z zatwierdzonej strategii wzorni- czej opracowanej w ramach pierwszego etapu działania. Ich zakres to: • usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych Dla tak konkurencyjnej branży, jaką jest branża meblarska, wzornictwo powinna być wyjątkowo istotne. Tym bardziej dla tych przedsiębiorców, którzy firmy prowadzą wmakroregionie Polski Wschodniej. To właśnie z myślą o nich powstało działanie 1.4„Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego PolskaWschodnia. Wzór na konkurencjÚ M a r t a B o r o w s k a z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach pierwszego etapu; • koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki; • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP. Dofinansowanie na tym etapie kon- kursu w ramach działania „Wzór na kon- kurencję” mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy – oprócz warunków przypisanych do etapu pierw- szego – prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach pierw- szego etapu konkursu, tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone. Maksymalnie dofinansowanie w ra- mach drugiego etapu wynieść może 3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej oraz 1 mln zł w przypadku wdrażania innowacji innych niż produk- towa. Wsparcie wyniesie maksymalnie do 70%wprzypadkuwydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustano- wienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze – tłumaczy Miłosz Marczuk. – Oznacza to, że wkład wniosko- dawcy to co najmniej 30% kosztów inwesty- cji i 50% kosztów usług doradczych projektu. NABORYTRWAJĄ W konkursie, który odbył się w 2017 r., złożono 230 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 15.201.139 zł. Ostatecznie do dofinansowania rekomendowano 131 projektów na kwotę 8.729.104 zł. Obecnie trwa kolejny nabór do pierwszego etapu konkursu. Rozpoczął się on 12 września i potrwa do 19 grud- nia 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 16.00). Drugi etap konkurs jest realizowany w terminie od 30 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do go- dziny 16.00), w ramach 12 miesięcznych rund. W rundach I-III złożono 15 wnio- sków na łączną kwotę dofinansowania 22.007.356,44 zł. Rekomendowano 8 wnio- sków na kwotę dofinansowania 11.648.170 zł. Obecnie trwa ocena wniosków o dofi- nansowanie w ramach IV rundy, w której złożono 5 wniosków na łączną kwotę do- finansowania 8.238.420 zł – mówi Miłosz Marczuk. d

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=