Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2021

59 wydarzenia • design biznes.meble.pl | luty 2021 na użytkowników, są w okresie pandemii szczególnie dotkliwe. Zespół dydaktyków 20. PE-P przeprowadził badania ilościo- we, a w kolejnym etapie jakościowe, do- tyczące przestrzeni mieszkalnej podczas pandemii. Wyniki pokazały zmiany naszej przestrzeni prywatnej, gdzie nauka i pra- ca online płynnie przeplatają się z innymi strefami użytkowymi współdzielonymi z pozostałymi domownikami. Niezbęd- ne jest przearanżowanie i przedefiniowa- nie funkcjonalności przestrzeni służących użytkownikowi, dzielącymi mieszka- nia na naukę, pracę, wypoczynek, hobby, sport, relaks i inne aktywności wcześniej nie mających powiązań ze strefą domo- wego życia. Pierwszy krok w drodze projektowej studentów to zapoznanie się z briefem projektowym, który wyznacza obszar ba- dawczy. Studenci zgłębiają go poszukując potencjału funkcjonalnego, który na nowo zorganizuje naszą codzienność. Etap ten, wzbogacony jest o cykl szkoleń posze- rzający wiedzę z zakresu zagadnień ma- teriałów stosowanych w meblarskie, jak również zasad masowej produkcji i pro- jektowania dla przemysłu. Często jest to pierwsza styczność studentów z wyma- ganiami rynkowymi obwarowanymi stan- dardami technologicznymi. Niezbędna w procesie projektowym pozyskana wie- dza służy w dalszej drodze młodym pro- jektantom. Proces projektowy zaczyna się od badań i analizy przestrzeni, rynku i konkurencji. Stworzenie programów projektowych dla każdego tematu: „Nowe funkcjonalności” i „Panele naścienne” jest kamieniem mi- lowym, następstwem którego są koncep- ty rozwijane w dalszych etapach: szkiców, modelowania, tworzenia makiet w skali 1:1 z materiałów zastępczych, do finalnych zamkniętych w rysunkach technicznych pomysłów. Każdy zespół przygotowuje pa- kiet materiału do prezentacji, w której do- kumentuje intensywną pracę, prezentując ją podczas obrad jury. W 20. edycji PE-P Jury wybrało trzy projekty odpowiadają- ce na temat Nowe Funkcjonalności oraz dwa projekty Paneli Naściennych. Ko- lejnym krokiem jest dopracowanie wy- branych projektów pod prototypowa- nie z docelowo dobranych materiałów z oferty Schattdecor oraz Egger. Efek- ty prac będziemy prezentować w ko- lejnych wydaniach „BIZNES.meble.pl ”. Zachęcamy do lektury! q Od lewej: Małgorzata Bernady, Katarzyna Bryze. Fot. Agata Sargalska. Materiały wyselekcjonowane do 20.edycji PE-P z oferty firm Schattdecor i Egger.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=