Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

30 branża • wywiad biznes.meble.pl | marzec 2021 Jakub Wołodko, dyrektor ds. marketingu Pfleiderer, o zmianach, transformacji cyfrowej i inwestycjach w firmie, a także o nowej kolekcji Mood Stories. Przesuwamy sprzedażwkierunku produktów o wysokiej wartości dodanej Ż yjemy już rok z koronawiru- sem. Co nowego przyniósł ten rok w firmie Pfleiderer – w wy- miarze zarówno wewnętrznym, czyli w zakresie szeroko rozumianej orga- nizacji pracy i funkcjonowania firmy, jak i w wymiarze zewnętrznym, w re- lacjach z dostawcami i odbiorcami? To był rzeczywiście bardzo dynamicz- ny rok, zmiany związane z sytuacją pande- miczną stały się dla nas akceleratorem roz- poczętych już zmian, zwłaszcza w zakresie transformacji cyfrowej. Tu Pfleiderer bar- dzo intensywnie przepracował ten okres, digitalizując bardzo wiele obszarów zwią- zanych z produkcją, zakupami czy marke- tingiem. Jak większość firm na rynku, tam gdzie było to możliwe, przenieśliśmy pra- cę w tryb zdalny. Zminimalizowaliśmy fi- zyczny kontakt z partnerami biznesowymi, intensyfikując jednocześnie komunikację online m.in. przez tworzenie nowych kana- łów. To, co istotne, zdecydowaliśmy się na komunikację regularną umożliwiającą mo- nitorowanie zmian i sygnałów rynkowych. Przejdę teraz do „twardych” danych. Wiosenne spadki produkcji branży

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==