Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

22 branża • wywiad biznes.meble.pl | marzec 2021 W blisko 30-letniej obecno- ści firmy Schattdecor w Pol- sce rok 2020 był okresem bez precedensu, podobnie zresztą jak w przypadku wielu innych firm. Co ostatni rok zmienił w filozofii Schatt­ decor? Jakie negatywne (a może pozy- tywne) zjawiska uwypuklił: w samej firmie, w relacjach z kontrahentami? O jaką wiedzę jesteśmy dzisiaj bogatsi? Myślę, że moja opinia nie będzie się zbytnio różniła od opinii tysięcy firm z ca- łego świata – to był rzeczywiście rok wyjąt- kowy dla bardzo wielu branż. Jako Schatt­ decor także odczuliśmy skutki zaistniałej sytuacji, ale dzięki temu, że mamy mocne fundamenty finansowe oraz rozbudowaną i sprawdzoną infrastrukturę, przez cały rok zapewnialiśmy naszym klientom ciągłość dostaw, a załodze – bezpieczne miejsca pra- cy. Już przy pierwszych sygnałach o pan- demii zagwarantowaliśmy sobie dostęp do wszystkich niezbędnych surowców i mate- riałów. Pozwoliło nam to na bieżąco realizo- wać wszystkie zamówienia, a jednocześnie nadal oferowaliśmy wysoki poziom serwisu. Ubiegły rok pokazał zresztą, że pojęcie bezpieczeństwa nabiera innego znaczenia. Podstawę działań całej Grupy Schattdecor stanowi filozofia firmy, którą konsekwent- nie wdrażamy i na której budujemy kultu- rę przedsiębiorstwa. Walter Schatt, właści- ciel i założyciel firmy, zawsze podkreślał i podkreśla, że w centrum uwagi stoi czło- wiek: klient, pracownik, dostawca, a także otoczenie, w którym tworzymy nasz biznes. Powtarza też, jak ważnym jest, aby lubić lu- dzi. Schattdecor to firma bazująca na fun- damentach rodzinnych: uczciwości, rze- telności, życzliwości i partnerstwie. Sukces Schattdecor bazuje na dobrych relacjach, bo wiemy, że bez nich nie da się zbudo- wać wiarygodnej pozycji firmy. Wszystkie nasze działania mają charakter długofalo- wy i spójny, a ukierunkowują nas kluczowe wartości, takie jak szacunek dla człowieka, dla społeczeństwa i dla środowiska natural- nego. Jakie pozytywne zjawiska zauważyli- śmy? Jeszcze bardziej zaczęliśmy dbać o sie- bie nawzajem: o bezpieczeństwo naszych pracowników, o pewność ich miejsc pracy, a także o bezpieczeństwo biznesów naszych klientów. Powiem może trochę obrazowo: jeszcze bardziej zbliżyliśmy się do siebie, mimo że wymagany jest społeczny dystans. Spytał Pan, o jaką wiedzę jesteśmy dzi- siaj bogatsi? Przekonaliśmy się, że to, co robimy w Schattdecor od lat, to właściwy kierunek. Zasady opisane w naszej filozofii potwierdziły się w stu procentach, bo są po- nadczasowe. Świat się zmienił, ale nasza fi- lozofia sprawdza się nawet w tych trudnych warunkach. Sprawdza się także nasza struk- tura organizacyjna, sprawdzają się nasi pra- cownicy, działają wszystkie systemy. Pro- Jerzy Szejwian, prezes Schattdecor Polska, o znaczeniu relacji z klientami w okresie pandemii, obecności firmy na targach oraz planach inwestycyjnych. Z kryzysu wyjdziemy Rozmawiał: Marek Hryniewicki silniejsi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==