Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

17 wiadomości • branża 4 tys. ha lasów kupiła IKEA w stanie Georgia w USA, by chronić go przed wycinką, a także by chronić żyjące w nim rośliny i zwierzęta, w tym gatunki zagrożone wyginięciem 2,8% to niewyrównany sezonowo spadek polskiego PKB w czwartym kwartale 2020 r. – podał GUS (w analogicznym okresie roku ubiegłego PKB wzrosło o 3,6%) biznes.meble.pl | marzec 2021 „Interzum 2021” wyłącznie w sieci Targi „Interzum” odbędą się w dniach 4-7 maja br. jako wydarzenie czysto cyfrowe. Tym, czego potrzebują dziś nasi wystawcy jest pewność planowania. Biorąc pod uwagę fakt, że sy- tuacja pandemiczna rozwija się dynamicznie, w ści- słej współpracy z branżą, zdecydowaliśmy się zor- ganizować targi „Interzum” jako wydarzenie czysto cyfrowe. Celowo zaprojektowaliśmy koncepcję tar- gów tak, aby umożliwić przejście z formy hybrydo- wej na cyfrową w dowolnym momencie – mówi Oli- ver Frese, dyrektor operacyjny Koelnmesse. –  Dzięki naszemu rozwiązaniu cyfrowemu interzum@home, oferujemy dostawcom z branży meblarskiej i branży wyposażenia wnętrz bardzo atrakcyjną platformę do zaprezentowania ich innowacji na globalnej scenie cyfrowej, którą bez wątpienia można uznać za naj- nowocześniejszą. W tych niezwykłych czasach, interzum@ho- me Koelnmesse staje się pomostem do „Interzum 2023”. Jest to bardzo mile widziane ze strony bran- ży. Platforma cyfrowa pozwala prezentować produkty i innowacje szerokiemu gronu odbiorców, a tym sa- mym osiągnąć maksymalny zasięg, nawet jeśli nie może to zastąpić fizycznych targów – dodaje dr An- dreas Hettich, przewodniczący komitetu doradczego „Interzum”. Wraz z Hettich, Blum, Häfele i Vauth-Sa- gel, liderzy rynku ogłosili, że będą prezentować nowe produkty cyfrowo na interzum@home. Interzum@home zapewnia firmom infrastruk- turę jakiej potrzebują, aby obserwować aktualne trendy i zdefiniować fundamentalne zmiany struk- turalne w branży i społeczeństwie. Jest to właści- we miejsce do generowania biznesu jutra i rozwi- jania go w przyszłości. Wszystko zgodnie z naczel- ną zasadą „Interzum”: „Creating tomorrow’s living spaces together”. Celem platformy cyfrowej jest maksymaliza- cja zasięgu: rozwijanie nowych kontaktów między- narodowych jest równie ważne, jak utrzymywanie kontaktów z obecnymi klientami. W przyszłości za- sięg cyfrowy stanie się nowym i dodatkowym kry- terium sukcesu wszystkich naszych targów – mó- wi Maik Fischer, dyrektor „Interzum”. – Interzum@ home w bardzo dużym stopniu opiera się na sieci kontaktów: daje wystawcom i odwiedzającym możli- wość zidentyfikowania, na przykład, właściwej osoby do ich biznesu. Wizualna strona Discovery Graph to bardzo proste, zabawne i interaktywne narzędzie do znajdowania odpowiednich kontaktów i firm – za po- średnictwem sieci, kontaktów osobistych lub dopa- sowania do określonych zainteresowań. Interzum@home będzie koncentrować się rów- nież na produktach i zjawiskach. Cyfrowy salon wy- stawców, występy na Product Stage, okrągłe stoły i wirtualne kawiarnie – to tylko niektóre z wielu moż- liwości prezentacji produktów i rozwiązań, wiedzy i trendów. Nawet w obliczu pandemii, zapewnia to, że „Interzum” dotrze do globalnej publiczności, a za- tem także do decydentów i liderów opinii na wszyst- kich kontynentach. Aby zaprezentować funkcjonalności i możliwości platformy cyfrowej, przez najbliższe tygodnie zespół targowy będzie prowadził webinary z prezentacjami na żywo dla różnych rynków. Ponadto, na stronie „In- terzum” można znaleźć mnóstwo informacji o wszyst- kich aspektach interzum@home. q W spotkaniu wezmą udział: Alexander Oswald – kierownik ds. gospodarczych i handlu zagra- nicznego ze Stowarzyszenia Niemieckiego Przemy- słu Meblarskiego VDM, Tomasz Wiktorski – ana- lityk i ekspert rynku meblarskiego z B+R Studio, Tomasz Oleszak – menedżer ds. produkcji w firmie Fritz Hansen, Arkadiusz Adamczyk – dyrektor Insty- tutu Przemysłu Skórzanego – Sieć Badawcza Łuka- siewicz i Thomas Astner – dyrektor sprzedaży firmy Lectra, odpowiedzialny za sprzedaż do branży me- blarskiej w regionie Europy Północnej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie. W rozmowie, którą poprowadzi Diana Nachiło z  „BIZNES.meble.pl ” pojawią się pytania o znaczenie cyfryzacji w kształtowaniu aktualnych trendów i sytu- acji rynkowej. Nie zabraknie odpowiedzi na pytania, jak radzą sobie polskie i zagraniczne firmy meblar- skie, jakie są trendy w popycie, podaży, w łańcuchu produkcyjnym, przepływie informacji i jak pandemia może wpłynąć na przyszłość produkcji mebli. Spo- tkanie będzie okazją do poszukania sposobów na usprawnienie produkcji i wskazówek, jak można wy- korzystać obecną sytuację na korzyść firmy. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do producentów mebli tapicerowanych: prezesów, dy- rektorów zakładów, dyrektorów i kierowników ds. pro- dukcji, IT, R&D, optymalizacji procesów, projektowa- nia i prototypowania, ciągłego doskonalenia. Firma Lectra angażuje się w tworzenie technolo- gii klasy premium ułatwiających transformację cyfro- wą firm działających w sektorze meblarskim. Oferta Lectry wzmacnia pozycję zarówno marek, producen- tów, jak i detalistów oraz usprawnia procesy od etapu projektowania po produkcję. q O cyfryzacji i inteligentnej produkcji mebli Możliwości wynikające z cyfryzacji i inteligentnych technologii będą tematami dyskusji „Cyfrowy świat. Inteligentna produkcja mebli tapicerowanych”, która pod merytoryczną opieką firmy Lectra odbędzie się 17 marca o godz. 11.00 na platformie GoToWebinar. Tegoroczna edycja targów „Interzum” odbędzie się wyłącznie w firmie online.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==