Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

25 wywiad • branża biznes.meble.pl | marzec 2021 funkcjonowanie naszej firmy i zdajemy so- bie sprawę, że musimy działać w niepew- nym świecie, w którym wszystko jest zło- żone i niejednoznaczne, ale nie przeraża nas to. Traktujemy tę sytuację jako kolejne wyzwanie. Schattdecor od lat funkcjonuje w świecie, w którym jest dużo zmiennych, dlatego dzisiejsza sytuacja nie skompliko- wała zbytnio działania naszej firmy. Oczy- wiście nikt nie wie, co przyniesie nam naj- bliższa przyszłość, ale nastawiamy się, by z kryzysu wyjść jako firma jeszcze silniejsza i lepiej zorganizowana. Liczymy na wzro- sty sprzedaży, stawiamy na nowe produkty, przygotowujemy się na lepsze czasy i dlate- go opracowujemy plany na przyszłość. Czy w najbliższym czasie polskie zakłady Grupy Schattdecor czekają jakieś inwe- stycje? Czy zakładają Państwo wprowa- dzenie kolejnych nowości technologicz- nych czy produktowych? Tak jak już wspomniałem mamy to w naszych planach. Głównym produktem w polskich zakładach Schattdecor jest folia finish. Polska zresztą jest obecnie świato- wym zagłębiem produkcji folii. W naszym kraju znajdują się najnowocześniejsze i najbardziej wydajne zakłady produkujące folię. Nie chcę wchodzić zbytnio w szcze- góły, ale szacuję roczny potencjał produk- cyjny naszego kraju na 850 mln m 2 . W Pol- sce Schattdecor ma najnowocześniejsze maszyny produkcyjne z nowatorskimi roz- wiązaniami, chronionymi patentami. To know how upewnia nas co do zasadności nowych inwestycji. Planujemy uruchomie- nie w Tarnowie Podgórnymnowej maszyny lakierującej z technologią ESH – elektro- nowego utwardzania lakieru. Ta maszyna również będzie naszpikowana najnowo- cześniejszymi technologiami, a zastosowa- ne w niej rozwiązania będą pierwsze w na- szej branży w skali światowej. To wszystko jest opracowywane w naszymmiędzynaro- dowym zespole Grupy Schattdecor. Wiedza z poszczególnych zakładów pozwala nam na realizację tego typu projektów. Tę ma- szynę planujemy uruchomić na początku 2022 roku. Po tej inwestycji, a także po in- westycjach naszych konkurentów w Polsce – potencjał produkcyjny naszego kraju się- gnie 1 mld m 2 folii rocznie. A zakład w Głuchołazach? Czy tam też planowane są inwestycje? Jeśli chodzi o Głuchołazy, to mamy w planach modernizacje istniejących tam układów i technologii, głównie chodzi tu o technologię ESH. W strukturze zarządczej Schattdecor do tej pory odpowiadał Pan za obszary związane z produkcją. Czy przestawienie się ze spraw bardziej jednak technicz- nych na sprawy związane z odpowie- dzialnością za całą firmę było dla Pana problemem? Faktycznie, większość mojej kariery za- wodowej związana była z produkcją i tech- niką. Schattdecor jest firmą produkcyjną i główny ciężar funkcjonowania firmy to produkcja, a prawie 70% załogi to osoby związane z produkcją. Odpowiedzialność za te procesy i tych ludzi, to także znako- mita nauka odpowiedzialności za całą fir- mę. Moja obecna funkcja – prezesa Za- rządu – nic nie zmienia w tej kwestii. Od początku pracy w Schattdecor czułem się odpowiedzialny za całą firmę, ponieważ atmosfera i kultura Schattdecor w natural- ny sposób budzi takie podejście. Proszę pa- miętać, że od lat jestem w ścisłym kierow- nictwie firmy –początkowo jako kierownik, później jako dyrektor, prokurent, członek Zarządu, rozumiem zatem doskonale co znaczy odpowiedzialność za całą firmę. Z drugiej strony wiem, że nie jestem sam, moi koledzy z Zarządu: Tomasz Achrem, dyrektor sprzedaży, Paweł Fiebig, dyrektor finansowy oraz Łukasz Majcher, dyrektor zakładu w Głuchołazach – to doświadczeni specjaliści i nie dają mi odczuć żadnej nie- pewności. Motto Filozofii firmy Schattdecor brzmi „Trzeba lubić ludzi”. Co to hasło oznacza dla prezesa Zarządu firmy Schattdecor? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pyta- nie w kilku zdaniach. Dla mnie sprowadza się to tak naprawdę do pytania: jak ja chciał- bym być traktowany? Gdy odpowiemy sobie na to pytanie, to zrozumiemy, co się za tym kryje. Każdy chce być wysłuchanym i usły- szanym, zauważonym i docenionym. Waż- ne jest, by otrzymać wsparcie i życzliwą radę wtedy, gdy ich się najbardziej potrzebuje. To są kwestie, których każdy z nas chciałby co- dziennie doświadczać, bez względu na to na jakim stanowisku, w jakim zakładzie i w ja- kim kraju pracuje. Lubić ludzi to być szcze- rym wobec nich i nazywać rzeczy po imie- niu. Z tym wiąże się w firmie wiele działań, od lat budujemy bardzo ważną dla nas kul- turę dialogu, tworząc partnerskie środowi- sko pracy. Reasumując: „Trzeba lubić ludzi” to nie tylko istotna zasada zarządzania, lecz autentycznie żywa filozofia firmy. To jest nasza codzienność. Człowiek jest zawsze na pierwszym miejscu, ale jesteśmy też świadomi, że gwarancją naszego funkcjo- nowania jest także stabilność finansowa i budowanie pozytywnego wizerunku na rynku, za czym idzie solidność naszych produktów i marki. Od lat idziemy tą dro- gą i z pewnością będziemy dalej podążać w tym kierunku. Życząc powodzenia, dziękuję za roz- mowę. Sukces Schattdecor bazuje na dobrych relacjach, bo wiemy, że bez nich nie da się zbudować wiarygodnej pozycji firmy. Wszystkie nasze działania mają charakter długofalowy i spójny, a ukierunkowują nas kluczowe wartości, takie jak szacunek dla człowieka, dla społeczeństwa i dla środowiska naturalnego.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==