Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2018

branĝa X analiza 26 BIZNES meble.pl [ luty 2018 W wywiadzie opubli- kowanym w mie- sięczniku „BIZNES meble.pl ” w lutym 2013 r., Małgorza- ta Krasnodębska-Tomkiel, ówczesna prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, informowała: Obecnie prowadzimy postępowanie antymonopo- lowe, które ma na celu sprawdzenie, czy na rynku płyt drewnopochodnych doszło do zawarcia kartelu producentów . Jak oświadczyła wtedy prezes UOKiK, do- póki nie zakończy się dochodzenie obej- mujące producentów płyt wiórowych i pilśniowych – Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Pfleiderer Grajewo, Pfleiderer Prospan oraz Kronopol – nie można przesądzać o jego wynikach. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Zmia- nie uległy chociażby nazwy firm, wobec których wszczęto postępowanie, teraz są to: Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Pfleiderer Group (dawniej Pfle- iderer Grajewo), Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan) oraz Swiss Krono (dawniej Kronopol). Kto inny pełni obecnie funkcję prezesa UOKiK. 12 maja 2016 r. stanowisko to, po raz drugi w karierze, objął Marek Niechciał. MOWA JEST SREBREM, MILCZENIE ZŁOTEM W oświadczeniu, które UOKiK wydał 28 grudnia ub.r., można przeczytać, że niedozwolone porozumienia pomiędzy konkurentami to najbardziej szkodliwa dla gospodarki forma praktyk ograni- czających konkurencję. Ich skutkiem są wyższe ceny produktów i usług. Jed- nocześnie ze względu na swój niejawny charakter są bardzo trudne do wykrycia, ponieważ brak jest formalnych dowo- dów na zabronioną współpracę, takich jak umowy czy korespondencja pisem- na. Tak według urzędu było też w przy- padku porozumienia pomiędzy produ- centami płyt wiórowych i pilśniowych, używanych m.in . do produkcji mebli. Uczestniczyło w nim od początku 2008 r. UrządOchrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie prowadzone przez ponad 5 lat – odmarca 2012 r. – w sprawie ewentualnej zmowy cenowej na rynku płyt drewnopochodnych. 28 grudnia ub.r. urząd poinformował o nałożeniu kar finansowych, o łącznej wysokości ponad 135mln zł, na czterech z pięciu biorących udział wporozumieniu producentów. Decyzja nie jest prawomocna, a ukarane spółki mogą się od niej odwołać do sądu. UOKiK kontra producenci pïyt A n n a S z y p u l s k a Wrocław, 29.12.2017 OĂwiadczenie ZarzÈdu PĠeiderer Group S.A. Wzwiązku z opublikowanym raportem bieżącym nr 57/2017 dotyczącymwyda- nia decyzji nr DOK-3/2017 przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon- sumentów, stwierdzającej naruszenie prawa konkurencji przez Pfleiderer Group S.A. oraz PfleidererWieruszów sp. z o.o., Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że w toku audytuwewnętrznego Spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa kon- kurencji, które uzasadniałyby wydanie decyzji w stosunku do Spółki i Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. Wzwiązku z powyższymPfleiderer Group, przy wsparciu zewnętrznego doradcy prawnego, specjalizującego się w sprawach antymonopolowych, zamierza zło- żyć odwołanie od wyżej wymienionej decyzji Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zarząd Spółki podkreśla, że zarówno Spółka jak i Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. dostarczały Prezesowi UOKiK wszystkich żądanych informacji przez cały okres postępowania. Ponadto Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że grupa Pfleiderer przywiązuje bar- dzo dużą wagę do przestrzegania przepisów prawa. Spółka nieustannie poprawia wewnętrzne procedury oraz monitoruje prawne otoczenie, zgodnie z funkcjonu- jącymw Grupie programem compliance. Obecnie Spółka zapoznaje się z uzasadnieniem decyzji i prowadzi analizę zmie- rzającą do ustalenia wysokości rezerwy, która powinna zostać zawiązana w księ- gach rachunkowych. Spółka zwraca uwagę, że kary określone wdecyzji są płatne po jej uprawomocnie- niu się, czyli po wyczerpaniu dwuinstancyjnej sądowej procedury odwoławczej. Zarząd pragnie również podkreślić, że Spółka przez cały okres postępowania an- tymonopolowego przekazywała do publicznej wiadomości informacje dotyczące trwającego postępowania antymonopolowego oraz ryzyk z nim związanych, za- równo w raportach bieżących, raportach okresowych, jak również w jej prospek- cie emisyjnym z 2015 r. Tom Schäbinger Prezes Zarządu Pfleiderer Group S.A. Richard Mayer Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Pfleiderer Group S.A.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=