Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

10 raport • koniunktura w branży biznes.meble.pl | marzec 2021 P oczątkowo, po wybuchu pande- mii w Europie, w marcu ubiegłe- go roku zakładaliśmy, że nie uda się utrzymać wyników z lat poprzednich. Dzięki prowadzonym regularnie bada- niom pesymistyczne prognozy stopnio- wo łagodziliśmy, aby już we wrześniu 2020 r. stwierdzić, że mimo wielu trud- ności rok zakończy się wartością produk- cji sprzedanej mebli wyższą niż w roku 2019. Czy te przewidywania się spraw- dziły? Na to pytanie odpowiedzą nam najnowsze dane. Produkcja mebli Przeprowadzona analiza obejmuje wartość produkcji sprzedanej mebli wy- pracowanej przez firmy duże, średnie i małe. W ostatnim kwartale 2020 r. war- tość produkcji sprzedanej wyniosła 13,3 mld zł i jest to wynik wyższy o 9% w sto- sunku do analogicznego okresu 2019 r. A zatem cały rok 2020 firmy o zatrudnie- niu powyżej 49 pracowników zakończyły z wynikiem wartości produkcji sprzedanej na poziomie ok. 46,8 mld zł, co jest wy- nikiem o 200 mln zł lepszym niż w roku poprzedzającym. Należy podkreślić, że wynik ten nie uwzględnia firm mikro. Ofi- cjalne dane na temat produkcji sprzeda- nej mebli dla pełnej zbiorowości firm uka- żą się w maju br. Analizując dane dotyczące wolume- nu produkcji w ostatnim kwartale 2020 r. zaobserwowano wzrost ilości wyprodu- kowanych mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni oraz mebli drew- nianych w rodzaju stosowanych w poko- jach stołowych i salonach o odpowiednio 4% i 15% w stosunku do roku ubiegłego. W przypadku mebli do siedzenia prze- kształcanych w miejsca do spania i me- bli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni odnotowano spadek o 4% i 15%. W całym 2020 r. wolumen produkcji mebli we wszystkich grupach zmniejszył się w stosunku do roku 2019. Najmniejszy spadek odnotowano w grupie mebli drew- nianych w rodzaju stosowanych w poko- jach stołowych i salonach, których wypro- dukowano 31.218 tys. sztuk, co jest ilością o 1% mniejszą w porównaniu do roku po- przedniego. Największy spadek obserwuje się w grupie mebli drewnianych stosowa- nych w kuchni, których wyprodukowano 4.099 tys. sztuk w 2020 r., co przekłada się na ilość o 19% mniejszą wobec 2019 r. Pozostałych grup mebli, takich jak meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania i meble drewniane w rodzaju stoso- wanych w sypialni wyprodukowano mniej o odpowiednio 13% i 5%. Zaznaczmy, że wymienione cztery, monitorowane przez GUS grupy mebli, odpowiadają za około 25% produkcji polskiej branży meblarskiej. Zatrudnienie w branży meblarskiej Pandemia COVID-19 odbiła się ne- gatywnie na przeciętnym zatrudnieniu w branży meblarskiej. Według danych GUS w całym 2020 r. przeciętne zatrud- nienie wyniosło około 157 tys. pracowni- ków i mimo znaczniej poprawy, która na- stąpiła w ostatnim kwartale 2020 r. liczba ta jest o 3% niższa niż 2019 r. Przedstawione w tabeli „Przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej” dane stanowią średnią roczną z miesięcy od Miniony rok zostanie z pewnością zapamiętany jako najtrudniejszy we współczesnej historii świata. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła zarówno na polską, jak i światową gospodarkę, a także – być może bezpowrotnie – zmieniła nasze życie. Jak w tej nowej rzeczywistości poradzili sobie polscy meblarze? Rok 2020 nie powstrzymał polskiej branży meblarskiej Tekst: Milena Dorozińska, Mateusz Strzelczyk Wartość produkcji sprzedanej mebli 2020 r. (mln zł) 2019 r. (mln zł) 2019 r. = 100 IV kw. 2020 r. (mln zł) IV kw. 2019 r. (mln zł) IV kw. 2019 r. = 100 46.756,8 46.558,7 1,00 13.299,9 12.214,4 1,09 Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Studio Tomasz Wiktorski. Wolumen produkcji wybranych grup mebli Wyroby IV kw. 2020 r. IV kw. 2019 r. IV kw. 2019 r. 2020 r. 2019 r. 2019 r. (tys. szt.) (tys. szt.) = 100 (tys. szt.) (tys. szt.) = 100 Meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania 714 744 0,96 2.448 2.823 0,87 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni 1.111 1.307 0,85 4.099 5.038 0,81 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni 1.827 1.751 1,04 6.334 6.660 0,95 Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach 9.392 8.146 1,15 31.218 31.416 0,99 Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Tomasz Wiktorski.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==