Miesięcznik "BIZNES meble.pl" marzec 2021

48 design • wywiad biznes.meble.pl | marzec 2021 Z acznijmy od początku. Skąd się wzięła nazwa Vzór? Pomysł Vzoru narodził się w głowie mojego wspólnika, a jednocze- śnie szwagra – Jakuba Sobiepanka. Warian- tów mitu założycielskiego słyszałem wiele, zarówno od Jakuba, Pani Wery Modzelew- skiej, czy Krysi Łuczak-Surówki. W każdym wariancie wyglądało to trochę inaczej. Jak więc jak to wyglądało? W największym uproszczeniu, Kuba uczęszczał na warszawską ASP. Były tam zajęcia poświęcone polskiemu wzornic- twu lat 50. i 60. prowadzone przez Kry- się Łuczak-Surówkę, która specjalizuje się w polskim wzornictwie. To ona dotarła do Pani Wery. Roman Modzelewski był znany w Łodzi, nie jako projektant, a łódzka oso- bistość. Był wieloletnim i wielokrotnie wy- bieranym rektorem łódzkiej ASP, rzeźbia- rzem, malarzem. Udzielał się towarzysko, również przy wsparciu swojej żony Wery Modzelewskiej. Myślę, że nie przesadzę, je- śli powiem, że w jego dorobku projekty me- bli były najmniej istotne. Osoby, które zna- ły go bliżej wiedziały, że w swoim atelier eksperymentował również z meblami, ale to nie była dość powszechna wiedza. Kry- sia dotarła do wzorniczej twórczości Roma- na Modzelewskiego i zaczęła na ten temat prowadzić wykłady. Na jednym z nich zna- lazł się Kuba. Kiedy dowiedział się o Roma- nie Modzelewskim, a miał smykałkę bizne- sową, pomyślał, że stworzy biznes na bazie tych projektów. Był zaskoczony, że te wy- jątkowe meble, właściwie są nieznane, nie stały się produktami, nie trafiły na rynek. Tematem pracy dyplomowej Kuby było opi- sanie ścieżki wdrożenia mebli do produkcji seryjnej, jak również stworzenie koncepcji biznesowej – czyli, nie tylko sposób wdro- żenia, ale też ścieżka PR-owa, marketingo- wa, opracowanie nazwy, logotypu i podstaw komunikacji. Wówczas powstały podstawy biznesu. Tak. To było około 2011 roku. Kuba szedł swoją ścieżką. Znałem go, bo był partnerem mojej siostry. Śledziłem jego wysiłki. Po- nieważ byłem już wówczas przedsiębior- cą, zainteresowałem się jego pomysłem od strony biznesowej. Dodatkowo, intere- suje mnie wzornictwo, sztuka, moda. Stu- diowałem w Mediolanie i uczestniczyłem w różnych wystawach, targach. To mnie zainteresowało i wciągnęło. Na imprezie, na której świętowaliśmy obronę jego pra- cy dyplomowej, zaczęliśmy rozmawiać na temat stworzenia firmy na tym koncepcie. Michał Woch, dyrektor zarządzający firmą Vzór o miłości do ponadczasowego wzornictwa, szacunku w relacjach z dystrybutorami i światowej percepcji polskiego dziedzictwa materialnego. DNA Rozmawiała: Diana Nachiło polskiego wzornictwa

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEwNTc3Nw==