Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

34 branża • opinie biznes.meble.pl | marzec 2021 Ś wiat w obliczu koronawirusa już nie jest taki sam. Pandemia CO- VID-19 całkowicie wywróciła życie społeczne i ekonomiczne. System światowej gospodarki stanął na rozdro- żu i w wielu jej aspektach utknął pod zna- kiem zapytania i niepewności. Nie da się zaprzeczyć, że obecna sytuacja, związana z COVID-19, jest sytuacją nową, nie tylko dla branży meblarskiej, ale ogólnie dla go- spodarki w skali makro, odnoszącej się do wielkich regionów: państw, a wręcz konty- nentów. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z podobnego typu stanem rze- czy – w takim wymiarze, stopniu i zakre- sie. Jak długo to potrwa, jak się to skoń- czy i jak się z tego podniesiemy? Tego nie wiem. Zadajemy sobie wiele pytań, na któ- re trudno odpowiedzieć. Nowa rzeczywistość a branża meblarska Jeżeli spojrzy się na branżę meblarską w Polsce w 2019 r., to widzimy, że wygene- rowała ona ponad 11 mld euro. Jesteśmy obecnie na trzecim miejscu wśród świato- wych liderów produkcji mebli. Analizując dane sprzedaży mebli w latach 2015-2019, widzimy wzrost eksportu o 33,4%, a impor- tu aż o 58,5%. Takie cyfry napawają optymi- zmem, świadczą o wysokiej dynamice pol- skiego sektora producentów mebli i dużym jego potencjale. Dlatego, jeśli spojrzymy na rok 2020 i początek pandemii, to widzimy duże spadki, ale z czasem tendencja ta wy- równuje się, aby pod koniec roku wrócić do normalnego stanu i wzrosnąć z kolejnymi miesiącami 2021. Trzeba pamiętać, że branża meblarska pośrednio związana jest z innymi sektora- mi gospodarki i wszelkie problemy innych branż przekładają się na trudności produ- centów mebli – bo gdy stoi budownictwo, gdy nie działają hotele, sklepy, biura, ka- wiarnie, to nie ma zleceń na ich remonty, zleceń na nowe wyposażenie i umeblowa- nie. Wszyscy tracą. Podobnie z eksportem, który jest klu- czowy dla polskich producentów mebli – blisko 90% mebli, komponentów i półfa- brykatów wysyłane jest za granicę – jeżeli więc sytuacja pandemii będzie niekorzyst- nie rozwijać się w innych krajach, będzie to miało przełożenie i niekorzystny wpływ na naszą produkcję. Polska ma jedną z najniższych recesji w całej Europie. Pomimo wielu obaw, oka- zuje się, że Polska gospodarka w znacznym stopniu jest bezpieczna i odporna jeśli cho- dzi o wstrząsy, które zafundował nam CO- VID-19, zwłaszcza w branży meblarskiej. Nie bez znaczenia miały tu działania admini- stracyjne. Uruchomiono szereg programów pomocowych, a polityka pieniężna skon- centrowała się na podtrzymaniu gospodarki wmożliwie optymalnym stanie. Planowanie długoterminowe Trudno zaprzeczyć, że obecna sytuacja związana z COVID-19, daleka jest od nor- malności. Zakładamy, że rzeczywistość, któ- rej teraz doświadczamy, raczej już nie wróci do stanu przedpandemicznego, a jeśli już, to w znacznie zmienionym kształcie. Dlatego też już teraz warto się zasta- nowić nad przyjęciem dobrych rozwiązań, metod i biznesowych strategii perspek- tywicznych, które byłyby korzystne dla firm i ogólnie dla tego obszaru działalno- ści. Trzeba pamiętać, że branża meblarska w Polsce to ponad 27 tys. przedsiębiorstw, które zatrudniają około 165 tys. pracowni- ków. Przyjęcie odpowiedniego know-how przy odpowiednim planie i z uwzględnie- niem określonych procedur, to nie tylko realne korzyści bieżące, ale również nowy model działania na przyszłość, z którego korzyści może wynieść każde przedsiębior- stwo, zarówno duża, jak i mała firma. O jakie modele działania chodzi? Niewątpliwym skutkiem pandemii, a ra- czej jej konsekwencją, którą można obser- wować na polu działania wielu firm, było przeformułowanie organizacji pracy, komu- nikacji i realizacji zleceń, w taki sposób, aby spełniały one wszelkie wymogi bezpieczeń- Jak na skutek pandemii koronawirusa zmieniło się i jak się jeszcze zmieni meblarstwo w Polsce i na świecie? To pytanie zadajemy przedstawicielom branży meblarskiej, a odpowiedzi przedstawimy na łamach miesięcznika „BIZNES.meble.pl” . W tym wydaniu – Krzysztof Rykowski, dyrektor Imos Polska. Warto pomyśleć o automatyzacji i digitalizacji

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==