Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2018

branĝa X analiza 30 BIZNES meble.pl [ luty 2018 G łówne powody do inwestowania, które wymienia- ją przedstawiciele branży meblarskiej, to np. zwiększenie mocy produkcyjnych, wdrożenia inno- wacji produktowych i procesowych czy rosnące potrzeby klientów dotyczące do- stępności produktów. To pokazuje prze- wagę producentów mebli i ich dostaw- ców względem przedsiębiorstw z innych sektorów. Z raportu Work Service wyni- ka, że tylko co czwarta firma planuje np. automatyzację pracy. W ODLEGŁEJ PRZYSZŁOŚCI Antidotum na rosnące deficyty ka- drowe, jak również negatywne per- spektywy demograficzne, mogłaby być wspomniana automatyzacja pracy. Mo- głaby, gdyby polscy pracodawcy mieli w planach wcielanie jej w życie. Z najnowszych badań Work Service wynika, że niemal 6 na 10 firm nie planuje inwe- stycji w automatyzację pracy, a jedynie niespełna 7% ma taki krok w planach w br. To oznacza, że jedynie 1/4 firm w Polsce chce inwestować w auto- matyzację pracy. Co więcej, większość z tej grupy odkłada te plany na kolejne lata lub w bliżej nieokreśloną przyszłość, a w najbliższym roku planuje je zrealizo- wać tylko 6,7% badanych. Z naszych badań wynika, że skłonność do inwestycji w automatyzację pracy jest ograniczona – oznajmia Maciej Witucki, prezes Zarządu Work Service. – Niemal 60% badanych firm nie ma w planach za- stępowania pracy ludzkiej nowymi tech- nologiami i maszynami. Badanie „Postawy pracodawców wo- bec automatyzacji pracy” zostało prze- prowadzone przez firmę Work Service na celowej próbie 105 przedsiębiorstw. Próbę dobrano z ogólnopolskiej bazy klientów Grupy Work Service. Bada- nie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywia- dów telefonicznych CATI w terminie lipiec-sierpień ub.r. Niska skłonność do inwestycji w au- tomatyzację pracy może opóźnić nadej- ście nowych trendów na nasz rynek – stwierdza Andrzej Kubisiak, dy- rektor ds. analiz w Work Service – Obecnie nie mamy zbyt wielu przykła- dów zastępowania pracy ludzkiej roz- wiązaniami opartymi o nowe technolo- gie. Należy również brać pod uwagę to, że nasilenie automatyzacji możemy mieć dopiero przed sobą . Andrzej Kubisiak powołuje się na prognozy Boston Con- sulting Group. Według nich do 2025 r. wykorzystanie robotów do zadań pro- dukcyjnych wzrośnie z obecnego pozio- mu 10% do nawet 25%. Polska jest w grupie krajów, które są w fazie przejściowej między rozwojem napędzanym inwestycjami a rozwojem napędzanym innowacyjnością – uważa Jacek Kędzior, partner zarządzający EY. – Dlatego kluczowe dla firm będzie two- Kto się nie rozwija, ten się cofa. Zgodnie z tą zasadą, coraz więcej firm z branży meblarskiej, jak również spośród współpracujących z nią dostawców, decyduje się m.in . na zwiększanie mocy produkcyjnych czy na wprowadzanie innowacji. Kto? Dlaczego? I za ile inwestuje? Pora się przekonać. Inwestycyjna machina nabiera rozpÚdu A n n a S z y p u l s k a W SPӒKACH GRUPY SZYNAKA REALIZOWANE Sk INWESTYCJE WbCELU WDRO¿ENIA INNOWACJI PRODUKTOWYCH IbPROCESOWYCH. ’kCZNY KOSZT ROZPOCZ}TYCH WbUB.R., KONTYNUOWANYCH IbPLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA WbBR. ROKU INWESTYCJI WbGRUPIE MEBLOWEJ SZYNAKA SZACOWANY JEST NA PONAD 90 MLN Z’OTYCH. Waldemar Mieczkowski, dyrektor ds. ğnansowych, czïonek ZarzÈdu ğrmy Szynaka Meble. Nowa hala – inwestycja firmyWajnert Meble.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=