Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2021

20 branża • wiadomości 4.663,4 tys. podmiotów wpisanych było na koniec grudnia 2020 r. do rejestru REGON (o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej i o 3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) 2,4% wyniósł – według danych GUS – wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. biznes.meble.pl | luty 2021 MIFF przesunięty na wrzesień 2021 r. Malaysian International Furniture Fair (MIFF) zostały przełożone z terminu 8-11 marca 2021 r. na 1-4 września 2021 r. Natomiast 2. edycja MIFF Furniverse odbędzie się online w marcu 2021 r. Informa Markets, organizator największych tar- gów branżowych w Azji Południowo-Wschodniej, przeniósł MIFF 2021 z terminu 8-11 marca na 1-4 września. Wydarzenie odbędzie się w Malaysia In- ternational Trade & Exhibition Centre (MITEC) i Putra World Trade Center (PWTC). Z powodu braku fizycz- nych targów w marcu, 2. edycja MIFF Furniverse od- będzie się w marcu 2021 r., łącząc globalny rynek mebli w sieci, jako alternatywą dla nabywców me- bli z całego świata. IKEA deklaruje wiarę w odpowiedzialność spo- łeczną i środowiskową w całym łańcuchu dostaw. Jak informuje za pośrednictwem Biura Prasowe- go, w komunikacie prasowym wydanym w związ- ku z odkryciem dokonanym przez koncern: W przy- padku naszych dostaw drewna stosujemy dokładnie opracowany, kompleksowy system monitorowania. Pozwala on nam zapewnić, że drewno, które stosu- jemy w produktach spełnia nasze surowe wymaga- nia, jest zgodne z odpowiednimi przepisami oraz je- go pochodzenie jest łatwe do ustalenia. W żadnym wypadku nie akceptujemy drewna, które nie spełnia naszych wymagań. W przypadku wykrycia jakichkol- wiek nieprawidłowości podejmujemy natychmiasto- we działania. Z komunikatu wynika, że jesienią 2020 r., w ra- mach kompleksowego systemu monitorowania, spe- cjaliści ds. dostaw drewna i leśnictwa IKEA pro- aktywnie przeprowadzili rutynową kontrolę jedne- go z chińskich dostawców. Podczas kontroli wykryli, że dokumenty dotyczące pochodzenia drewna zosta- ły sfałszowane. Takie zachowanie dostawcy jest nie tylko nieetyczne, ale stanowi również wyraźne naru- szenie naszych wymagań. Jest ono również sprzecz- ne z podstawami naszego modelu biznesowego oraz wyznawanymi przez nas wartościami. Ponieważ uważamy, że jest to niedopuszczalne, niezwłocz- nie przystąpiliśmy do rozwiązania zaistniałego pro- blemu. Jest nam niezwykle przykro, że taka sytuacja miała miejsce. Uważamy, że nasi klienci powinni mieć zawsze pewność, że nasze drewno jest pozy- skiwane w sposób odpowiedzialny – czytamy w ko- munikacie wydanym przez Biuro Prasowe IKEA. Jak poinformowano, Grupa Inter IKEA, która odpo- wiada za zaopatrzenie w surowiec, wszczęła docho- dzenie w tej sprawie, co doprowadziło do zakończenia współpracy z dostawcą. Wstrzymano również sprze- daż produktów, których dotyczy ta sytuacja. W przy- padku 95 produktów wytwarzanych z brzozy nie je- steśmy w stanie ustalić źródła pochodzenia drewna. Sprawia to, że produkty te nie są zgodne z przyjęty- mi przez nas standardami dotyczącymi pochodze- nia drewna oraz nie spełniają obietnic danych na- szym klientom. Nieweryfikowalne drewno używane przez dostawcę w roku finansowym 2020 stanowiło zaledwie 0,28% naszego całkowitego zużycia drew- na – przekonują zarządzający koncernem IKEA. Obecnie globalny zespół IKEA do spraw dostaw drewna i leśnictwa składa się z ok. 40 specjalistów. Zespół nieprzerwanie pracuje nad tym, aby drewno, które trafia do łańcucha dostaw spełniało surowe wy- magania. IKEA współpracuje z około tysiącem do- stawców wyposażenia wnętrz i dziesiątkami tysięcy poddostawców z całego świata. q Ważne odkrycie IKEA Koncern IKEA poinformował, że odkrył niewłaściwe postępowanie chińskiego dostawcy związane z dokumentami dotyczącymi pochodzenia drewna. Międzynarodowe Targi Meblowe w Malezji (MIFF) to największe w branży meblarskiej wydarzenie w Azji Południowo-Wschod- niej. Edycja 2019 zgromadziła 600 wystawców. Organizator poinformował, że podejmując decyzję uwzględnił opinie wystawców i kupujących z global- nej społeczności meblarskiej. Dato’ Tan Chin Huat, za- łożyciel i prezes MIFF, powiedział: Czujemy, że nowe terminy zaoferują naszym wystawcom i kupującym najlepsze doświadczenie, jednocześnie stwarza- jąc branży możliwość udziału w wirtualnych targach w międzyczasie. MIFF 2021 powróci z hybrydowy- mi – fizycznymi i cyfrowymi rozwiązaniami bizne- sowymi, aby zapewnić jeszcze lepsze doświadcze- nia handlowe dla społeczności MIFF. Chcielibyśmy podziękować wystawcom, kupującym i przyjaciołom, którzy będą kontynuować komunikację z nami. Z niecierpliwością czekamy na MIFF 2021 we wrześniu. Nasi członkowie, malezyjscy producenci są gotowi i podekscytowani powrotem i obsługą świato- wego handlu meblami. Będziemy nadal ściśle współ- pracować z MIFF w celu utrzymania rozwoju malezyj- skiej branży meblarskiej i zwiększenia eksportu mebli z Malezji – powiedział Steve Ong, prezes Muar Furnitu- re Association, Partner Strategiczny MIFF. Uruchomiony w sierpniu 2020 r. MIFF Furniver- se przyciągnął 70 wystawców i łącznie 922 odwiedzin kupujących z 84 krajów i regionów. Przyniósł też no- wych kupujących (30% całkowitej liczby), którzy nie odwiedzili MIFF wcześniej. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=