Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

56 BRANŻA • ANALIZA BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 W  zamieszczonym na str. 58- 59 zestawieniu największych producentów arkuszy forni- rowych i płyt wykonanych na bazie drew- na w Polsce pierwsze miejsce zajmuje Kronospan Polska z przychodami net- to w wysokości blisko 2,7 mld zł (wzrost w porównaniu z 2020 r. o 44,41%) i z naj- większym spośród wszystkich firm zy- skiem netto (prawie 492,55 mln zł). Dru- gie miejsce przypadło firmie Swiss Krono z przychodami ok. 2,47 mld zł (wzrost r/r o 22,89%), natomiast na trzeciej pozycji znalazł się Kronospan Mielec (przycho- dy blisko 1,69 mld zł, co oznacza wzrost r/r o 63,05%). Powyższe dane obejmu- ją okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Łączne przychody netto wszystkich 50 firm z zestawienia zamknęły się kwotą 15,17 mld zł (rok wcześniej przychody tych samych 50 firm wynosiły 10,99 mld zł, co oznacza wzrost o 37,98%). Środki trwałe wynosiły łącznie 9,2 mld zł, aktywa obro- towe – 4,88 mld zł, zapasy – 1,78 mld zł, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – Rok 2021 był rekordowy dla producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 1621Z). 50 największych producentów zanotowało w sumie przychody w wysokości 15,17 mld zł, co wobec 10,99 mld zł w 2020 r. oznacza wzrost aż o 37,98%. Producenci płyt z rekordami ODNOŚNIKI DO TABELI ZE STR. 58-59: (1) DANE ZA OKRES: OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO 30 WRZEŚNIA 2021 R. (2) DANE ZA OKRES: OD 1 MAJA 2020 R. DO 30 KWIETNIA 2021 R. (3) DANE ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R. (4) DANE ZA OKRES: OD 1 LUTEGO 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R. OPR. MAREK HRYNIEWICKI Co oznaczają poszczególne wskaźniki? ROA (return on assets) , czyli stopa zwrotu z aktywów, informuje o tym, jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowanych przez nią zysków, tj. jakie zyski przynosi każda złotówka zainwestowanego przez firmę kapitału w spółce, bez względu na to, czy została pożyczona, czy też nie. Wskaźnik ROA wyraża się następującym wzorem: Kolejny wskaźnik – ROS – to marża zysku netto (wskaźnik rentowności sprzedaży). Obliczamy go dzieląc ostateczny zysk firmy przez przychody ze sprzedaży, co przedstawia następujący wzór: Wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży z roku na rok oznacza, że każda złotówka przychodu wypracowywanego przez firmę przynosi coraz wyższy zysk. Kolejny wskaźnik to ROE (return on equity) , czyli wskaźnik rentowność kapitału własnego, gdzie kapitał własny to różnica między aktywami ogółem a zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi. ROE wyraża się następującym wzorem: Wskaźnik ogólnego zadłużenia , kolejny z uwzględnionych w zestawieniu, to relacja zobowiązań przedsiębiorstwa, czyli kapitałów obcych, do posiadanego przez spółkę majątku. Pokazuje, jak duży udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług. Im większa wartość wskaźnika, tym wyższe jest zadłużenie firmy i co za tym idzie wyższe odsetki od długu. Wyraża go następujący wzór: Ostatni wskaźnik, to wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio), pokazujący możliwości firmy do spłacania bieżących zobowiązań. Otrzymujemy go dzieląc aktualną wartość aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe, co wyraża następujący wzór: zysk netto ROA = x 100% aktywa ogółem zysk netto ROS = x 100% przychody ze sprzedaży zysk netto ROE = x 100% kapitał własny zobowiązania ogółem Wskaźnik ogólnego zadłużenia = x 100% aktywa ogółem aktywa obrotowe Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = zobowiązania krótkoterminowe 1,25 mld zł, aktywa razem – 16,17 mld zł, kapitał własny – 8,71 mld zł, zysk netto – blisko 1,75 mld zł, zobowiązania długoter- minowe – 3,82 mld zł, natomiast zobowią- zania krótkoterminowe – 2,93 mld zł. W zestawieniu największych producen- tów płyt w Polsce, które sporządziliśmy przy współpracy z firmą Info Veriti Polska, uwzględnione zostały firmy, których zade- klarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje PKD 16.21Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zesta- wieniu decydowała wielkość ostatnich, do- stępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 10 listopada br. przychodów. Wyniki finansowe większości firm po- chodzą z 2021 r. i najczęściej, chociaż nie zawsze, pokrywają się z rokiem kalenda- rzowym. W zestawieniu uwzględniliśmy jednak także firmy, których sprawozdania za 2021 r. w dniu 10 listopada 2022 r. nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicz- nej. W ich przypadku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2020. Zamieszczone przez nas dane finanso- we (przychody netto, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał/ fundusz własny, zysk/strata netto, zobo- wiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawoz- dań finansowych składanych w KRS i nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Pozostałe dane (procentowy wzrost przy- chodów w stosunku rok do roku, wskaź- nik stopy zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS, wskaźnik ren- towności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płyn- ności bieżącej) pochodzą z wyliczeń wła- snych redakcji. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=