Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2018

a strong bond Kleje na bazie wody dla przemysłu meblowego • Fenomenalne pocz¹tkowe wi¹zanie jÒÒ7SPANIALAÒPRZYCZEPNOÜĀÒDOÒDREWNAÒ oraz nieporowatych materia³ów • Niskie pokrycie oraz szybki proces jÒÒàATWY ÒPRZYJAZNYÒDLAÒÜRODOWISKAÒ oraz u¿ytkownika &IRMAÒ3!"!ÒMAÒDOÜWIADCZENIEÒWÒPRACYÒZÒ NAJWIĂKSZYMIÒPRODUCENTAMIÒMEBLIÒ KOMFORTOWYCHÒIÒBIUROWYCH 7YSTAWÒNASÒNAÒPR˜BĂ Ò3KONTAKTUJÒSIĂÒZÒµÒRMæÒ 3!"!ÒJESZCZEÒDZIÜ ÒABYÒUZYSKAĀÒWIĂCEJÒINFORMACJIÒ LUBÒUM˜WIĀÒSIĂÒNAÒDEMONSTRACJĂÒPRODUKTU T +48 61 664 5125 SABAPOLSKA SABA ADHESIVES COM WWW SABA ADHESIVES COM /DWIEDßÑNASÑNA

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=