Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

Jakie wyzwania stoją przed tapicerami stosującymi kleje na bazie wody? Istnieją aplikacje, w których stoso- wane są kleje na bazie wody i dobrze to funkcjonuje. Do tej pory klejenie pod na- prężeniem można było wykonywać tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ wy- magana jest wysoka przyczepność po- czątkowa. Oznacza to, że pozycji obrabia- nych elementów nie można zmienić lub można je tylko w ograniczonym zakresie repozycjonować. Ponadto klasyczne kleje na bazie wody mają tylko ograniczony ob- szar zastosowania w branży tapicerskiej. Wynika to z faktu, że nie wszystkie ma- teriały stosowane w tym sektorze mogą być łączone przy użyciu klejów na bazie wody. W jaki sposób SIMALFA® 825 spełnia te wymagania? Już od pewnego czasu używamy nowe- go typu SIMALFA® 825 u różnych klien- tów z branży tapicerskiej. Szybkość, z jaką można obrabiać klej, zdolność szybkiego wykonania kolejnych etapów produkcji oraz szeroki zakres możliwości zastoso- wań SIMALFA® 825 są po prostu imponu- jące. Klej bez trudu łączy materiały sto- sowane w branży tapicerskiej. SIMALFA® 825 bez problemu wytrzymuje obciąże- nia nawet przy bardzo dużym naprężeniu pianki. Ponadto klejone materiały pozo- stają repozycjonowalne, co jest absolutną nowością w branży i stanowi kluczową po- moc dla każdego tapicera. Jaki jest więc wniosek dotyczący SIMALFA® 825? SIMALFA® 825 przekonała mnie. Kie- rownik produkcji, którego przedsiębior- stwo stosuje nowy typ SIMALFA®, powie- dział nam: SIMALFA® 825 jest pierwszym klejem na bazie wody, który pozwala mi cał- kowicie zastąpić kleje na bazie rozpuszczal- ników. Gdybym więc musiał z dzisiaj na jutro usunąć rozpuszczalniki z mojego zakładu ta- picerskiego, wiem, że dzięki SIMALFA® 825 mogę spać spokojnie. q 33 advertorial • branża J akie są wymagania wobec klejów do mebli tapicerowa- nych? W branży mebli tapicerowanych kle- je na bazie rozpuszczalników są używane do wielu zastosowań związanych z kleje- niem. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się są one niekorzystne zarówno dla przetwórcy, jak i dla użytkownika koń- cowego. W przypadku klejów rozpuszczalni- kowych nie ma możliwości repozycjono- wania klejonych materiałów po ich po- łączeniu. Użytkownik nie może więc już wprowadzać żadnych poprawek. W pro- dukcie końcowym takie kleje pozosta- ją lepkie i szybko tracą elastyczność. Ta utrata elastyczności klejonej warstwy powoduje, że spoina klejowa zaczy- na się kruszyć. Kolejnymi negatywnymi aspektami są wpływ lotnych rozpusz- czalników na środowisko naturalne oraz wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników. SIMALFA ® 825 Doświadczenie z praktyki, wyzwania i rozwiązania Opinia ekspercka Mariusza Stróżaka. Karierę w branży mebli tapicerowanych rozpoczął w 1998 r., a od 2004 r. pracuje z klejami dla przemysłu piankowego, w ostatnich latach jako ekspert ds. klejów dla SIMALFA ® . Doskonale wie, co jest ważne w przypadku klejów dla BRANżY mebli tapicerowanych i dlaczego wymagania stawiane klejom są w tej branży szczególnie wysokie. biznes.meble.pl | marzec 2021 Klej: SIMALFA® 825 Aplikacja: natrysk 2K Branża: meble tapicerowane, meble biurowe Certyfikaty: ECO Passport www.simalfa.ch/825 Zalety SIMALFA ® 825 • Skleja prawie wszystkie materiały tapicerskie łącznie z pianką • Szczególnie dobrze nadaje się do klejenia pianki i drewna • Pozostaje repozycjonowalny podczas obróbki • Doskonała płynność – ułatwia obróbkę • Bardzo mocna i elastyczna przyczep- ność końcowa • Szybka aplikacja bez bez użycia pomp i zbiorników ciśnieniowych (system wolnego spływu SIMALFA ® ) ALFA Klebstoffe AG | Vor Eiche 10 | CH-8197 Rafz | tel. +41 43 433 30 30 | fax +41 43 433 30 33 info@alfa.swiss | www.alfa.swiss | www.simalfa.ch 825

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==