Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

16 branża • wiadomości 2,8% wyniósł spadek polskiego Produktu Krajowego Brutto w 2020 r. – poinformował Główny Urząd Statystyczny (w 2019 r. był wzrost w wysokości 4,5%) 2,7% tyle według informacji podanych przez GUS wyniosła inflacja w w Polsce w styczniu br. rok do roku i aż 1,2% w porównaniu z grudniem 2020 r. biznes.meble.pl | marzec 2021 „Meble Polska 2021” tylko online! To już pewne: tegoroczna edycja targów „Meble Polska” w Poznaniu odbędzie się wyłącznie w wersji online w dniach 25-28 maja. Tegoroczna edycja targów „Meble Polska” ja- kiś czas temu przeniesiona została z lutego na maj (25-28 maja), a organizatorzy mieli nadzieję, że uda się je zorganizować w trybie stacjonarnym. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce i na świe- cie Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich zrezygnował z trybu stacjonarnego na rzecz online. Jeszcze w ubiegłym roku organizatorzy targów „Me- ble Polska” kupili platformę internetową do organizacji imprez online. Oferta udziału w internetowej wersji tar- gów trafiła już do firm, które kupiły powierzchnię wysta- wienniczą z myślą o tegorocznych targach. Część firm jest skłonna wziąć udział w targach online, część – re- zygnuje, tłumacząc to brakiem nowości. Platforma umożliwia spotkania online wystaw- ców z klientami. Wystawcy, po zweryfikowaniu przez organizatorów, otrzymają linki do wirtualnych „pokoi spotkań”, w których będą mogli prowadzić rozmo- wy z kontrahentami. Zdaniem Józefa Szyszki, dyrek- tora targów „Meble Polska”, dla wystawcy to okazja do spotkań z klientami do tej pory niewspółpracują- cymi z daną firmą. Choć początkowo brana była pod uwagę możli- wość organizacji targów w trybie stacjonarnym jesie- nią br., to jednak po konsultacjach z wystawcami Za- rząd MTP na razie wycofał się z tej opcji. Opór wy- stawców budziła kumulacja targów „Meble Polska” (jesień 2021 r. – luty 2022 r.) i konieczność przygoto- wania nowości na dwie różne imprezy organizowane w nieodległych terminach. Czy zamknięta Europa przyjedzie na targi? To dru- gi powód, dla którego organizatorzy zrezygnowali z je- siennego terminu: brak pewności, w jakim kierun- ki rozwinie się sytuacja epidemiczna, czy i jakie ob- ostrzenia w przemieszczaniu się będą obowiązywały w poszczególnych krajach, a w konsekwencji – oba- wa, że tak ważni dla wystawców goście zagraniczni po prostu do Poznania nie przyjadą. W tym samym terminie, co targi „Meble Polska”, czyli w dniach 25-28 maja, również w formule onli- ne, odbędzie się kolejna edycja biznesowych Targów Wnętrz „Home Decor”. q Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że zaległości przedsiębiorstw w 2020 r. wyniosły ponad 33,5 mld zł. Przez rok firmom przybyło ponad 1,23 mld zł (4%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na mi- nimum 500 zł u jednego wierzyciela. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie BIG InfoMonitor, aż 69% przedsiębiorców przyznaje, że w minionym roku miało kłopoty z utrzymaniem płyn- ności finansowej. To wynik ponad dwukrotnie wyż- szy niż rok temu. Niemal połowa tych firm deklaruje, że problemy te stanowiły zagrożenia dla utrzymania działalności firmy. Źródła tej sytuacji także łączone są z pandemią koronawirusa. Różnego rodzaju ogra- niczenia oraz restrykcje utrudniały bowiem biznesowi normalne funkcjonowanie. Dobrze rok 2020 będzie wspominać jedynie 30% firm, przede wszystkim branża produkcyjna. To spa- dek o 19 pkt proc. w porównaniu do 2019 r. Neutralnie pod kątem finansów i rozwoju firmy minione 12 mie- sięcy ocenia 36%. Dla jednej trzeciej przedsiębiorców był to jednak zły rok, szczególnie dla mikrofirm (40%) oraz reprezentantów branży usługo- wej (39%) i handlowej (36%). To, co przede wszystkim wpłynęło na negatywny odbiór 2020 r. przez przedsię- biorców, to obostrzenia związane z pan- demią COVID-19 (46%), a także problemy związane ze stabilnością (26%) oraz płynnością finansową (24%) prowa- dzonych biznesów. Badanie zrealizowane zostało metodą CAWI przez agencję Maison & Partners na panelu badawczym Ariadna. Próba badawcza: N = 627 przedstawicieli sek- tora MŚP. Termin realizacji: grudzień 2020. q Pandemia zagroziła biznesom Według GUS szacunkowy spadek PKB Polski w 2020 r. wyniósł 2,8%, co stanowi najgorszy wynik od początku lat 90. Potwierdzają to złe nastroje przedsiębiorców: jedna trzecia z nich ocenia miniony rok negatywnie pod względem finansów i rozwoju firmy, to dwa razy więcej niż w roku 2019. Szczególnie trudnymi dla przedstawicieli MŚP momentami 2020 r. były marzec i kwiecień, czyli początek pandemii. Targi „Meble Polska” w Poznaniu. Na taki widok będziemy musieli poczekać jeszcze rok. Fot. Tomasz Markowski. Pandemia COVID-19 nie tylko spowodowała faktycznie spowolnienie lub wręcz zatrzymanie działalności niektórych firm, ale także przyczyniła się do wzrostu poczucia niepewności wśród przedsiębiorców i te obawy o przyszłość towarzyszą im cały czas. Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==