Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2018

wiadomoĂci 2% wyniosła – według Głównego Urzędu Statystycznego – inflacja w Polsce w 2017 r. (według założeń budżetowych średnioroczna inflacja w ubiegłym roku miała wynieść 1,3%) BLISKO 40% PRZEDSIĘBIORSTW – członków BCC – przewiduje poprawę swojej sytuacji finansowej w 2018 r., 37,5% ocenia, że pozostanie ona zbliżona do tej w 2017 r., zaś zdaniem 22,9% będzie ona gorsza niż w ubiegłym roku. Planowane w 2018 r. przez firmy wydatki inwestycyj- ne w przypadku 49% badanych przedsię- biorców będą na podobnym poziomie jak w 2017 r., 26,5%planuje znaczne zwiększe- nie nakładów inwestycyjnych, 10,2% nie planuje żadnych nowych inwestycji, zaś 14,3% – znaczne ich ograniczenie. Niezmiennie od lat, firmy inwestują głównie z własnych pieniędzy. Aż 91,5% badanych obecnie firm zamierza finanso- wać swój rozwój w 2018 r. ze środków wła- snych (w 2017 r. odpowiedziało tak 81,2% respondentów), 42,6% będzie posiłkować się kredytami, a 27,7% – środkami z Unii Europejskiej (w ubiegłym roku odpowied- nio: 49,4% i 22,4%). Ok. 41% firm pro- gnozuje wzrost sprzedaży powyżej 10%, a niemalże jedna na cztery (24,5%) w prze- dziale między 5 a 10%. Wzrostu sprzedaży pomiędzy 0 a 5% spodziewa się 20,4% ba- danych przedsiębiorstw. Blisko czterech na pięciu przedsię- biorców (79,6%) zamierza w 2018 r. zwiększyć wynagrodzenia, a 42,8% pla- nuje wzrost zatrudnienia. W co piątej firmie (20,4%) pensje pozostaną na po- dobnym poziomie jak w ubiegłym roku, a żadna nie zakłada scenariusza obniże- nia wynagrodzeń. Nieco inaczej wygląda kwestia zatrudnienia: 47% ankietowa- nych firm planuje, że stan osobowy po- zostanie ten sam co w 2017 r., a 10,2% liczy się ze scenariuszem zmniejszenia zatrudnienia, co może wynikać z dużej rotacji pracowników na rynku i podku- powania tych najlepszych przez firmy z powodu niskiej podaży pracy (zmia- ny demograficzne oraz obniżenie wieku emerytalnego w IV kwartale 2017 r.). Ponad czterech na pięciu przedsię- biorców (81,6%) zakłada wzrost kosztów działalności w nowym roku w porówna- niu do 2017 r. Według 14,3% badanych pozostaną one zbliżone do ubiegłego roku. Zdaniem trzech czwartych przedsiębior- ców w 2018 r. wzrosną też obciążenia po- datkowe, według 22,9% pozostaną na po- dobnym poziomie co w minionym roku, a tylko 2,1% zakłada ich zmniejszenie. ZAGROŻENIA DLA BIZNESU Podobnie jak w 2017 r., większość an- kietowanych przedsiębiorców wskazuje, że istotnymi barierami oraz czynnikami ry- zyka w nowym roku będą trudności z po- zyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (79,2%), wysokie obciąże- nia podatkowe i para-podatkowe (62,5%), zbyt częste zmiany przepisów i problemy z dostosowaniem się do nich (60,4%) oraz zbyt szybko rosnące płace (58,3%), za któ- rymi nie nadąża wydajność pracy. Mniej niż połowa firm obawia się wysokiej pre- sji konkurencyjnej na ceny i w rezultacie niskich marż zysku (47,9%), a 43,8% zbyt opresyjnego i/lub niesprawiedliwego po- traktowania przez instytucje kontrolne państwa. Przedsiębiorcy wskazują również na niekorzystne uwarunkowania społeczne i polityczne w Polsce i na świecie: narasta- jące antagonizmy oparte na nacjonalizmie i ksenofobii, coraz gorsze postrzeganie Polski na świecie, nieprzewidywalne za- chowania naszego rządu w stosunku do Unii Europejskiej, czy wywołane zmiana- mi prawnymi problemy branżowe: zmiana sytuacji rynkowej związana z pakietem nowych ustaw zdrowotnych i regulujących rynek wyrobówmedycznych. Na pytanie, czy w 2018 r. sytuacja w Polsce będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu 83,3% badanych przedsiębiorców odpowiedziało „nie”. Jako powód wskazu- ją, m.in . na: zbyt częste zmiany przepisów i różną ich interpretację, zbyt dużą opre- syjność kontroli, brak stabilności prawnej w gospodarce, niepewność przepisów, niską absorpcję funduszy unijnych, popu- listyczną politykę rządu, niekonstytucyjne zmiany w sądownictwie, wzrost płac, ma- lejące bezrobocie i brak wystarczającej licz- by fachowców, konsekwencje wprowadze- nia przez UE paragrafu 7, kurs walut oraz większą biurokrację i opresyjność państwa. Ci przedsiębiorcy, których zdaniem sytuacja w Polsce w nadchodzącym roku będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu (16,7%), wskazują na dobrą koniunkturę, zauważalny, zwiększony popyt oraz rosną- cy optymizm konsumentów. OCENA KONDYCJI FIRM Odpowiadając na pytanie o kondycję swojej firmy na koniec 2017 r. 47% przed- siębiorców oceniło ją jako dobrą, a 26,5% jako bardzo dobrą. Umiarkowanie kon- dycję swojego przedsiębiorstwa postrzega 24,5% ankietowanych, a jedynie 2% jako złą. Rok wcześniej, podsumowując sytu- ację w swoich firmach w 2016 r., blisko dwie trzecie przedsiębiorców określiło ją jako dobrą lub bardzo dobrą (odpowied- nio 53% i 12,9%), 30,6% ankietowanych oceniło ją jako umiarkowaną, a jedynie 3,5% jako złą. Podobnie jak obecnie, nie było ani jednej, skrajnej oceny definiowa- nej jako „bardzo zła”. W ubiegłym roku, najwięcej pro- blemów przysporzyły przedsiębiorcom trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (73,5%), zbyt częste zmiany przepisów (67,4%), wysokie obciążenia podatkowe i para- -podatkowe (53,1%). Inne, niekorzystnie oddziałujące na biznes czynniki w 2017 r. to wysoka presja konkurencyjna na ceny i w rezultacie niskie marże zysku (53,1%), zbyt szybko rosnące płace (38,8%) oraz nieuczciwa konkurencja ze strony czarnej i szarej strefy (również 38,8% udzielonych odpowiedzi). Prawie dziewięciu na dzie- sięciu badanych (89,6%) przedsiębiorców uważa, że rząd nie poprawił w ostatnim roku warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie ankietowe zostało przepro- wadzone pod koniec grudnia 2017 r. wśród ok. 2 tys. przedsiębiorców – członków BCC. d Obawy przedsiÚbiorców obbiznes Wminionym roku nie poprawiły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, także ogólna sytuacja w Polsce w 2018 r. nie będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu. Takie wnioski płyną z badania, które zostało przeprowadzone pod koniec grudnia 2017 r. wśród ok. 2 tys. przedsiębiorców – członków BCC. 18 BIZNES meble.pl [ luty 2018 89,6% ankietowanych przez BCC przedsiębiorców uważa, że rząd nie poprawił w ostatnim roku warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=