Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

30 BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 BRANŻA • WYWIAD kujemy nowych rynków zbytu i rozwi- jamy swoją działalność równolegle na wielu kontynentach. Dzięki temu tylko w 2021 r. mieliśmy kilka tysięcy zado- wolonych partnerów biznesowych, za- równo we Wspólnocie Europejskiej, jak i poza nią. Jak duży jest udział Państwa sprzeda- ży zagranicznej w całości sprzedaży? Czy te proporcje – biorąc pod uwagę ostatnie lata – są stałe, czy eksport rośnie/maleje? Czy w najbliższych la- tach udział eksportu będzie rósł? Szacuje się, że branża meblarska od- powiada za ponad 2% polskiego PKB, a Polska jest drugim największym eks- porterem mebli na świecie i pierwszym w Europie. Sytuacji tej nie zmieniła na- wet pandemia. Po chwilowym 3% spad- ku w 2020 roku, w 2021 roku eksport polskich mebli wzrósł o 15,4%, w po- równaniu do roku poprzedniego, osią- gając wartość 12,5 mld euro. Chcąc mieć udział w tym rosnącym rynku trzeba myśleć perspektywicznie i być gotowym organizacyjnie. To dlatego m.in. zdecy- dowaliśmy się na otwarcie zagranicz- nych oddziałów w Chorwacji, Czechach i Hiszpanii, dzięki czemu nasza sprzedaż poza Polską to blisko 50% naszej dzia- łalności. Podstawowe grupy Państwa produk- tów to akcesoria meblowe i oświetle- nie. Jak przedstawiają się ich udziały w całości sprzedaży? Jak wyglądają te proporcje w kraju, a jak w eksporcie? W naszym portfolio jest 6 marek i 12,5 tys. produktów. Dywersyfikacja, ale tak- że wyjątkowa dbałość o jakość produk- tów i serwisu, pozwalają nam na osiąga- nie dzięki nim przychodów wynoszących blisko 700 mln zł rocznie. Informacje, jak rozkładają się przychody z poszczegól- nych kategorii, traktujemy jako poufne, ale mogę zdradzić, że jesteśmy bardzo dumni z tego, że posiadamy w naszym portfolio jeden z lepszych w swojej ka- tegorii produktów – system szuflad Mo- dern Box PRO. Postrzegamy go jako do- skonały prognostyk przyszłych trendów. Wdrożyliśmy również inne, innowacyj- ne linie produktowe, takie jak np. kosze typu cargo i Magic Corner Movix PRO, które pozwalają zaaranżować kuchenne wnętrza w przemyślany sposób. Jak zorganizowana jest sprzedaż Pań- stwa produktów na rynku krajowym, a jak na rynkach zagranicznych? Czy jest to podobny model, czy też różne modele, w zależności od rynku? Każdy rynek ma swoją specyfikę wy- nikającą z preferencji klientów. Staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwa- niom. Bezsprzecznie jednak to, co łączy wszystkie rynki, to nacisk na termino- wość dostaw. To dlatego jednym z trzech filarów naszej strategii jest serwis obej- mujący perfekcyjnie dopracowaną logi- stykę. Polska branża meblarska przeży- wa aktualnie okres spowolnienia. Wprawdzie pod względem przycho- dów bije kolejne rekordy, ale są one przede wszystkim efektem inflacji i wzrostu cen, a nie wzrostu produk- cji. Wydaje się też, że sprzedaż mebli spadnie jeszcze bardziej. Czy Państwo, jako dostawca m.in. akcesoriów dla meblarstwa, też to widzicie, choćby po spadkach zamówień? Rzeczywiście, widzimy spadki w za- mówieniach płynących z rynku fabrycz- nego. Wpływ na rynek mają m.in . ro- snące ceny surowców i problemy z jego dostępnością oraz bardzo wysoka in- flacja i niepewność związana z wojną w Ukrainie. Przemysły drzewny i me- blarski w Polsce wyhamowały znaczą- co w II półroczu. Sytuację wykorzystał m.in. Wietnam, który jako eksporter me- bli awansował na trzecią pozycję wy- przedzając nasz kraj. Zawirowań na ryn- ku nie traktujemy jednak jako zagrożeń, ale szanse, a te, jak pokazuje historia GTV, zawsze potrafiliśmy dobrze wyko- rzystać. Dlatego obserwujemy sytuację, wyciągamy wnioski i modyfikujemy kurs zgodnie z potrzebą. Niedawno firma GTV podpisała umo- wę z MLP Group na wynajęcie 32 tys. m 2 powierzchni, w tym ponad 30 tys. powierzchni magazynowej. Czy spo- wolnienie to dobry moment na tego typu inwestycje? Co prawda, decyzję o rozbudowie pod- jęliśmy dużo wcześniej, ale nadal jest ona zasadna. Projektując nowy obiekt, zapla- nowaliśmy w nim przestrzeń na central- ny showroom, ale także na centrum szko- leniowe, które pozwoli nam na jeszcze lepsze przygotowanie naszych przedsta- wicieli handlowych do działań sprzeda- żowych. To oni są kluczowym łącznikiem naszej sieci dystrybucji. Gdy inni spowal- niają, my przyspieszamy. Zaczęliśmy tę rozmowę od jubileuszu 25-lecia. Jak Pan sobie wyobraża roz- wój firmy w kolejnym ćwierćwieczu? Nasza strategia dywersyfikacji grup asortymentowych i rynków sprawdziła się zarówno w dobrych, jak i złych cza- sach. Będziemy ją kontynuować szukając nowych okazji do zarówno produktowe- go, jak i geograficznego rozwoju. Wspo- mniana wcześniej inwestycja w firmę Stolmet-Szczytno to także kierunek roz- woju, w który mocno wierzę. Przejęcie takiej firmy wraz z jej parkiem maszyno- wym, narzędziownią i stolarnią, działem konstrukcyjnym a przede wszystkim po- nad 120-osobowym zespołem, to dla nas szansa na poszerzenie portfolio o kolej- ną, komplementarną kategorię, ale też na to, by pozyskać i rozwinąć nowe kompe- tencje w obszarze produkcji. Zakładam, że nie będzie to ostatnia tego typu akwi- zycja. Pozostaniemy czujni, by w porę dostrzec kolejną taką szansę na rynku. Przez 25 lat wciąż szukaliśmy nowych możliwości rozwoju i jestem przekonany, że nadal będziemy to robić. I to nie przez kolejne 25 lat, ale dużo dłużej. Dziękuję za rozmowę. q Wnaszymportfolio jest 6marek i 12,5 tys. produktów. Dywersyfikacja, ale także wyjątkowa dbałość o jakość produktów i serwisu, pozwalają namna osiąganie dzięki nim przychodówwynoszących blisko 700mln zł rocznie.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=